СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


09.01.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Објављен је „Службени лист АП Војводине“, број 54 од 20.12.2019. године.

ВЕСТИ


Министарство просвете најављује конкурсе у школама
Mинистар просвете најавио је да ће велики број просветних радника у току ове године добити сталан посао. Кандидати ће бити бирани на конкурсима за радна места са којих су претходних година наставници одлазили у пензију, а уместо њих нико није приман за стално, већ само на одређено време.
Од око 20.000 просветара који годинама раде са уговорима на одређено време, око 90 одсто чине жене.
Запошљавање ће и даље одобравати комисија Владе Србије.

Пореска управа објавила Корисничко упутство за подношење евиденционе пријаве обвезника ПДВ и захтева за брисање из регистра обвезника ПДВ у електронском облику
Изменама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 94/19), прописано је подношење Евиденционе пријаве за регистровање обвезника ПДВ, као и података од значаја за опорезивање а који се разликују од унетих података у евиденционој пријави, односно захтева за брисање из регистра обвезника ПДВ, од 1. јануара 2020. године искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе.
Корисничко упутство намењено је обвезницима који подносе Евиденциону пријаву за ПДВ (Образац ЕППДВ), података о насталим променама из евиденционе пријаве, као и Захтев за брисање из регистра обвезника ПДВ (Образац ЗБПДВ) у електронском облику преко портала Пореске управе.

Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 2,25%
На седници одржаној 09. jануара 2020. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%. Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 13. фебруара 2020. године.


________________________________________________
08.01.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист Града Београда“, број 128 од 19.12.2019. године.


ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СВИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ДАН 7/8. јануар 2020.Достављање података о броју укупно запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица
Подаци се достављају Управи за трезор у електронској форми до 7.* у месецу за претходни месец и садрже: податке о примањима запослених, изабраних и постављених лица, као и ангажованих лица, укључујући и лица ангажована преко студентских и омладинских задруга.

* Ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан, у складу са одредбама члана 80. став 5. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС” бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење).

Ажурирање података о лицима унетим у Регистар
Корисници јавних средстава имају обавезу да достављају ажуриране податке о лицима, које су унели у Регистар, у року од седам дана од дана настале промене.
Подаци се достављају на обрасцима прописаним Уредбом о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору.

ВЕСТИ


Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2020. години
Министарство културе и информисања расписало је Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2020. години.
Конкурс обухвата следеће области:
1. Област едукације и подизања капацитета запослених и промоције дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (вредност пројекта од 200.000 до 750.000 динара),
2. Област развоја апликација и подизања информационо-комуникационих капацитета за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (вредност пројекта од 500.000 до 1.500.000 динара).
Пријаве се подносе закључно са 5. фебруаром 2020. године.
Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето у року од 60 дана од дана окончања пријема конкурсне документације.
Детаљније о условима конкурса можете прочитати овде.


» детаљније «

________________________________________________
06.01.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
03.01.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 96 од 31.12.2019,
- Службени лист Града Београда, број 122 од 16.12.2019,
- Службени лист Града Београда, број 123 од 17.12.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 126 од 17.12.2019. године.

Влада усвојила предлог измена Закона о култури
Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури ради даљег регулисања ове области и утврђивања оквира за спровођење свеукупне културне политике наше земље. Предложена законска решења обезбедиће подршку културним активностима које подстичу развој културних потреба, промоцију активности, анимацију и медијацију у установама културе, интерпретацију културног наслеђа и развој садржаја и програма за децу и младе. Дефинисаће и критеријуме на основу којих ће се процењивати значај манифестација које улазе у домен препознатљивог бренда на локалном и централном нивоу у циљу подстицања развоја културног туризма. Предложена решења омогућиће уједначен и ефикасан начин коришћења нових информационих технологија у области културе употребом јединствених софтверских решења у поступку дигиталне рестаурације и заштите документације фондова, збирки, покретних и непокретних културних добара.

ВЕСТИ


Од 1. јануара 2020. године преко портала Пореске управе подношење пријаве за евидентирање и захтева за брисање обвезника ПДВ
Пореска управа је обавестила да је изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ прописано подношење пријава и захтева у електронском облику преко портала Пореске управе, од 1. јануара 2020. године:
• ЕППДВ - Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност,
• ЗБПДВ - Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ и достава одговарајуће потврде обвезнику путем портала Пореске управе:
- Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ (Образац ПЕПДВ) и
- Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ (Образац ПБПДВ).» детаљније «

________________________________________________
31.12.2019.

Нова Година !

Свим буџетским корисницима желимо срећну и успешну Нову годину!

Cestitka 2020

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИОбјављен је „Службени лист Града Новог Сада“, број 61 од 23.12.2019. године.ВЕСТИ


Усвојени програми стручног усавршавања за 2020. годину
Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, усвојила је програме обуке за запослене у државним органима и органима јединица локалне самоуправе за 2020. годину, и то:


Ови програми обуке, између осталог, имају за циљ обезбеђивање услова за остваривање континуираног процеса изградње капацитета и стручног усавршавања државних службеника и запослених у јединицама локалне самоуправе за спровођење реформских процеса у различитим областима у којима државни органи и орган јединица локалне самоуправе остварују своју надлежност.

Новине у стручним испитима – Нове услуге електронске управе
Влада Републике Србије, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донела је нову Уредбу о државном стучном испиту којом се уводи значајна иновација – ново софтверско решење које омогућује да се у 2020. години у целини имплементира електронско управно поступање и електронска комуникација Министарства државне управе и локалне самоуправе у раду са државним и другим органима који подносе захтеве за полагање државног стручног испита.
Овај софтевер биће подршка у управном одлучивању, организовању и спровођењу државног стручног испита и вођење евиденције о положеном испиту.

________________________________________________
30.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 94 од 27.12.2019,
- „Службени гласник РС“, број 95 од 28.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 119 од 10.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 120 од 11.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 121 од 12.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 124 од 17.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 137 од 27.12.2019. и
- „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 16 од 28.12.2019. године.

АКТУЕЛНО


31.12.2019. ГОДИНЕ – ИСТИЧЕ РОК ЗА ПОВРАЋАЈ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Сви индиректни буџетски корисници који обављају своје пословaње преко подрачуна отворених код Управе за трезор, имају обавезу да закључно са сутрашњим даном изврше повраћај средстава која су им административним трансферима преношена у току 2019. године на те подрачуне, а која нису утрошена у истој буџетској години.
Индиректни буџетски корисници, који се финансирају са два нивоа власти, морају да провере, да ли је јединица локалне самоуправе донела акт којим је увела обавезу повраћаја средстава за индиректне кориснике другог нивоа власти и да изврше повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета те јединице локалне самоуправе.
Аутономна покрајина Војводина је донела Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине, на рачун извршења буџета Aутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 40/12), према којем се обавеза повраћаја средстава односи на индиректне буџетске кориснике средстава буџета тог нивоа власти. За индиректне буџетске кориснике другог нивоа власти, код којих се на рачуну затекну средства АПВ на дан 31.12.2019. године, надлежни директни корисник буџета АПВ који је средства пренео, издаће потврду за неутрошена средства на обрасцу П1.
Град Београд је донео Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Београда на рачун извршења буџета Града Београда ("Сл. лист града Београда бр. 76/15 и 18/19), на основу ког и индиректни корисници другог нивоа власти (основне и средње школе) морају да врате неутрошена средства која су им пренета из буџета Града Београда у току 2019. године.


НОВИ ПРОПИСИ


Министар финансија и министар здравља донели су више правилника који су објављени у „Сл. гласнику РС” број 94/2019 дана 27.12.2019.

» детаљније «

________________________________________________
27.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС“, број 93 од 26.12.2019. године.

Влада усвојила Предлог закона о пореклу имовине и посебном порезу
Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о пореклу имовине и посебном порезу, чији је основ унакрсна провера имовине, и проследила га Народној скупштини РС на усвајање.
У саопштењу Владе РС наводи се да се ради о посебном пореском поступку који спроводи Пореска управа, односно посебна јединица Пореске управе.
Јединица ће утврђивати имовину и увећање имовине физичких лица, као и посебан порез на увећање имовине за коју физичко лице не може да докаже да ју је стекло на законит начин.

Основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање
Основице за обрaчун доприноса за обавезно социјално осигурање објављене су у „Службеном гласнику РС“ бр. 93 од 26. децембра 2019. године:
- најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 25.801 динар;
- највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 368.590 динара;
- најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике, свештенике, верске службенике и пољопривреднике, за 2020. годину износи 25.801 динар;
- највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину износи 4.423.080 динара.

ВЕСТИ


Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја y 2020. години
Објављен је Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2020. години.
Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем захтева, на обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.
О програмским активностима које се суфинансирају и осталим информацијама од значаја за спровођење овог Јавног позива можете прочитати овде.


Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у Републици Србији у 2020. години
Министарство културе и информисања расписује конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2020. години.
Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке културним програмима и пројектима у области савременог стваралаштва, а који доприносе остваривању општег интереса у области културе.
Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија.
Конкурс је отворен од 26. децембра 2019. до 1.фебруара 2020. године.
Детаљније информације можете видети овде.________________________________________________
26.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС“, број 92 од 25.12.2019. године.

Донесен Закон o изменама и допунама Закона о јавном дугу
Законом о изменама и допунама Закона о јавном дугу проширује се обухват лица која могу да обављају поједине послове у вези са државним хартијама од вредности, у складу законом који уређује тржиште капитала, на једно или више страних правних лица која обављају послове клиринга и салдирања.
Проширене су и одредбе којима се додатно уређује начин достављања захтева и давања сагласности за задуживање локалних власти.
Закон ступа на снагу 1.1.2020. године.

Детаљније у Буџетском рачуноводству и Подсетнику за директоре  бр. 2/20.


Правилником о поступку добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка уређује се овај поступак тако што се извршни поверилац обраћа јавном извршитељу који даље комуницира са извршним повериоцем и дужником.
Извршни поверилац бира јавног извршитеља којем ће поднети предлог о добровољном намирењу, осим у случају када се поступак води ради добровољног намирења новчаног потраживања из комуналних или сродних делатности.
Ако се поступак добровољног намирења новчаног потраживања оконча закључењем споразума између извршног повериоца и извршног дужника, споразум потписују извршни поверилац и извршни дужник.
О окончању поступка добровољног намирења новчаног потраживања јавни извршитељ сачињава записник.
Правилник ступа на снагу 1.јануара 2020. године.ВЕСТИ


Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2019. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Јавни позив за доделу Светосавске награде у 2019. годину. Награда се додељује за изузетне доприносе у области образовања и васпитања у Републици Србији. Предлози се достављају најкасније до 15. јануара, а награда се додељује 27. јануара 2020. године.


Детаљније о критеријумима за доделу награде прочитајте овде.


________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 1/2020


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 1/2020


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 1/2020


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42