СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


30.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 94 од 27.12.2019,
- „Службени гласник РС“, број 95 од 28.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 119 од 10.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 120 од 11.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 121 од 12.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 124 од 17.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 137 од 27.12.2019. и
- „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 16 од 28.12.2019. године.

АКТУЕЛНО


31.12.2019. ГОДИНЕ – ИСТИЧЕ РОК ЗА ПОВРАЋАЈ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Сви индиректни буџетски корисници који обављају своје пословaње преко подрачуна отворених код Управе за трезор, имају обавезу да закључно са сутрашњим даном изврше повраћај средстава која су им административним трансферима преношена у току 2019. године на те подрачуне, а која нису утрошена у истој буџетској години.
Индиректни буџетски корисници, који се финансирају са два нивоа власти, морају да провере, да ли је јединица локалне самоуправе донела акт којим је увела обавезу повраћаја средстава за индиректне кориснике другог нивоа власти и да изврше повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета те јединице локалне самоуправе.
Аутономна покрајина Војводина је донела Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине, на рачун извршења буџета Aутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 40/12), према којем се обавеза повраћаја средстава односи на индиректне буџетске кориснике средстава буџета тог нивоа власти. За индиректне буџетске кориснике другог нивоа власти, код којих се на рачуну затекну средства АПВ на дан 31.12.2019. године, надлежни директни корисник буџета АПВ који је средства пренео, издаће потврду за неутрошена средства на обрасцу П1.
Град Београд је донео Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Београда на рачун извршења буџета Града Београда ("Сл. лист града Београда бр. 76/15 и 18/19), на основу ког и индиректни корисници другог нивоа власти (основне и средње школе) морају да врате неутрошена средства која су им пренета из буџета Града Београда у току 2019. године.


НОВИ ПРОПИСИ


Министар финансија и министар здравља донели су више правилника који су објављени у „Сл. гласнику РС” број 94/2019 дана 27.12.2019.

» детаљније «

________________________________________________
27.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС“, број 93 од 26.12.2019. године.

Влада усвојила Предлог закона о пореклу имовине и посебном порезу
Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о пореклу имовине и посебном порезу, чији је основ унакрсна провера имовине, и проследила га Народној скупштини РС на усвајање.
У саопштењу Владе РС наводи се да се ради о посебном пореском поступку који спроводи Пореска управа, односно посебна јединица Пореске управе.
Јединица ће утврђивати имовину и увећање имовине физичких лица, као и посебан порез на увећање имовине за коју физичко лице не може да докаже да ју је стекло на законит начин.

Основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање
Основице за обрaчун доприноса за обавезно социјално осигурање објављене су у „Службеном гласнику РС“ бр. 93 од 26. децембра 2019. године:
- најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 25.801 динар;
- највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 368.590 динара;
- најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике, свештенике, верске службенике и пољопривреднике, за 2020. годину износи 25.801 динар;
- највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину износи 4.423.080 динара.

ВЕСТИ


Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја y 2020. години
Објављен је Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2020. години.
Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем захтева, на обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.
О програмским активностима које се суфинансирају и осталим информацијама од значаја за спровођење овог Јавног позива можете прочитати овде.


Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у Републици Србији у 2020. години
Министарство културе и информисања расписује конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2020. години.
Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке културним програмима и пројектима у области савременог стваралаштва, а који доприносе остваривању општег интереса у области културе.
Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија.
Конкурс је отворен од 26. децембра 2019. до 1.фебруара 2020. године.
Детаљније информације можете видети овде.________________________________________________
26.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС“, број 92 од 25.12.2019. године.

Донесен Закон o изменама и допунама Закона о јавном дугу
Законом о изменама и допунама Закона о јавном дугу проширује се обухват лица која могу да обављају поједине послове у вези са државним хартијама од вредности, у складу законом који уређује тржиште капитала, на једно или више страних правних лица која обављају послове клиринга и салдирања.
Проширене су и одредбе којима се додатно уређује начин достављања захтева и давања сагласности за задуживање локалних власти.
Закон ступа на снагу 1.1.2020. године.

Детаљније у Буџетском рачуноводству и Подсетнику за директоре  бр. 2/20.


Правилником о поступку добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка уређује се овај поступак тако што се извршни поверилац обраћа јавном извршитељу који даље комуницира са извршним повериоцем и дужником.
Извршни поверилац бира јавног извршитеља којем ће поднети предлог о добровољном намирењу, осим у случају када се поступак води ради добровољног намирења новчаног потраживања из комуналних или сродних делатности.
Ако се поступак добровољног намирења новчаног потраживања оконча закључењем споразума између извршног повериоца и извршног дужника, споразум потписују извршни поверилац и извршни дужник.
О окончању поступка добровољног намирења новчаног потраживања јавни извршитељ сачињава записник.
Правилник ступа на снагу 1.јануара 2020. године.ВЕСТИ


Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2019. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Јавни позив за доделу Светосавске награде у 2019. годину. Награда се додељује за изузетне доприносе у области образовања и васпитања у Републици Србији. Предлози се достављају најкасније до 15. јануара, а награда се додељује 27. јануара 2020. године.


Детаљније о критеријумима за доделу награде прочитајте овде.


________________________________________________
25.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 91 од 24.12.2019. и
- „Службени лист АП Војводине“, број 53 од 18.12.2019. године.

ВЕСТИ


Инспекцијски надзор у складу Годишњим програмом рада управне инспекције за 2020. годину
Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са Годишњим програмом рада управне инспекције – Управног инспектората за 2020. годину.
Управни инспекторат ће преко управних инспектора у 2020. години надзирати:
• примену прописа којима се уређује Јединствени бирачки списак, у оквиру којег ће се нарочито надзирати ажурирање делова јединственог бирачког списка за подручја јединица локалне самоуправе од стране општинских односно градских управа који тај посао обављају као поверени посао државне управе;
• примену прописа о удружењима;
• примену прописа којима се уређује канцеларијско пословање;
• примену прописа којима се уређује инспекцијски надзор;
• примену прописа којима се уређује намена, садржина, изглед и употреба печата;
• примену прописа којима се уређује изглед и употреба грба и заставе Републике Србије;
• примену прописа којима се уређује службена употреба језика и писама.
У циљу реализације Годишњег програма рада управне инспекције – Управног инспектората и праћења показатеља учинка, управни инспектори спроводиће редовне, ванредне и контролне инспекцијске надзоре и пратити ниво извршења предложених односно наложених мера.

Просечна зарадa за октoбар 2019. године
Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за октобар 2019. године који износе 76.096 динара, тј. 55.065 динарa без пореза и доприноса. Индекс просечне зараде за месец октобар 2019. године у односу на претходни месец износи 102,5; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 102,4. Просечна зарада за новембар 2019. године биће објављена 24. јануара 2020. године.

________________________________________________
24.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Објављен je „Службени лист Града Новог Сада“, број 60 од 21.12.2019. године.

Народна Скупштина усвојила сет закона о завршним рачунима буџета Републике Србије од 2002. до 2018. године
Народна Скупштина Републике Србије усвојила је сет закона о завршним рачунима буџета Републике Србије од 2002. до 2018. године.
Од ове године, уз сваки републички буџет биће усвајан и Закон о завршним рачунима буџета за претходну годину, чиме ће се значајно повећати транспарентност и видљивост трошења буџетских средстава.

Усвојен нови Закон о јавним набавкама
Народна Скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о јавним набавкама.
Неке од измена које доноси нови Закон су:
• нови прагови за примену Закона (1.000.000 динара за набавке добара и услуга, односно 3.000.000 динара за набавке чији предмет је извођење грађевинских радова);
• партнерство за иновације - нова врста поступка јавне набавке у циљу развоја и набавке иновативних добара, радова или услуга;
• начин доказивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта;
• уводи се нови портал јавних набавки који ће омогућити спровођење поступка јавних набавки електронским путем, комуникацију и размену података у поступку јавне набавке, укључујући и подношење понуда;
• посебан режим за набавку друштвених и других посебних услуга;
• јединствени рок за подношење захтева за заштиту права од десет дана, независно од врсте поступка.

Продужен рок за ажурирање података у ЦРОСО до 31.12.2020. године
Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања .
Изменама и допунама закона продужен је рок за ажурирање података у Централном регистру обавезног социјалног осигурања за подносиоце јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање за још годину дана, односно до 31. децембра 2020. године. Продужен је и рок за преузимање послова вођења Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава од стране Централног регистра најкасније до 1. јануара 2021. године.

ВЕСТИ


Почео рад на припреми Програма реформе система локалне самоуправе
Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је рад на припреми Програма реформе система локалне самоуправе, који ће се бавити успостављањем функционалне и ефикасне расподеле надлежности између различитих нивоа власти.
У оквиру Програма реформе система локалне самоуправе биће разматрани сви предлози за будуће промене које треба да омогуће или олакшају обављање послова локалних самоуправа.

Продужено важење ПКУ за запослене у установама студентског стандарда
Министарство просвете, науке и технолошког развоја потписало је Споразум о продужењу рока важења посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда.
Тим Споразумом се важење ПКУ продужава до 12. јануара 2023. године.
Споразум је потписан са представницима Синдиката образовања Србије и Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“.


________________________________________________
23.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 90 од 20.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 117 од 29.11.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 118 од 3.12.2019. и
- „Службени лист Града Новог Сада“, број 59 од 13.12.2019. године.

ВЕСТИ


Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2020. години
Министарство културе и информисања расписало је конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2020. години.
Право учешћа на овом конкурсу имају установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности, коjи ове послове обављаjу као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечко-информациона делатност.
Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.
Конкурс је отворен од 21. децембра 2019. године до 21. јануара 2020. године.
Детаљније информације можете видети овде.


________________________________________________
20.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору којим се детаљније уређују: контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, информације и комуникација, праћење и процена система, као и управљачка одговорност, почиње да се примењује од 26.12.2019. године.
Руководиоцу корисника јавних средстава, се поред осталог уређује и обавеза успостављања система за управљање неправилностима, као битног чиниоца управљачке одговорности и једног од кључних делова система финансијског управљања и контроле.
Правилником се уређује новина у годишњем извештавању о систему финансијског управљања и контроле, која ће бити у примени од 1.1.2021. године, а која се састоји од обавезе руководиоца корисника јавних средстава да уз годишњи извештај достави и потписану изјаву о интерним контролама, којом потврђује ниво усклађености система финансијског управљања и контроле у односу на међународне стандарде интерне контроле.

Детаљније у комплету часописа бр. 2/20.


ВЕСТИ


Обавештење о исплати отпремнина за одлазак у пензију у 2020. години
Министарству државне управе и локалне самоуправе нису одобрена средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију органима, организацијама и службама Владе, чијим запосленима су отпремнине за одлазак у пензију исплаћиване из буџета овог министарства у 2019. години и претходним годинама.
У складу са наведеним Министарство државне управе и локалне самоуправе неће вршити исплату отпремнина за одлазак у пензију у 2020. години, осим државним службеницима и намештеницима запосленим у овом министарству.
Исплата отпремнина за одлазак у пензију у 2019. години, на основу примљених захтева, вршиће се до краја 2019. године, у складу са роковима за извршење буџета Републике Србије.
Министарство државне управе и локалне самоуправе примаће захтеве за исплату отпремнина за одлазак у пензију за 2019. годину, најкасније до 25. децембра 2019. године.

Детаљније можете прочитати >овде


________________________________________________
19.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 89 од 18.12.2019,
- „Службени лист АП Војводине“, број 52 од 11.12.2019. и
- „Службени лист Града Новог Сада“, број 58 од 12.12.2019. године.

Уредбом о интерном тржишту рада државних органа уређује се интерно тржиштe рада, учесници, појам и садржај Евиденције интерног тржишта рада државних органа, начин вођења Евиденције и обезбеђивање података потребних за упис у Евиденцију и обезбеђивање функционисања интерног тржишта рада.
Учесници на интерном тржишту рада су државни органи, државни службеници у свим државним органима, као и службеници у органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, органима градских општина и службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине.
Уредба ступа на снагу 21. децембра 2019, а примењује се од 1. јануара 2020. године.

Правилником о садржају базе капиталних пројеката је уређен садржај базе коју води Министарство финансија. Овлашћени предлагачи, односно надлежни директни буџетски корисници имају обавезу да из редова запослених именују координатора, који ће имати овлашћење за унос података о капиталним пројектима на нивоу корисника буџетских средстава и пружање свих информација о капиталним пројектима лицима запосленим у Министарству финансија.
Садржај базе прописан овим правилником примењиваће се до успостављања информационог система за базу капиталних пројеката, након чега ће се садржина базе уредити на другачији начин.
Правилник ступа на снагу 20.12.2019. године, а примењиваће се од 24.1.2020. године.

Детаљније у комплету часописа бр. 2/20.

ВЕСТИ


Ускоро расписивање Конкурса за стипендирање студената у Републици Србији
Фонд за младе таленте Републике Србије усвојио је одлуку о расписивању Конкурса за стипендирање до 950 студената завршне године основних академских студија и до 460 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2019/20. годину.
Конкурс ће бити расписан до краја децембра 2019. године.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 1/2020


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 1/2020


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 1/2020


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42