СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист СЦГ

 

 Број   - 07.06.2018.


Акти Града
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
- Решење о избору градоначелника града Београда
- Решење о избору заменика градоначелника града Београда
- Решење о избору чланова Градског већа Града Београда
- Решење о престанку дужности градоначелника града Београда
- Решење о престанку дужности заменика градоначелника града Београда
- Решење о престанку дужности члановима Градског већа Града Београда
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног полиетиленског гасовода, од постојеће гасне мерно-регулационестанице (МРС) Карабурма центар до топлане Вишњичка бања, Градска општина Палилула
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела Сурчинског поља уз Савски насип, Градска општина Нови Београд
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Градска општина Вождовац

________________________________________________

 Број 65  - 27.10.2015.


Акти Града
Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости
Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину

________________________________________________

 Број 21  - 25.02.2015.


- УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2015. години
- УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом добара у иностранство
- ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јануару 2015. године
- ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2015. године
- ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

________________________________________________

 Број 2  - 25.01.2013.


Акти Града

План детаљне регулације за блокове између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачке и Лазе Јовановића Порција, општина Земун
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Ветеринарске установе „Ветерина Београд” које се финансирају из средстава буџета града Београда за 2013. годину са Одлуком о усвајању Ценовника и Ценовником
Показатељ смањења потрошачких цена у децембру 2012. године

Акти градских општина Раковица

Упутство о пружању правне помоћи грађанима

Акти градских општина Стари град

Закључак о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” којом су усвојени ценовници услуга за 2013. годину са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга са Одлуком
Решење о давању сагланости на Одлуку о ценама пијачних услуга са Одлуком
Решење о давању сагланости на Одлуку о ценама осталих услуга са Одлуком
Решење о давању сагланости на Одлуку о ценама услуга за оправку „намерних кварова” и радова нискоградње за одржавање улица и саобраћајница са Одлуком
Решење о давању сагланости на Одлуку о ценама услуге коришћења клизалишта са Одлуком
Решење о давању сагланости на Одлуку о ценама паркирања на посебним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама паркирања на општим паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама за уклањање возила специјалним возилом „паук” са Одлуком

Акти градских општина Обреновац

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин

Решење о разрешењу начелника Управе градске општине Сурчин

________________________________________________

 Број 5  - 16.01.2013.


- УПУТСТВО о измени и допуни Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (ступа на снагу 24.1.2013. године)

- ПРАВИЛНИК о ценама болесничког дана за продужену рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ступа на снагу 24.1.2013. године)

________________________________________________

 Број 62  - 30.11.2012.


Акти Града

Правилник о типу, величини, изгледу и другим условима за постављање привремених објеката на јавним површинама
Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда
Решење о давању сагласности ЈКП „Паркинг сервис” на Ценовник услуга специјалним дизалицама, нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИРУС и осталог по налогу надлежних државних органа (по налогу комуналне инспекције и МУП-а) – комерцијално ангажовање са Одлуком о утврђивању Ценовника и Ценовником
Решење о давању сагласности ЈКП „Паркинг сервис” на Ценовник услуга за премештање специјалним дизалицама, нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИРУС поводом одржавања спортских и других приредби на путу, проточност саобраћаја, посете државника – комерцијално ангажовање са Одлуком о утврђивању Ценовника и Ценовником

Акти градских општина Врачар

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборнице и одборника Скупштине градске општине Врачар
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар
Решење о избору чланица и члана Већа градске општине Врачар
Решење о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар
Решење о избору чланице сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Палилула

Одлука о измени Одлуке о оснивању предузећа за спорт, рекреацију, рехабилитацију и бизнис „Еко зона Ада Хуја”

Акти градских општина Стари град

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град
Решење о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град
Решење о разрешењу дужности директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословницентар „Милан Гале Мушкатировић”
Решење о постављењу директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Лазаревац

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац
Одлука о ИИ ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2012. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Лазаревац
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац 23 Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу
Решење о престанку дужности члана Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца
Решење о именовању члана Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Младеновац

Одлука о сарадњи између градске општине Младеновац, Република Србија и града Иваново, Руска Федерација

________________________________________________

 Број 58  - 29.10.2012.


Акти Града

Решење о економски најнижој цени по којој се ауто – такси превоз путника мора обављати на територији града Београда

Акти градских општина Врачар

Решење о разрешењу начелнице Управе градске општине Врачар
Решење о постављењу начелнице Управе градске општине Врачар

Акти градских општина Земун

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Растку Јанковићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна др Николи Коларовићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Чаславу Митићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Јелени Богдановић
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна протојереју ставрофору Милораду Нишкићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Слободану Дакићу Даки
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Цвјетку Стевановићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна др Градимиру Богдановићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Милану Цревару
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Нику Бојанићу
Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Њ.Е. господину Абделкадер Месдоуа, амбасадору Демократске Народне Републике Алжир у Републици Србији
Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна др сц. мед. Сањи Миленковић
Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Бранку Чулићу 6 Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Команди ваздухопловства и противваздухопловне одбране Војске Србије
Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Спортском друштва „Визура”
Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Чукарица

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2012. годину
Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Чукарица
Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Чукарица
Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Пословни простор општине Чукарица – ј.п.”
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ј.п.” 12 Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица

Акти градских општина Младеновац

Одлука о оснивању Туристичке организације Младеновца (пречишћен текст)

Исправке

Исправка Решења о измени Решења о оснивању Јавног предузећа „Сава центар” као јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд
Исправка Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”
Исправка Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”

________________________________________________

 Број 78  - 10.08.2012.


- УРEДБА o измени и дoпуни Урeдбe o нaкнaдaмa и другим примaњимa изaбрaних и пoстaвљeних лицa у држaвним oргaнимa

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите

________________________________________________

 Број 9  - 06.04.2012.

Нeмa прoписa битних зa пoслoвaњe буџeтских кoрисникa


________________________________________________

 Број 11  - 13.03.2012.


Aкти Грaдa

Oдлукa o рaсписивaњу избoрa зa oдбoрникe скупштинa грaдских oпштинa Бaрajeвo, Врaчaр, Грoцкa, Звeздaрa, Лaзaрeвaц, Mлaдeнoвaц, Нoви Бeoгрaд, Oбрeнoвaц, Пaлилулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Сoпoт, Стaри грaд, Сурчин и Чукaрицa
Стрaтeгиja пoдршкe рaзвojу цивилнoг друштвa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa
Oдлукa o измeнaмa Пoслoвникa Грaдскe избoрнe кoмисиje
Пoкaзaтeљ пoвeћaњa пoтрoшaчких цeнa у фeбруaру 2012. гoдинe

Aкти грaдских oпштинa Звeздaрa

Рeшeњe o измeни Рeшeњa o имeнoвaњу Избoрнe кoмисиje грaдскe oпштинe Звeздaрa

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42