ЦЕНЕ РАДА ЗА ДЕЛАТНОСТИ ВАНПРИВРЕДЕ или Основице за обрачун плата у јавном сектору

(Ажурирано 9.3.2021.)

 

Основице за обрачун и исплату плата у јавном сектору

 


Делатност

Основице за обрачун плате децембар 2020

Основице за обрачун плате март 2021

Основно и средње образовање, ученички стандард

3.531,40

3.582,58

Студентски стандард

3.365,48

3.414,25

Високо образовање

3.212,48

3.259,04

Научно истраживачка делатност

 

 

Истраживачи (осим истраживача који право на повећање плате остварују по основу радног односа у високошколској установи) и помоћно особље које се финансира из буџета

3,5%

5%

Здравствена заштита:

 

 

Доктори медицине, стоматологије, денталне медицине, мр фармације и мр фармације медицински биохемичари са завршеним интегрисаним академским студијама здравствене струке

3.937,38

-

Медицинске сестре, здравствени техничари, односно друга лица са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке

4.191,19

-

Остали запослени (немедицинско особље)

3.760,35

-

Установе социјалне заштите чије се плате финансирају из републичког и буџета локалне власти:

 

 

За доктора медицине, доктора стоматологије/доктора денталне медицине, магистра фармације и магистра фармације медицинског биохемичара са завршеним интегрисаним академским студијама здравствене струке

3.901,59

-

За медицинску сестру, здравственог техничара, односно друга лица са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке

4.078,94

-

За неговатељице

3.866,12

-

За остале запослене (немедицинско особље)

3.464,45

3.514,65

Култура чији је оснивач Република Србија

3.366,73

3.415,52

У осталим јавним службама које су корисници буџетских средстава.

2.974,12

3.017,23

Локални ниво власти:

 

 

За изабрана лица у органима и службама локалне власти

12.193,54

12.370,26

За постављена лица у органима и службама локалне власти

2.624,14

2.662,17

За запослене у органима и службама локалне власти

2.861,65

2.903,12

За запослене у предшколском образовању чији је оснивач локална власт

3.531,40

3.582,58

За запослене у установама културе чији је оснивач локална власт

3.366,73

3.415,52

За запослене у осталим јавним службама чији је оснивач локална власт

2.974,12

3.017,23

Централни регистар ОСО:

 

 

За И групу послова из Уредбе

4.301,18

4.365,52

За ИИ групу послова из Уредбе

4.079,83

4.138,95

За ИИИ групу послова из Уредбе

2.832,49

2.873,55

За полицијске службенике у Министарству унутрашњих послова

34.269,61

34.766,27

Професионални припадници Војске Србије

34.269,61

34.766,27

Законом о буџету РС за 2021. годину

 

 

За запослене у Пореској управи и Управи царина

22.814,73

23.145,38

За државне службенике и намештенике у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране

24.288,70

24.640,71

За лекаре у заводима за извршење кривичних санкција

26.607,45

-

За државне службенике и намештенике у заводима за извршење кривичних санкција и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу судова (Сл. гл. РС, бр. 116/08 87/18) и Законом о јавном тужилаштву (Сл.гл. РС, бр. 116/08 63/16 УС)

23.843,04

24.188,59

Зa држaвнe службeникe и нaмeштeникe у судoвимa и тужилaштвимa кojи у склaду сa пoсeбним зaкoнoм oствaруjу прaвo нa плaту у дуплoм изнoсу

21.675,48

21.989,61

Зa држaвнe службeникe и нaмeштeникe у Висoкoм сaвeту судствa, Држaвнoм вeћу тужилaцa и Држaвнoм прaвoбрaнилaштву

22.550,46

22.877,27

За државне службенике и намештенике у Уставном суду

22.759,26

23.089,10

За функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати државних службеника на положају

20.453,93

20.750,36

За функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати судија

35.685,07

36.202,25

За државне службенике и намештенике, којима основица није утврђена у ставу 1. у алинејама 1-3. овог члана

21.476,61

27.787,87

За судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца на основу члана 37. став 4. Закона о судијама (Сл.гл. РС, бр. 116/0847/17) и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву (Сл.гл. РС, бр. 116/0863/16 УС)

37.816,26

38.364,32

За председника и судије Уставног суда на основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду (Сл. гл. РС, бр. 109/07 103/15)

36.015,48

36.537,45