СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПРОПИСИ (законска регулатива)

14. 06. 2019.

Данас нема новообјављених службених гласила.

Влада Србије усвојила сет измена закона
Влада Србије усвојила је сет измена закона: Предлог закона о дуалном моделу студија у високом образовању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини и Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године.

Закључен Посебан колективни уговор за предшколске установе чије је оснивач град Београд
Самостални синдикат радника предшколског васпитања и образовања Београда, Градски синдикат просветних радника Србије „Независност” и градоначелник града Београда, закључили су Посебан колективни уговор за предшколске установе чији је оснивач град Београд, који је ступио на снагу 11. јуна 2019. године.
ПКУ уређује права, дужности и одговорности запослених у предшколским установама, a дефинисан је и поступак заснивања радног односа који садржи новине које се тичу обавезе послодавца да пре расписивања конкурса за пријем у радни однос прибави сагласност и мишљење репрезентативног синдиката у предшколској установи.

Предлог за промену Устава у области правосуђа
На данашњој седници Скупштинског одбора за уставна питања и законодавство расправљаће се о предлогу промене Устава у области правосуђа. Друштво судија Србије предложило је да се формира радна група која би сачинила Нацрт акта о промени Устава који за циљ има деполитизацију правосуђа.

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Укинута обавеза употребе печата у поступцима јавних набавки
Управа за јавне набавке донела је Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова који ступа на снагу 19. јуна 2019. године.
Правилником је извршена допуна упутства понуђачима како да сачине понуду која као обавезан елемент садржи и обавештење понуђачима да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Јавни бележници бесплатно оверавају документа за упис у школе и на факултете
У свих 198 канцеларија јавних бележника у Србији бесплатно се могу оверити следећа документа, у радно време: фотокопије сведочанстава и диплома ученика који желе да упишу средњу школу, фотокопија докумената за упис првог пута на високошколску установу, документа за пријем у установе ученичког и студентског стандарда и коришћење ученичких и студентских стипендија и кредита, документа за упис у предшколске установе и основну школу.
У местима где нису именовани јавни бележници овере се и даље обављају у судовима.

» детаљније «

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

13. 06. 2019.

Данас нема новообјављених службених гласила.

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Подношење пореске пријаве и пореског биланса за порез на добит правних лица из јавног сектора
Kорисници јавних средстава, односно недобитне организације које примењују контни план за буџетски систем, а који су остварили тржишне приходе, имају обавезу подношења пореске пријаве и пореског биланса у којима утврђују своју пореску обавезу за остварену добит у 2018. години.
Пореска пријава се подноси на Обрасцу ПДП – Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на добит правних лица, искључиво електронски, путем портала е-Порези Пореске управе.
Крајњи рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за 2018. годину је 1. јул (понедељак) 2019. године.
Корисници јавних средстава који нису остварили тржишне приходе немају обавезу подношења пореске пријаве и пореског биланса.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 6/19 и 11/19.

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину правних лица из јавног сектора који воде књиге у складу са Законом о рачуноводству
Редовни финансијски извештај за 2018. годину, за јавно објављивање правних лица из јавног сектора која воде књиге у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/13 и 30/18), истиче 1. јула (понедељак) 2019. године.
Ови извештаји за 2018. годину се достављају са потребном документацијом искључиво у електронском облику, путем апликације Агенције за привредне регистре.
Правна лица која су до 28.2.2019. године поднела са Годишњим извештајем за статистичке потребе и Извештај за јавно објављивање за 2018. годину, немају обавезу да поново достављају наведене извештаје.

Данас почиње исплата накнада за незапослене за мај 2019.
Данас почиње исплата посебне новчане накнаде за незапослене за мај 2019. године.

Финансијски подстицаји за решавање простора београдских факултета
Министарство просвете, науке и технолошког развоја започело је преговоре са Развојном банком Савета Европе о новој транши кредита који неће бити мањи од 50 милиона евра, а који би већим делом био усмерен на решавање проблема простора факултета у саставу Београдског универзитета.
Прва транша кредита од 50 милиона динара већ је утрошена за побољшање студентског стандарда, а приоритет у новој транши ће имати Београдски универзитет, који има највећи проблем са простором.
Министарство просвете је издвојило и 60 милиона динара за израду идејног пројекта зграде за Факултет безбедности, Биолошки и Географски факултет, а ради се и пројекат за нову зграду Електротехничког факултета.
Део средстава ће бити утрошен за смештајне капацитете студената. У Београду капацитети ће бити повећани за приближно 2.000 места, у Нишу за 500, а у Новом Саду за 800 места.


» детаљније «

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

12. 06. 2019.

Објављена су следећа службена гласила:
• Службени гласник РС бр. 41 од 11.06.2019.
• Службени лист АПВ бр. 26 од 05.06.2019.


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Нова верзија апликације за рад портала е-Порези
Пореска управа поставила је нову верзију апликације Е-порези са ознаком v.1.2 ради бржег и ефикаснијег рада.
Корисници нову верзију апликације могу преузети овде.

Индекси  потрошачких  цена  за  мај  2019. године
Према саопштењу РЗС бр. 158 од 12.06.2019. године, цене производа и услуга личне потрошње у мају 2019. године, у односу на април 2019. године, у просеку су ниже за 0,3% (индекс 99,7). Потрошачке цене у мају 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,2% (индекс 102,2). Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у мају 2019. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-1,5%) и Здравство (-0,1%). Раст цена је забележен у групама Ресторани и хотели (0,8%), Транспорт (0,7%), Комуникације (0,6%), у групама Одећа и обућа и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,3%) и у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,1%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
Индекси потрошачких цена за јун биће објављени 12.07.2019. године


» детаљније «

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

10. 06. 2019.

Објављен је „Службени гласника РС” бр. 40 од 07.јуна 2019.


ВЕСТИ


Усвојен Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе (2018-2020)


Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе (2018-2020) – у даљем тексту: СРЈУ, је усвојен на састанку Међуминистарске пројектне групе који је одржан у оквиру дводневне радионице за стручне послове у координацији и праћењу процеса спровођења СРЈУ за период од 2018. до 2020. године.


Представљени су и дискутовани налази и препоруке Извештаја о спољној евалуацији резултата СРЈУ и прихваћен је Закључак Извештаја о спољној евалуацији резултата Стратегије за спровођење реформе јавне управе. Једна од тема састанка је била и Унапређење система надзора и извештавања у оквиру РЈУ.


Кључни налази Извештаја о спољној евалуацији резултата Стратегије за реформу јавне управе биће представљени Савету за реформу јавне управе у циљу покретања дискусије на тему израде новог реформског стратешког оквира у циљу наставка процеса модернизације јавне управе и после 2020. године.


Приближава се пријемни испит


Већина ученика који су завршиили осми разред полагаће пријемни испит за упис у средњу школу 17,18. и 19. јуна.


Завршени су пријемни испити за ученике специјализованих ИТ оделења, биологије, хемије, математике, као и оних који су пожелели да уче стране језике и балет.


Ове године за 76200 планираних места конкурише 69653 свршених основаца, што је мање за 2008 основаца него прошлог јуна, највероватније због пада природног прираштаја становништва.


Кршење правила изласка и полагања пријемног испита биће санкционисано удаљењем са полагања уз нула освојених поена. У случају да се ради о удаљавању са теста за упис у средњу школу, кандидат може полагати тест у следећем року, а уколико се ради о удаљавању са теста за упис на факултет кандидат неће имати право да полаже тест у следећем року.» детаљније «

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

07. 06. 2019.

Данас нема новообјављених службених гласила.

Усвојен је Предлог закона о науци и истраживањима којим ће се обезбедити институционално финансирање науке, оснаживање института од националног значаја, механизма за оснивање нових институција, као и ефикасније праћење и оцена рада самих института. Крајњи циљ закона је унапређење квалитета научноистраживачког рада и примена његових резултата и самим тим даљи развој иновативног друштва заснованог на знању.

Нацрт закона о правима детета и заштитнику права детета, који је тренутно на јавној расправи, уводи право сваког детета на бесплатно и квалитетно основно и средње образовање, које је обавезно. Закон унапређује права најмлађих и први пут предвиђа институцију - дечјег омбудсмана.
Иако ово још није постало део важећег Закона о основама система образовања, очекује се да се по усвајању "дечјег закона", у року од две године, са њим усагласе остали прописи. За ову новину неопходна је и промена Устава који сада обавезује само на основно образовање.
Посебну заштиту уживаће деца улице. Њима се гарантују сва права, а јавне власти преузеће обавезу да брину о задовољењу основних животних потреба, социјалној и здравственој заштити и њиховом образовању.

ВЕСТИ

Влада прогласила стање елементарне непогоде
Влада Србије усвојила је одлуку о проглашењу елементарне непогоде због обилних падавина, града и изливања бујичних и других водотокова који су изазвали велику материјалну штету у појединим општинама. Одлука представља први корак у активирању државе у дефинисању тачног броја општина и штете настале у поплавама, како би се приступило обнови инфраструктуре, приватних и обје-ката јавне намене.

МДУЛС први примењује европски алат за управљање квалитетом рада
У Министарству државне управе и локалне самоуправе почела је примена европског алата за управљање квалитетом – ЦАФ (Common Assessment Framework), чији је циљ унапређење ефикасности, ефективности, економске и социјалне одговорности институција у јавној сфери.
Министарство државне управе и локалне самоуправе ће бити прво које ће имплементирати овај алат за управљање квалитетом у Републици Србији, с циљем да унапреди свој рад и да омогући успостављање јединственог центра за дисеминацију и спровођење ЦАФ-а у Србији.

» детаљније «

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

06. 06. 2019.

Данас нема новообјављених службених гласила.

Нацрт Закона о науци и истраживањима је на дневном реду седнице Владе Србије
Реч је о кровном закону у области науке који у пакету са Законом о Фонду за науку уређује политику за подстицање научно-технолошког развоја, стабилно финансирање и ефикасно коришћење средстава, кроз комбинацију пројектног и институционалног финансирања.

Донет је Посебан колективни уговор за државне органе („Сл. гласник РС “ бр. 38 од 31.5.2019. године)
Уговор се примењује од 31.05.2019. године до 31.05.2022. године.

Донет је Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС “ бр. 38 од 31.5.2019. године)
Уговор се примењује од 31.05.2019. године до 31.05.2022. године.

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити права детета и заштитнику права детета одржаће се од 5. јуна до 26. јуна 2019. године
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутило је позив заинтересованим грађанима и стручној јавности да се упознају са текстом нацрта овог закона и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.
Детаљније информације можете пронаћи на:
https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/nacrt-zakona-o-pravima-deteta-i-zastitniku-prava-deteta-javni-poziv-za-javnu-raspravu

Нацрт закона о социјалној карти на јавној расправи од 17. јуна до 7. јула 2019. године
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позвало је заинтересоване грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о социјалној карти и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.
Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и текст Нацрта закона о социјалној карти, са образложењем и прилозима утврђеним Пословником Владе, који је одредио Одбор за јавне службе.
Детаљније информације можете погледати на:
https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-socijalnoj-karti

ВЕСТИ

Ускоро посао најбољих медицинара
400 најуспешнијих ученика средњих школа који су се пријавили у акцији запошљавања у здравственим установама наше земље, коју су покренули Влада Републике Србије и Министарство здравља ускоро ће добити посао.
Комисија ће у наредним данима разматрати пристигле пријаве, а кандидати, који на основу успеха током школовања буду одабрани, ускоро ће почети да раде у здравственим установама.
Сви кандидати који током ове акције не буду међу 400 одабраних, имаће прилику у децембру, када ће акција запошљавања најбољих дипломаца средњих медицинских школа бити настављена.
Министарство здравља организује и конкурс за пријем у радни однос најбољих дипломаца медицинских факултета у Србији који ће поред посла добити и специјализацију и упис на докторске студије.
Уговори о запослењу биће им уручени 26. јуна.

» детаљније «

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

04. 06. 2019.

Данас је објављен „Службени лист АПВ” бр. 24 од 28.маја 2019.

ВЕСТИ

Одобрена подршка за 20 локалних самоуправа у области управљања имовином
На основу Конкурса за пакете подршке јединицама локалне самоуправе у области управљања имовином у оквиру Програма Exchange 5 од 39 пристиглих пријава изабрано је 20. Програм спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина, а
финансира га Европска унија из средстава ИПА 2014.
Изабране ЈЛС добиће подршку за унапређење услуга у управљању имовином, а подршка је предвиђена у форми експертске техничке помоћи тзв. „Пакета подршке“.
Пакети подразумевају директан ангажман стручњака за рад на актима ЈЛС, имовинским евиденцијама и базама података, за утврђивање фактичког стања непокретности, тренинге, радионице као и друге видове подршке ЈЛС у предметној области.

Фонд за развој Србије одобрио 1,6 милијарди кредита, делом бесповратно
Фонд за развој одобрио је 1,6 милијарди кредита и бесповратне помоћи привредницима и предузетницима Србије.
По програму кредита за подстицања предузетништва кроз развојне пројекте одобрено је 900,4 милиона дугорочних кредита, од којих је 140 милиона динара бесповратна помоћ.
По програму кредита за трајна обртна средства предузетника и правних лица одобрено је 338,5 милиона динара, од чега је за предузетнике намењено 19 милиона динара.

Састанак „Западнобалканске платформе за образовање и обуке“ у Београду
Дводневни састанак „Западнобалканске платформе за образовање и обуке“ на којем је главна тема унапређење образовних система у региону одржава се у Београду.
Истакнуто је да се у Србији, уз подршку европских фондова, интензивно ради на новој стратегији развоја образовања до 2030. године.
Европска комисија је Србији за период од 2017. до 2019. године одобрила износ од 27,4 милиона евра из ИПА фондова, кроз механизам Секторске буџетске подршке.
Током дводневног скупа министри образовања Западног Балкана ће се информисати о новостима у вези са регионалним активностима, али и разматрати теме као што су: предшколско васпитање и образовање – унапређивање социјалне инклузије и подршка унапређењу стручности запослених и признавање академских квалификација.

» детаљније «

________________________________________________

ВЕСТИ

03. 06. 2019.

Функционална анализа републичких инспекција
Министарство државне управе и локалне самоуправе урадило је Функционалну анализу републичких инспекција са анализом капацитета. У анализи је процењен неопходан, односно оптималан број инспектора по областима инспекцијског надзора, те број и оспособљеност службеника који обављају аналитичке, правне, административне и ИТ послове у инспекцијама, укључујући и послове процене ризика, планирања, правне послове и послове унутрашње контроле инспекција.

Са листе приоритета Владе Србије (Заштита и унапређење права деце)
Поводом обележавања Међународног дана деце из Канцеларије за људска и мањинска права истакнуто да је протеклих година између осталог донето је низ нових закона и стратегија којима се та права унапређују у области социјалне заштите, образовања, здравствене заштите, спречавања дискриминације и решавања статусних питања, пре свега друштвено осетљивих категорија становништва.

Одржан 14. Конгрес европских синдиката
Од 21-24.маја одржан је у Бечу 14. Конгрес европских синдиката под окриљем Европске конфедерације синдиката (ЕКС). Било је присутно преко 1000 учесника из 39 земаља, махом међународних организација. Овом конгреду присуствовали су Љубисав Орбовић, председник „СССС“ и Зоран Стојиљковић председник УГС „Независност“.
Конгрес европских синдиката има изборни карактер, а поздравно излагање је одржао Жан Клод Јункер, актуелни председник Комисије ЕУ.

Јавни позив за учешће у додели средстава Министарства за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији
Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је други јавни позив за доделу средстава за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији у 2019. години, а које су несеријске или научне публикације које се издају у одређеном броју томова, а које научним методолошким поступком обрађују одређену тему из једне научне области.
Критеријуме, обрасце захтева, рок и остале информације од значаја за спровођење овог јавног позива можете видети овде.

Представљање радног текста Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024.
Округли сто на коме ће бити представљен радни текст Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године, одржаће се 4. јуна 2019. године у Апелационом суду у Новом Саду са почетком у 11 часова.

Психолози против „лајф коуча” који немају научно образовање из психологије
На 67. Конгресу психолога Србије одржаном на Златибору, истакнуто је да у Србији постоји неколико стотина тренера животних вештина (лајф коуча) који наплаћују своје услуге, иако многи од њих не поседују никакво научно знање о психологији.
Друштво психолога Србије се, дуже од једне деценије, бори да се Закон о условима за обављање психолошке делатности иновира у скалду са осталим струковним законима у Европи.
Закон је написан и усвојен од стране Извршног одбора Друштва психолога Србије и ускоро ће вити предат надлежним службама.

ПРОПИСИ

Данас је објављен „Службени гласник РС” број 38 од 31.5.2019.ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

Организујемо следеће семинаре:

Семинар/радионица
НОВИ ТЕРМИНИ
ТВОЈА ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА!
„КРЕИРАЊЕ И УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ЕЛЕКТРОНСКА АРХИВА”
11. јун 2019. Крагујевац
18. јун 2019. Београд
25. јун 2019. Београд
27. јун 2019. Ниш

ПРОГРАМ                ПРИЈАВА

-
У оквиру
II ЕДУКАТИВНОГ ЦИКЛУСА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2019.
СЕМИНАР/РАДИОНИЦА НА ТЕМУ

„НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
(интегрисани приступ)
И
ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ


23-25. јуна 2019. године, Врњачка Бања

ПРОГРАМ                ПРИЈАВА

-

СЕМИНАР НА ТЕМУ

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА У ПОСЛОВАЊУ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
• Организовање и спровођење екскурзија и наставе у природи
(правни и економски аспект)
• Актуелна питања из пословања основних и средњих школа


20. јун 2019. Нови Сад
21. јун 2019. Београд
26. јун 2019. Крагујевац

ПРОГРАМ                ПРИЈАВА


Садржај комплета часописа број 11/2019 можете погледати на следећим линковима:
Буџетско рачуноводство
Правни саветник
Подсетник за директора


Нови (По)недељник можете погледати овде: 214
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.
________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
НОВИ ТЕРМИНИ:

ТВОЈА ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА!
„Креирање и употреба електронских докумената и електронска архива”25. јун 2019. Београд


Програм »    Пријава »
ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА У ПОСЛОВАЊУ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
• Организовање и спровођење екскурзија и наставе у природи
(правни и економски аспект)
• Актуелна питања из пословања основних и средњих школа

21. јун 2019. Београд
26. јун 2019. Крагујевац
27. јун 2019. Нови Сад


Програм »    Пријава »
Е образац за питања »
НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
(интегрисани приступ)
И
ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

23-25. јуна 2019. године, Врњачка Бања


Програм »    Пријава »
Hotel Fontana - Vrnjačka Banja
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 10/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 11/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 11/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42