Улаз за претплатнике

Унесите корисничко име

(Ваше корисничко име je ознака претплатника-купца у систему Образовног информатора и можете је пронаћи у рачуну за претплату (нпр. Купац: О1686) и изнад ваше адресе на свакој нашој пошиљци. Корисничко име је комбинација 5 или 6 слова и бројева где је прво најчешће слово а остало бројеви. На пример: прво слово ознаке за основне школе је велико слово О и четири цифре. Тастатура приликом уношења података мора бити подешена на латинично писмо.)

( Ваш ПИБ )