П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 34  - 19.04.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 111
2.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 112
3.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 113
4.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 114
5.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 115
6.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 116
7.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 117

Влада

8.УРЕДБА о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
9.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
10.ОДЛУКА о утврђивању Улице браће Радић у Суботици за културно добро – просторно културно-историјску целину од великог значаја
11.ОДЛУКА о утврђивању Центра Перлеза за просторно културно-историјску целину
12.ОДЛУКА о утврђивању Воденица на Горњодушничкој реци за просторно културно-историјску целину
13.ОДЛУКА о промени назива Академије техничких струковних студија Београд
14.ОДЛУКА о висини накнаде за рад чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
15.ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Прешево и образовању Привременог органа општине Прешево
16.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Прешево
17.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
18.РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2024. годину
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2024. годину
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2024. годину
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2023. годину
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању накнаде за рад директора привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
25.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3364/2024
26.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3366/2024
27.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
28.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљавањем права службености пролаза
29.АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, за период од 2024. до 2025. године
30.АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период oд 2021. до 2027. године, у периоду од 2024. до 2025. године

Министарства

31.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
32.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2024. годину
33.ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2024. годину
34.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2024. годину
35.ПРАВИЛНИК о ближим условима за спровођење државних и међународних испитивања ученика
36.УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
37.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02042/2014-03
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03027/2010-03
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-3/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-4/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-5/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-6/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-7/24
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-8/24
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-9/24
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-10/24
47.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-11/24
48.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-12/24
49.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-13/24

Уставни суд

50.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-26/2021

Правосуђе

51.ПРАВИЛНИК о начину рада Изборне комисије Високог савета судства
52.ПРАВИЛНИК о поступку за избор судије и председника суда
53.ПРАВИЛНИК о поступку по притужбaмa
54.ПРАВИЛНИК о вредновању рада судијe и председника суда
55.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

Други државни органи и државне организације

56.ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-606/2024-1

Друге организације

57.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији
58.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
59.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 33  - 18.04.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2024. годину

Правосуђе

3.ПРАВИЛНИК о поступку избора члана Високог савета тужилаштва из реда јавних тужилаца
4.ПРАВИЛНИК о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета тужилаштва
5.ПРАВИЛНИК o критеријумима и показатељима вредновања рада главног јавног тужиоца и јавног тужиоца
6.ПРАВИЛНИК о дисциплинским органима Високог савета тужилаштва и дисциплинском поступку
7.ЕТИЧКИ КОДЕКС чланова Високог савета тужилаштва
8.ЕТИЧКИ КОДЕКС јавних тужилаца
9.ПOСЛОВНИК о раду Изборне комисије Високог савета тужилаштва
10.ОДЛУКА о организацији и раду Административне канцеларије Високог савета тужилаштва

Други државни органи и државне организације

11.ПРАВИЛНИК о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Друге организације

12.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 32  - 12.04.2024.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
2.ОДЛУКА о изменама Одлуке о отварању Конзулата Савезне Републике Југославије у Конакрију, Република Гвинеја
3.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
4.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
10.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
14.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
15.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
16.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за азил
17.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Комисије за азил
18.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Конакрију, Република Гвинеја
19.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду Агенције за реституцију за 2023. годину
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2023. годину
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2023. годину
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” Београд за 2024. годину
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд за 2024. годину
25.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду привредног друштва „EXPO 2027ˮ д.о.о. Београд
26.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2023. годину
27.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Trayal корпорације а.д. Крушевац за 2023. годину
28.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Свилајнац, Република Србија и општине Дранси, Република Француска
29.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
30.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2950/2024
31.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3085/2024
32.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3088/2024
33.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2946/2024
34.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2949/2024
35.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2951/2024
36.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2952/2024
37.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2953/2024
38.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3002/2024
39.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3089/2024

Министарства

40.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
41.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
42.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о националној категоризацији спортова

Уставни суд

43.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-39/2023
44.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-59/2022

Правосуђе

45.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-231/2024-01
46.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-232/2024-01
47.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-233/2024-01
48.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-234/2024-01
49.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-235/2024-01
50.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-224/2024-01
51.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-225/2024-01
52.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-226/2024-01
53.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-227/2024-01
54.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-228/2024-01
55.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-229/2024-01
56.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-230/2024-01
57.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-14/2024-01
58.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-40/2024-01
59.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-48/2024-01
60.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-68/2024-01
61.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-97/2024-01
62.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-199/2024-01
63.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-206/2024-01
64.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-219/2024-01
65.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-220/2024-01
66.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-221/2024-01
67.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-222/2024-01
68.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-987/2023-01
69.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1363/2024-01

Други државни органи и државне организације

70.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
71.ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2024. године

Друге организације

72.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
73.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 31  - 11.04.2024.


Влада

1.ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
2.ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”
3.ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2024. годину

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских вага за појединачно мерење
5.ПРАВИЛНИК о техничким нормативима безбедности гаража од пожара
6.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и начину одузимања овлашћења и лиценци издатих за израду главног пројекта заштите од пожара и за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара
7.ПРАВИЛНИК о нормативима и стандардима за обављање делатности у установама ученичког и студентског стандарда
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 288-1/24
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-2/24
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-3/24
11.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-4/24
12.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-5/24
13.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-6/24
14.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-7/24
15.РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 289-1/24
16.РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 290-1/24

Уставни суд

17.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-53/2023

Правосуђе

18.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 8648/21, Перишић против Србије
19.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 44530/18, Момчиловић против Србије

Други државни органи и државне организације

20.ПРАВИЛНИК о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
21.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности

Друге организације

22.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење Споменика природе „Парк Буковичке Бање”
23.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
24.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
25.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 30  - 05.04.2024.


Влада

1.УРЕДБА о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину и износима накнада
2.УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села” за 2024. годину
3.УРЕДБА о допунама Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја
4.УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025
5.ОДЛУКА о привременој забрани увоза пелета од дрвета
6.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о квантитативном ограничењу увоза пољопривредно-прехрамбених производа
7.ОДЛУКА о образовању Радне групе за преговоре и реализацију пројекта новог граничног прелаза Келебија – Томпа 2
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
10.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра привреде
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
24.РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
25.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Института економских наука у Београду
27.РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Темишвару, Румунија
28.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2759/2024
29.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2838/2024
30.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2887/2024
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2888/2024
32.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2890/2024
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2024. годину
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2023. годину
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању за 2024. годину
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању за 2024. годину
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2023. годину
38.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2023. годину
39.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2023. годину
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за квалификације за 2023. годину
41.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сибницаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2023. годину
42.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања са финансијским планом привредног друштва BIO4 д.о.о. Београд за 2024. годину
43.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду привредног друштва „BIO4” д.о.о. Београд
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању накнаде за рад директора привредног друштва „BIO4” д.о.о. Београд
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства Европе у рвању за кадете и јуниоре, у Новом Саду 2024. године
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за јуниоре у Врњачкој Бањи 2024. године
47.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за јуниоре (У18) 2025, у Београду 2025. године
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ужица, Република Србија и општине Пљевља, Црна Гора
49.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2966/2024
50.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2967/2024
51.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2968/2024
52.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2970/2024
53.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2971/2024
54.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2972/2024
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2974/2024
56.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
57.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
58.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. ст. 1. и 5, члана 12а, члана 14, члана 14а став 2. тач. 5) и 6), члана 14б, члана 40а став 1. тач. 8)–11), члана 40г и члана 40о став 1. Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години

Министарства

59.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2024. годину
60.ПРАВИЛНИК о општим и посебним условима хигијене хране и микробиолошким критеријумима за храну
61.ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана
62.ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и начину достављања пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине
63.ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 72. заседању у септембру 2023. године
64.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 262-2/24
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 263-2/24
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 266-1/24
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 270-1/24
69.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 270-2/24
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 270-3/24
71.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 270-4/24
72.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 270-5/24
73.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 273-1/24
74.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 273-2/24
75.РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-1/24
76.РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-2/24
77.РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-3/24
78.РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-4/24
79.РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-5/24
80.PЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-6/24

Правосуђе

81.ПРАВИЛНИК о праћењу рада судова
82.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-178/2024-01
83.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-179/2024-01
84.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-180/2024-01
85.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-181/2024-01
86.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-182/2024-01
87.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-183/2024-01
88.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-184/2024-01
89.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-185/2024-01
90.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-186/2024-01
91.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-187/2024-01
92.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-188/2024-01
93.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-189/2024-01
94.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-190/2024-01
95.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-191/2024-01
96.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-192/2024-01
97.ОДЛУКА о избору судија поротника, број 740-03-7/2024-01
98.ОДЛУКА о избору судија поротника, број 740-03-8/2024-01
99.ОДЛУКА о избору судија поротника, број 740-03-9/2024-01
100.ОДЛУКА о избору судија поротника, број 740-03-10/2024-01
101ОДЛУКА о избору судија поротника, број 740-03-11/2024-01
102.ОДЛУКА о престанку функције главном јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Врању
103.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару
104.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу

Други државни органи и државне организације

105.ПРАВИЛНИК о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу
106.ПРАВИЛНИК о условима приступа и коришћењу података из јавних телефонских именика
107.ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за достављање података и начину достављања података о коришћеним бројeвима и адресама из Плана нумерације
108.ПРАВИЛНИК о примени трошковног принципа и извештавању од стране привредног субјекта са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација
109.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” на животну средину
110.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
111.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
112.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
113.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
114.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
115.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
116.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефa Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Друге организације

117.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
118.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
119.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
120.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
121.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа

122.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

________________________________________________

 Број 29  - 03.04.2024.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштинe града Београда

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
3.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о критеријумима за одређивање нуспроизвода и обрасцу извештаја о нуспроизводима, начину и роковима за његово достављање
4.ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
5.ПРАВИЛНИК о утврђивању Смерница за процену биоцидног производа
6.ОДЛУКА о измени Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Стратегије развоја енeргетике Републике Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. године на животну средину

Други државни органи и државне организације

7.ОДЛУКА о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности

________________________________________________

 Број 28  - 01.04.2024.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију
2.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

3.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 37364/10, Бошкоћевић против Србије

Други државни органи и државне организације

4.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

________________________________________________

 Број 27  - 30.03.2024.


Председник Републике

1.ОДЛУКА о предлогу кандидата за председника Владе Републике Србије

________________________________________________

 Број 26  - 29.03.2024.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
3.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
4.УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2024”
5.УРЕДБА о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2024. години
6.УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2024. години
7.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2024. годину
8.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за јачање толеранције према мигрантима и капацитета јединица локалне самоуправе у Републици Србији на чијим територијама бораве мигранти, за 2024. годину
9.УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
10.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110kV ТС Краљево 3 – ТС Рашка, увођење у TC Копаоник
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
12.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра заштите животне средине
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства туризма и омладине
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
32.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника Управног одбора Здравственог центра Ужице
34.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Здравственог центра Ужице
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Привредног друштва „Ложионица” д.о.о. Београд
37.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2692/2024
38.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2693/2024
39РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2694/2024
40.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2695/2024
41.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2714/2024
42.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2715/2024
43.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
44.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2701/2024
45.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2702/2024
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2024. годину
47.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2024. годину
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Акредитационог тела Србије за 2023. годину
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај за 2023. годину привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању привредног друштва BIO4 д.о.о. Београд за 2023. годину
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2024. годину
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банатˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2024. годину
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2024. годину
54.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за уџбеникеˮ Београд за 2024. годину
55.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку o изменама и допуни Одлуке о условима и начину издавања поштанских марака у Јавном предузећу „Пошта Србијe”, Београд
56.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању тарифе стварних трошкова за услуге издавања Информације о локацији и потврде испуњености услова за конверзију земљишта, стручне контроле докумената просторног и урбанистичког планирања – урбанистичко-техничких докумената, Извода из планског документа и Извода из друге и развојне документације у надлежности Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
57.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Друштва „Електросевер” са ограниченом одговорношћу
58.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2681/2024
59.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2707/2024
60.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2722/2024
61.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2725/2024
62.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2597/2024
63.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2602/2024
64.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2606/2024

Министарства

65.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
66.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2024. годину
67.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максималнo дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње
68.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
69.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
70.ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2024. годину
71.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о упису ученика у средњу школу
72.НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2024. години
73.СПИСАК српских стандарда из области еко-дизајна за енергетске трансформаторе
74.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 235-2/24
75.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 235-3/24
76.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 256-1/24
77.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 256-2/24
78.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-1/24
79.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-2/24
80.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-3/24
81.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-4/24
82.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-5/24
83.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-6/24
84.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-7/24
85.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-8/24
86.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-9/24
87.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 261-1/24
88.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 261-2/24
89.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 261-3/24
90.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 261-4/24

Други државни органи и државне организације

91.УПУТСТВО о допуни Упутства за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета
92.ОДЛУКА о утврђивању тарифе стварних трошкова за услуге издавања Информације о локацији и Потврдe испуњености услова за конверзију земљишта, стручне контроле докумената Просторног и урбанистичког планирања – урбанистичко–техничких докумената, Извода из планског документа и Извода из друге и развојне документације, у надлежности Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
93.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару, фебруару и марту 2024. године
94.РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2023. годину

Друге организације

95.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса
96.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
97.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа

98.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Рековац
99.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Зоохигијена Чајетина” из Златибора
100.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Водовод”, Ужице
101.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод” Црвенка

________________________________________________

 Број 25  - 26.03.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Турској
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Мађарској
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије – шефа Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу

Влада

4.ПРОГРАМ за борбу против трговине људима у Републици Србији за период 2024–2029. године

Министарства

5.РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о утврђивању територије Завода за заштиту споменика културе
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 221-3/24
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 228-1/24
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 229-1/24
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
11.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-1/24
12.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-2/24
13.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-3/24
14.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-4/24
15.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-5/24
16.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-6/24
17.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-7/24
18.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-8/24
19.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-9/24
20.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-10/24
21.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-11/24

Други државни органи и државне организације

22.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају
23.НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
24.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса ЈКП „ТОПЛАНА – ШАБАЦ” ШАБАЦ
25.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2024. године

Локална самоуправа

26.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42