СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 50  - 28.11.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1273. Упутство о раду трезора Аутономне покрајине Војводине
1274. Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим менторима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
1275. Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1276. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ за 2019. годину
1277. Решење о престанку дужности директора Завода за јавно здравље Панчево
1278. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Панчево
1279. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
1280. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
1281. Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
1282. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-25
1283. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-108/1 од 9. октобра 2019. године
1284. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-129
1285. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-130
1286. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-132
1287. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-133
1288. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-134
1289. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-135

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1290. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Ликовна култура 2 за други разред основне школе, писан на словачком језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1291. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1292. Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1293. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2019. годину

________________________________________________

 Број 49  - 20.11.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1254. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1255. Решење о разрешењу председника и чланица Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
1256. Решење о именовању председника и чланица Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
1257. Решење о разрешењу председнице и чланица Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
1258. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
1259. Решење о именовању члана Управног одбора Геронтолошког центра „Сомбор“ у Сомбору
1260. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2019. годину
1261. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2019. годину
1262. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2019. годину
1263. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Архива Војводине за 2019. годину
1264. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, за 2019. годину
1265. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
1266. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2019. годину
1267. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-24
1268. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-90/1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1269. Одлука о уступању на коришћење делова рибарског подручја

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1270. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 6 за шести разред основне школе писан на словачком језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1271. Оглас за постављање сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје Виших судоваа на територији Аутономне покрајине Војводине

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋE „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
1272. Одлукa о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Програма управљања рибарским подручјем „Обедска бара“ у оквиру граница Специјалног резервата природе „Обедска бара“ за период 2021-2030. године

________________________________________________

 Број 48  - 13.11.2019.


ОПШТИ ДЕО
ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1236. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
1237. Правилник о управљању сукобом интереса у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1238. Правилник о измени Правилника о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2019. години а које реализују удружења

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1239. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове покрајинских органа
1240. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити оставрене у 2018. години у Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1241. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2019. годину
1242. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2019. годину
1243. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2019. годину
1244. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја Војводине за 2019. годину
1245. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад за 2019. годину
1246. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма заштите природних добара за 2019. годину Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1247. Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину
1248. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-63
1249. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-127
1250. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-128

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1251. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја, за шести разред основне школе писан на словачком језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1252. Измена Конкурса за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2019. години а које реализују удружења

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1253. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање сопственог бизниса

________________________________________________

 Број 47  - 06.11.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1206. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“
1207. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1208. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1209. Правилник о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2019. години а које реализују удружења

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1210. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1211. Одлука о допунама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1212. Одлука о престанку рада на положају вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове покрајинских органа
1213. Одлука о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
1214. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Дому ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ Зрењанин
1215. Решење о престанку дужности директора Института за јавно здравље Војводине
1216. Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Војводине
1217. Решење о престанку дужности директора Опште болнице Вршац, Вршац
1218. Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Вршац, Вршац
1219. Решење о престанку дужности заменика директора Опште болнице Вршац, Вршац
1220. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Вршац, Вршац
1221. Решење о разрешењу чланице Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
1222. Решење о именовању чланице Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
1223. Решење о разрешењу члана Савета Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду
1224. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2019. годину
1225. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Позоришног музеја Војводине за 2019. годину
1226. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2019. годину
1227. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2019. годину
1228. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности – поклон збирке Рајка Мамузића за 2019. годину
1229. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Галерије ликовне уметности – поклон збирке Рајка Мамузића за 2019. годину
1230. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-22
1231. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-23
1232. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-124
1233. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-125
1234. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-126

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1235. Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2019. години а које реализују удружења

________________________________________________

 Број 46  - 01.11.2019.


ОПШТИ ДЕО
АРБИТРАЖА ЗА СПОРНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОРГАНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1167. Одлука

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
1168. Одлука о изменама Одлуке о утврђивању мађарских назива насељених места

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1169. Решење о разрешењу представника Покрајинске владе у Одбору за управљање Фондом „Др Зоран Ђинђић“
1170. Решење о именовању представника Покрајинске владе у Одбор за управљање Фондом „Др Зоран Ђинђић“
1171. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2019. годину
1172. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад за 2019. годину
1173. Решење о давању сагласности на Измене и допуне програма заштите природних добара за 2019. годину Покрајинског завода за заштиту природе
1174. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину
1175. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину
1176. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину
1177. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину
1178. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2019. годину
1179. Решење о давању сагласности на Измене и допуну Програма рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2019. годину
1180. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди
1181. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди
1182. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди
1183. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди
1184. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
1185. Решење о именовању директора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
1186. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-20
1187. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-21
1188. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-121
1189. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-122

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈДНИЦЕ
1190. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Историја, за шести разред основне школе на мађарском језику и писму
1191. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода другог наставног средства Збирка задатака из математике, за пети разред основне школе, на румунском језику и писму
1192. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 6, за шести разред основне школе на словачком језику и писму
1193. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство, за шести разред основне школе на словачком језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1194. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта-Признање „Момчило Тапавица“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈДНИЦЕ
1195. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области људских и мањинских права-Признање „Људевит Мичатек“
1196. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања-Признање „Ђорђе Натошевић“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1197. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години-међународне манифестације
1198. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде-Признање „Лазар Дунђерски“
1199. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса проузводње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години
1200. Измена јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала AП Војводине у 2019. години-међународне манифестације

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
1201. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе-Признање „Ференц Фехер“
1202. Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1203. Обавештење

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ”
1204. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину програма управљања рибарским подручјем „ЛАБУДОВО ОКНО“ у специјалном резервату природе „ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА“ за период 2020-2029. године
1205. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину програма управљања рибарским подручјем „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“ у оквиру граница специјалног резервата природе „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“ за период 2020-2029. године

________________________________________________

 Број 45  - 23.10.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1139. Меморандум о сарадњи између регије Ломбардија (Република Италија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија)
1140. Заједничка изјава о намерама о сарадњи између департмана Вал Доаз (Република Француска) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија)
1141. Писмо о намерама о успостављању и развијању пријатељских односа и сарадње између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Хебеј (Народна Република Кина)

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1142. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Српском народном позоришту
1143. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у Заводу за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
1144. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1145. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2018. годину Друштва са ограниченом одгворношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић;
1146. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Историјског архива Бела Црква
1147. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског архива Бела Црква
1148. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива Бела Црква
1149. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива Бела Црква
1150. Решење о исправкама грешке у Решењу о употреби средтава текуће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-114
1151. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-18
1152. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-19
1153. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-5646/2019-2
1154. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-118
1155. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-119
1156. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-120

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈДНИЦЕ
1157. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета Словачки језик, за први разред основне школе, на словачком језику
1158. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 6, за шести разред основне школе, на хрватском језику
1159. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета Музичка култура, за први разред основне школе, на словачком језику
1160. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 6, за шести разред основне школе, на русинском језику
1161. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 6, уџбеник за шести разред основне школе, на хрватском језику
1162. Решење о одбијању захтева за одобравање рукописа превода уџбеника Информатика и рачунарство 5, за пети разред основне школе на румунском језику и писму

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1163. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Житиште

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1164. Јавни конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1165. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2019. години

Општина Мали Иђош
1166. Одлука o oглашавању неважећим печата Општинске управе општине Мали Иђош

________________________________________________

 Број 44  - 16.10.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1100. Покрајинска уредба о начину и поступку анализе и оцене оправданости, исплативости и могућности реализације донације
1101. Одлука о измени Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1102. II Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1103. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1104. Решење о именовању директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин
1105. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Бач
1106. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2019. годину
1107. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2019. годину
1108. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2019. годину
1109. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Српског народног позоришта за 2019. годину
1110. Решење о давању сагласности на II Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1111. Решење о давању сагласности на II Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1112. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2019. годину
1113. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2019. годину
1114. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2019. годину
1115. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2019. годину
1116. Решење о разрешењу члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1117. Решење о именовању члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1118. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-107
1119. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-111;
1120. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-112;
1121. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-113;
1122. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-114;
1123. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-115;
1124. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-116;
1125. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-117;
1126. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-13;
1127. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-14;
1128. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-15;
1129. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-16;
1130. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-17;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1131. II Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину
1132. Конкурс за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1133. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођења ефикасних регионалних и локалних јавних политика

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1134. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања
1135. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања
1136. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња
1137. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова с циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1138. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета

________________________________________________

 Број 43  - 09.10.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1069. Други Правилник о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
1070. Правилник о поступку доделе бесповртаних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе
1071. Правилник о додели бесповртаних подстицајних средстава за финансирање/суфинансирање подршке гасификације у јединицама локалних самоуправа
1072. Правилник о поступку доделе бесповртаних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1073. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова с циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
1074. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1075. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
1076. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
1077. Решење о давању сагласности на Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2019. годину
1078. Решење о давању сагласности на Програм рада о изменама и допунама Програма рада Педагошког завода Војводине за 2019. годину
1079. Решење о именовању председника и чланова у Скупштину друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“
1080. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Суботица
1081. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Суботица
1082. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-10
1083. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-11
1084. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-12
1085. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-103
1086. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-104
1087. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-105
1088. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-106
1089. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-107
1090. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-108
1091. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-109
1092. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-110

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1093. Други Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
1094. Јавни конкурс за доделу бесповртаних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе
1095. Јавни конкурс за доделу бесповртаних подстицајних средстава за финансирање/суфинансирање подршке гасификације у јединицама локалних самоуправа
1096. Јавни конкурс за доделу бесповртаних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
1097. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
1098. Кнкурс за финансирање пројекта „Нови Сад-омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС 2019)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1099. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години

________________________________________________

 Број 42  - 02.10.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1043. II Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1044. Правилник о условима за доделу бесповратних средства брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1045. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину
1046. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину;
1047. Решење о разрешењу дужности члана Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин
1048. Решење о постављењу за вршиоца дужности директора Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
1049. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-9
1050. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-99
1051. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-91
1052. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-94
1053. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-93
1054. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-97
1055. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-98
1056. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-96
1057. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-101
1058. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-102
1059. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-95
1060. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-100
1061. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-92

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1062. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1063. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1064. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Свет око нас 2, за други разред основне школе на русинском језику и писму
1065. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свијет око нас (Уџбеник и радна биљежница уз Уџбеник) за други разред основне школе, на хрватском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1066. II Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2019. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1067. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1068. Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

________________________________________________

 Број 41  - 25.09.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

997. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
998. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2019. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
999. Правилник о организацији и рачуноводственом обухватању главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине и помоћних књига и евиденција
1000. Рачуноводствене политике

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1001. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2019. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1002. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2018. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
1003. Решење о давању сагласности на Статут Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ Чуруг
1004. Решење о давању сагласности на Одлуку о распоређивању нераспоређене добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за пословну 2018. годину
1005. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1006. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1007. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви
1008. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви
1009. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института Биосенс – истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема, Нови Сад
1010. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института Биосенс – истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема, Нови Сад
1011. Решење о разрешењу дужности директора Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука
1012. Решење о именовању за вршиоца дужности директорке Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука
1013. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности директора Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
1014. Решење о разрешењу председнице Управбог одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
1015. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80
1016. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-81
1017. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-82
1018. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-83
1019. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-84
1020. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-85
1021. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-86
1022. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-87
1023. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-88
1024. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-89
1025. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-90

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1026. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 6, за шести разред основне школе , на мађарском језику и писму
1027. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 6 (Уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама), за шести разред основне школе , на хрватском језику и писму
1028. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 6 за шести разред основне школе , на хрватском језику и писму
1029. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2 (Уџбеник и радна свеска за уџбеник – Први и Други дио), за други разред основне школе , на хрватском језику и писму
1030. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 6 за шести разред основне школе , на хрватском језику и писму
1031. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 2 (Уџбеник из четири дела), за други разред основне школе , на словачком језику
и писму
1032. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Мађарски језик са елементима националне културе 8, за осми разред основне школе, на мађарском
језику и писму
1033. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Словачки језик 5 за пети разред основне школе , на словачком језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1034. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности у јавним установама
1035. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
1036. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2019. години
1037. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019. години
1038. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1039. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1040. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком ге-
ографског порекла у 2019. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
1041. Исправка Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1042. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање „Лазар Дунђерски“

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42