П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 19  - 17.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


317. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години;

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА


318. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места – конобар – пословођа бифеа – 1 извршилац, на неодређено време;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


319. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Нови Бечеј у Новом Бечеју;
320. Решење o дaвању сагласности на Одлуку о усвајању 1. измена и допуна Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
321. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2024. годину;
322. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда ‚‚Европски послови‘‘ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
323. Решење о давању сагласности на Годишњи Финансијски извештај са Извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2023. годину;
324. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 001344185 2024;
325. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, број: 001344132 2024;
326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 001356905 2024;
327. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001357018 2024;
328. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001355601 2024;
329. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001377321 2024;
330. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001385167 2024;
331. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001371448 2024;
332. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 001377887 2024;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
333. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Рачунарство и информатика 4, уџбеника за четврти разред гимназије писан на мађарском језику и писму;
334. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Физика 6, уџбеника за шести разред основне школе и Збирке задатака са лабораторијским вежбама на мађарском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

335. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Установе „Центар за социјални рад Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка.

________________________________________________

 Број 18  - 10.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


299. Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у АП Војводини за 2024. годину;

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

300. Обавештење о оглашавању јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места за послове протокола у звању млађи саветник – 1 извршилац, на неодређено време;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


301. Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Пољопривредне школе са Домом ученика Бачка Топола;
302. Решење o дaвању сагласности на Статут Завода за јавно здравље Суботица;
303. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља Вршац у Вршцу;
304. Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Русина;
305. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара за 2023. годину;
306. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Хрвата за 2023. годину;
307. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
308. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2023. годину;
309. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност;
310. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност;
311. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
312. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
313. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализована филолошка одељења на мађарском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


314. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у АП Војводини за 2024. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

315. Јавни конкурс за организацију регионалних квиз такмичења „Колико се познајемо“ – шеснаести циклус;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

316. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2024. години.

________________________________________________

 Број 17  - 03.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


278. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2024. годину;
279. Правилник о изменама и допунама Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години;
280. Правилник о изменама Правилника о спровођењу конкурса који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
281. Правилник о измени и допунама Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години;

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

282. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места конобар – 1 извршилац, на неодређено време;
283. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места кафе-кувар – 1 извршилац, на неодређено време;
284. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места техничар за одржавање рачунарске мреже – 1 извршилац, на неодређено време.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


285. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину;
286. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља „Ириг“ у Иригу;
287. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран у Србобрану;
288. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2024. годину;
289. Решење о употреби средстава текуће буџетске резере Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
290. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
291. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
292. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
293. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
294. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

295. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Математика 4 – Збирка задатака и тестова, уџбеника за четврти разред гимназије и техничке школе писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


296. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2024. годину;
297. Одлука о изменама и допунама Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години;
298. Одлука о измени и допунама Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години

________________________________________________

 Број 16  - 27.03.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


268. Правилник о додели средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у АП Војводини у 2024. години;
269. Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2024. годину;
270. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2024. години;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

271. Правилник за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у Аутономној покрајини Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


272. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 001072981 2024 09413 009 001 060 070 04 014 ;
273. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 001072981 2024 09413 009 001 060 070 04 015 ;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


274. Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у АП Војводини у 2024. години;
275. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2024. годину;
276. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2024. години;

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

277. Јавни конкурс за доделу средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини.

________________________________________________

 Број 15  - 20.03.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


261. Обавештење о јавном конкурсу

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


262. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици
263. Решење о давању сагласности на Правилник o изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине
264. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинсом секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај
265. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
266. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


267. Конкурс за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2024. години

________________________________________________

 Број 14  - 13.03.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


245. Одлука о условима, начину и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2024. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

246. Обавештење о јавном конкурсу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

247. Обавештење о јавном конкурсу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

248. Правилник о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2024. години а које реализују удружења

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

249. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


250. Решење о давању сагласности на Правилник o изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Позоришном музеју Војводине
251. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна за 2024. годину
252. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна за 2024. годину
253. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака Дома ученика средњих школа Сомбор
254. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај
255. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
256. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
257. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


258. Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2024. години а које реализују удружења

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

259. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2024. години за суфинансирање пројеката набавке опреме за сакупљање отпада-камион смећар

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


260. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционо плана за унапређење родне равноправности у 2024. години

________________________________________________

 Број 13  - 13.03.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


219. Обавештење о јавном конкурсу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

220. Правилник о додели средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта који располажу високе образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке-путем набавке опреме
221. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години
222. Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2024. години у АП Војводини
223. Правилник за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2024. години у АП Војводини
224. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у АП Војводини у 2024. години
225. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности и циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


226. Решење о давању сагласности на Статут Геронтолошког центра Суботица
227. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар Суботица
228. Решење о давању сагласности на Изменe и допунe Програма рада Народног позоришта Суботица за 2024. годину
229. Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе - Центар за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2024. године
230. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2024. године
231. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
232. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
233. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
234. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, приписе, управу и националне мањине – националне заједнице
235. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


236. Одлука о делимичном поништењу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2024. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

237. Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високе образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке-путем набавке опреме
238. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години
239. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2024. години у АП Војводини
240. Конкурс за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2024. години у АП Војводини
241. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у АП Војводини у 2024. години
242. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности и циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

243. Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2024. години
244. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2024. години

________________________________________________

 Број 12  - 28.02.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


199. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике 2024. години

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

200. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

201. Обавештење о јавном конкурсу

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

202. Обавештење о јавном конкурсу

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


203. Решење о давању сагласности на Правилник o систематизацији послова и радних места Музеја Војводине Нови Сад
204. Решење o дaвању сагласности на Статут Опште болнице Сента, Сента
205. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Суботица
206. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2024. годину
207. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2024. годину
208. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова
209. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова
210. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине
211. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у текућу буџетску резерву
212. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај
213. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
214. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

215. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Дигитални свет 4, за четврти разред основне школе на словачком језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


216. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области науке-признање „Милутин Миланковић“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА


217. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности-признање „Павле Јовановић“

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКЕ НАГРАДЕ И ПОКРАЈИНСКИХ ПРИЗНАЊА

218. Јавни позив за подношење предлога за доделу награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“

________________________________________________

 Број 11  - 14.02.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


183. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


184. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља Сремска Митровица у Сремској Митровици
185. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља Чока у Чоки
186. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица
187. Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
188. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину
189. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара за 2024. годину
190. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара за 2024. годину
191. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

192. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад Бечеј у Бечеју
193. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад Житиште у Житишту

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


194. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима
195. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

196. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години
197. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине у 2024. години
198. Јавни конкурс за финансирање пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години

________________________________________________

 Број 10  - 09.02.2024.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

178. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА И СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

179. Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


180. Одлука о престанку функције заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА


181. Конкурс за суфинансирање пројеката филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2024. години;
182. Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2024. годину.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42