*/
 

П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 68  - 28.12.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1135. Покрајинска уредба о изменама Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине
1136. Одлука о образовању Савета за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1137. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине
1138. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
1139. Решење о изменама Решења о образовању Стручне комисије за давање мишљења за доделу солидарне помоћи
1140. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
1141. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа
1142. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине
1143. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине
1144. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2020. годину
1145. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад
1146. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад
1147. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-106
1148. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-107
1149. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-108
1150. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-109
1151. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-110
1152. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-27
1153. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 102-401-6/2020-18
1154. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 102-401-6/2020-19

________________________________________________

 Број 67  - 23.12.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1109. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине а припадају јавном сектору

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1110. Упутство о измени Упутства о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на коришћење другим правним лицима

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1111. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
1112. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1113. Решење о постављењу директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1114. Решење о престанку дужности заменика директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1115. Решење о постављењу заменика директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
1116. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за привреду и туризам
1117. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за привреду и туризам
1118. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Туристичке организације Војводине
1119. Решење о именовању директора Туристичке организације Војводине
1120. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине
1121. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине
1122. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине
1123. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине
1124. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1125. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1126. Решење о именовању члана Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици
1127. Решење о давању овлашћења Владимиру Галићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине, за закључење Анекса II Колективног уговора за Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1128. Решење о давању овлашћења Предрагу Вулетићу покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова, за закључивање колективних уговора код установа социјалне заштите чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
1129. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2020. године
1130. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за 2020. године
1131. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођански Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2020. годину
1132. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2019. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
1133. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања доо „Парк Палић“ Палић за 2020. годину
1134. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-105

________________________________________________

 Број 66  - 17.12.2020.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1054. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
1055. Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
1056. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи
1057. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
1058. Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Aутономној покрајини Војводини за 2021. годину
1059. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
1060. Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
1061. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
1062. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
1063. Покрајинска скупштинска одлука о Пoсебном програму јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
1064. Покрајинска скупштинска одлука о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
1065. Покрајинска скупштинска одлука о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
1066. Покрајинска скупштинска одлука о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
1067. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину
1068. Покрајинска скупштинска одлука о Дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020 - 2024. године
1069. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
1070. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
1071. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
1072. Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години
1073. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2021. годину
1074. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2021. години
1075. Покрајинска скупштинска одлука о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1076. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
1077. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
1078. Одлука о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
1079. Одлука о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
1080. Одлука о разрешењу директорке Покрајинског завода за равноправност полова
1081. Одлука о именовању директорке Покрајинског завода за равноправност полова
1082. Одлука о престанку функције директора Педагошког завода Војводине
1083. Одлука о именовању функције директора Педагошког завода Војводине
1084. Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1085. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Мали Иђош
1086. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020.годину
1087. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020.годину. годину
1088. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2020. годину
1089. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2020. годину
1090. Решења о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2020. годину
1091. Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2020. годину
1092. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet за 2020. годину
1093. Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици – Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka – Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici
1094. Решење о именовању председнице Надзорног одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици - Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka – Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici
1095. Решење о престанку дужности члана Управног одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици - Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka – Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici
1096. Решење о именовању члана Управног одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици - Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka – Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici
1097. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1098. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1099. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин
1100. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин
1101. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Зрењанин
1102. Решење о именовању дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Зрењанин
1103. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-83-1
1104. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-100
1105. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-101
1106. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-102
1107. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-103
1108. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-104

________________________________________________

 Број 65  - 16.12.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1048. Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинасирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре-техничка документација

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЧЕШКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
1049. Одлука о утврђивању традиционалних назива јединице локалне самоуправе, општине Бела Црква, као и насељених места и других географских назива на територији општине Бела Црква, на чешком језику

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1050. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Ириг

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1051. Јавни конкурс за попуњавање радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
1052. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинасирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре-техничка документација

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
1053. Ванредни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

________________________________________________

 Број 64  - 10.12.2020.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1013. Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим менторима
1014. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1015. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1016. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
1017. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
1018. Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
1019. Решење о разрешењу дужности директора Музеја савремене уметности у Новом Саду
1020. Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности у Новом Саду
1021. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директорке Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
1022. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
1023. Решење о престанку дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин
1024. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин
1025. Решење о давању сагласности на Правилник о другим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ из Чуруга
1026. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра „Сомбор“, Сомбор
1027. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-11
1028. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-12
1029. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-13
1030. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-14
1031. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-15
1032. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-16
1033. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-17
1034. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-33
1035. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-91
1036. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-92
1037. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-93
1038. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-94
1039. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-95
1040. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-96
1041. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-97
1042. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-98
1043. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-99
1044. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-10/2020-5

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1045. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Хемија 1, за први разред гимназије, писан на хрватском језику и писму

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1046. Одлука о уступању на коришћење делова рибарских подручја

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1047. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

________________________________________________

 Број 63  - 02.12.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

961. Одлука о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
962. Правилник о изменама и допуни Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020/2021. годину
963. Правилник о изменама и допуни Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020/2021. годину

ХРВАТСКИ НАЦИОНАЛНИ САВЕТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
964. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању традиционалних назива насељених места на хрватском језику

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

965. Решење о престанку функције заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
966. Решење о постављењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
967. Решење о именовању чланова Комисије за стамбена питања, распоред и опремање службених зграда и пословних просторија
968. Решење о именовању чланова Комисије за међунационалне односе, цркве и верске заједнице
969. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити остварене у 2019. години у Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
970. Решење о давању сагласности на Одлуку о распоређивању нераспоређене добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за пословну 2019. годину
971. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Туристичке организације Војводине за 2019. годину
972. Решење о давању сагласности на II Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
973. Решење о давању сагласности на II Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
974. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института Биосенс-Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема Нови Сад
975. Решење о именовању чланова Управног одбора Института Биосенс-Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема Нови Сад
976. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
977. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
978. Решење о постављењу директора Дирекције за робне резерве АП Војводине
979. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2020. годину
980. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2020. годину
981. Решење о разрешењу директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
982. Решење о именовању вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
983. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Покрајинског фонда за развој пољопривреде
984. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszinház Суботица за 2020. годину
985. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2020. године
986. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских МађараVajdasági Magyar Művelődési Intézet
987. Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
988. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
989. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад
990. Решење о разрешењу члана Привременог Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
991. Решење о именовању председника и члана Привременог Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење у Суботици
992. Решење о разрешењу директора Геронтолошког центра у Кикинди
993. Решење о именовању вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Кикинди
994. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Алибунар“ Алибунар
995. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Алибунар“ Алибунар
996. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-10
997. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-80
998. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-81
999. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-82
1000. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-83
1001. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-84
1002. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-85
1003. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-86
1004. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-87
1005. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-88
1006. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-89
1007. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-90

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1008. Решење о образовању Испитних одбора за полагање правосудног испита

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1009. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад са Домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац
1010. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Бечеј у Бечеју
1011. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Мали Иђош

ОГЛАСНИ ДЕО
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1012. Одлука о проглашењу печата неважећим

________________________________________________

 Број 62  - 25.11.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

923. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о непокретностима за репрезентативне потребе Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
924. Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

925. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
926. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
927. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
928. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
929. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
930. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
931. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
932. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
933. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
934. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
935. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
936. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
937. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
938. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
939. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2020. годину
940. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-8
941. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-9
942. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-72
943. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-73
944. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-74
945. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-75
946. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-76
947. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-77
948. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-78
949. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-79

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
950. Решење о измени Решења о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита
951. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Музичка култура 2, за други разред основне школе, писан на словачком језику и писму
952. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 7, за седми разред основне школе, писан на румунском језику и писму
953. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Хемија 7, за седми разред основне школе, писан на румунском језику и писму
954. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свет око нас 2, за други разред основне школе, писан на румунском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

955. Оглас за постављење сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
956. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2020. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
957. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
958. Јавни конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“
959. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке оснивању и оснаживању рада канцеларија за младе
960. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике

________________________________________________

 Број 61  - 18.11.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

913. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2020. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

914. Одлука о образовању Покрајинске комисије за капиталне инвестиције
915. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова
916. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
917. Решење о постављењу на положај вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
918. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
919. Решење о именовању директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
920. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директорке Центра за породични смештај и усвојење Суботица
921. Решење о именовању дужности вршиоца дужности директорке Центра за породични смештај и усвојење Суботица
922. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-71

________________________________________________

 Број 60  - 13.11.2020.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

901. Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

902. Одлука о избору заменика покрајинских секретара
903. Одлука о именовању заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
904. Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
905. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
906. Одлука о престанку мандата члана привременог савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици, Универзитета у Новом Саду
907. Одлука о престанку функције председника Покрајинске изборне комисије
908. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
909. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
910. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
911. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
912. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 59  - 12.11.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

848. Усклађени динарски износи из Тарифе покрајинских административних такси

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

849. Решење о давању овлашћења проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство за закључивање колективних уговора код здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
850. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
851. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
852. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
853. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
854. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
855. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
856. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
857. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
858. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
859. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
860. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
861. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
862. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
863. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
864. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
865. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
866. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
867. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
868. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
869. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
870. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
871. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
872. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретра Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
873. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
874. Решење о престанку дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад
875. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад
876. Решење о разрешењу директорке „Фонда Европски послови Аутономне покрајине Војводине“
877. Решење о именовању директора „Фонда Европски послови Аутономне покрајине Војводине“
878. Решење о разрешењу директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
879. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
880. Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома
881. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома
882. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Канцеларије за инклузију Рома
883. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Канцеларије за инклузију Рома
884. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2020. годину
885. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2019. годину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић
886. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020. годину
887. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2020. годину
888. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2020. годину
889. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину
890. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директорке Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево
891. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево
892. Решење о именовању чланице Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
893. Решење о разрешењу члана Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, представника законских заступника корисника
894. Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, представника оснивача
895. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин
896. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-68
897. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-69
898. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-70

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

899. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
900. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42