П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 26  - 05.06.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


417. Одлука о образовању Покрајинске комисије за капиталне инвестиције;
418. Закључак о Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

419. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 5. јуна 2024.)

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


420. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода „Форум“ за 2023. годину;
421. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна за 2023. годину;
422. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Словака за 2023. годину;
423. Решење о давању сагласности на Изменe и допунe Програма рада Народног позоришта Суботица за 2024. годину;
424. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине ‚‚Милош Црњански‘‘ за 2024. годину;
425. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Установе социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“;
426. Решење о давању сагласности на Правилник о 4. изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови Сад;
427. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Геронтолошког центра „Срем“ у Руми;
428. Решење о давању сагласности на Правилник о четвртим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Геронтолошком центру „Срем“ Рума;
429. Решење о давању претходне сагласности на Предлог правилника о Измени и допуни Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић;
430. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2024. годину;
431. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2024. годину;
432. Решење о давању сагласности на измену Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2024. годину;
433. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност;
434. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност;
435. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
436. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
437. Решење о давању претходне сагласности за расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање директора Завода за културу војвођанских Словака;
438. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


439. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеника „Музичка култура са мултимедијалним додатком“ за осми разред основне школе, писаног на словачком језику и писму;
440. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеника „Музичка култура 2“ са аудио-визуелним записима, за други разред основне школе, писаног на русинском језику и писму.

________________________________________________

 Број 25  - 22.05.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


402. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2024/2025. години
403. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине у високим школама струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2024/2025. години
404. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2024/2025. години
405. Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2024/2025. години
406. Одлука о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


407. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину
408. Решење о именовању чланова Комисије за стамбена питања, распоред и опремање службених зграда и пословних просторија
409. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
410. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
411. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара
412. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара
413. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина
414. Решење о именовању чланице Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина
415. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


416. Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години

________________________________________________

 Број 24  - 21.05.2024.


ОПШТИ ДЕО
ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“


393. Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


394. Одлука о избору заменика покрајинских секретара
395. Одлука о престанку мандата сталног састава Покрајинске изборне комисије
396. Одлука о именовању сталног састава Покрајинске изборне комисије
397. Одлука о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
398. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
399. Одлука о престанку мандата члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду
400. Одлука о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду

ОГЛАСНИ ДЕО
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА


401. Јавни позив за доделу једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани применом афирмативне мере у школску 2023/2024 годину на високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

________________________________________________

 Број 23  - 15.05.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


383. Одлука о условима и начину коришћења службених возила
384. Одлука о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2024/2025. години

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

385. Обавештење о јавном конкурсу

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


386. Решење о именовању чланова Одбора за прописе и управу
387. Решење о именовању чланова Комисије за кадровска и административна питања
388. Решење о именовању чланова Одбора за економска питања и буџет
389. Решење о именовању чланова Одбора за јавне службе
390. Решење о именовању чланова Комисије за међунационалне односе, цркве и верске заједнице
391. Решење о именовању чланова Комисије за одбрану и безбедност

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

392. Решење о постављењу саветника председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 22  - 09.05.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


380. Решење о разрешењу секретара Покрајинске владе
381. Решење о постављењу секретара Покрајинске владе

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

382. Обавештење

________________________________________________

 Број 21  - 08.05.2024.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


368. Одлука о избору Покрајинске владе
369. Одлука о престанку функције председника, потпредседника и чланова Покрајинске владе
370. Одлука о именовању заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

371. Исправкa Одлукe о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

372. Правилник за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2024. години
373. Правилник за доделу подстицајних средстава за уређење пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2024. години

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА АПВ

374. Правилник о додели једнократне новчане помоћи студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани применом афирмативне мере у школску 2023/2024 годину, на високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


375. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
376. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
377. Одлука о престанку мандата члана Савета економског факултета у Суботици

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


378. Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2024. години
379. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уређење пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2024. години

________________________________________________

 Број 20  - 25.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ


336. Одлука о избору председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
337. Одлука о броју и избору потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
338. Одлука о престанку функције генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
339. Одлука о именовању генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
340. Одлука о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
341. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
342. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
343. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АПВ за 2024. годину;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

344. Одлука о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

345. Упутство о начину рада покрајинских органа у електронском пословању;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

346. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2024. години;
347. Правилник за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2024. години;
348. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду пчелињих производа на газдинствима у АП Војводини у 2024. години;
349. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2024. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

350. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места млађи саветник за омладинску политику – 1 извршилац, на неодређено време;

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ


351. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине 101 Број:112-19/2024-18;
352. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине 101 Број:112-20/2024-18;
353. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине 101 Број:112-21/2024-18;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

354. Решење о давању сагласности на Измене и допуне годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2024. годину;
355. Решење о давању сагласности на Одлуку Савета Покрајинског фонда за развој пољопривреде о усаглашавању капитала Покрајинског фонда за развој пољопривреде;
356. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 0014530862024;
357. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 0014515352024;
358. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 001480545 2024;
359. решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001480290 2024;
360. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 001480448 2024
361. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, број: 001480757 2024;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

362. Решење о измени Решења о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


363. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2024. години;
364. Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2024. години;
365. Конкурс о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду пчелињих производа на газдинствима у АП Војводини у 2024. години;
366. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2024. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

367. Јавни конкурс за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела у установама из надлежности Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2024. годину

________________________________________________

 Број 19  - 17.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


317. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години;

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА


318. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места – конобар – пословођа бифеа – 1 извршилац, на неодређено време;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


319. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Нови Бечеј у Новом Бечеју;
320. Решење o дaвању сагласности на Одлуку о усвајању 1. измена и допуна Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
321. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2024. годину;
322. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда ‚‚Европски послови‘‘ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
323. Решење о давању сагласности на Годишњи Финансијски извештај са Извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2023. годину;
324. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 001344185 2024;
325. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, број: 001344132 2024;
326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 001356905 2024;
327. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001357018 2024;
328. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001355601 2024;
329. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001377321 2024;
330. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 001385167 2024;
331. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001371448 2024;
332. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 001377887 2024;
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
333. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Рачунарство и информатика 4, уџбеника за четврти разред гимназије писан на мађарском језику и писму;
334. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Физика 6, уџбеника за шести разред основне школе и Збирке задатака са лабораторијским вежбама на мађарском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

335. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Установе „Центар за социјални рад Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка.

________________________________________________

 Број 18  - 10.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


299. Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у АП Војводини за 2024. годину;

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

300. Обавештење о оглашавању јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места за послове протокола у звању млађи саветник – 1 извршилац, на неодређено време;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


301. Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Пољопривредне школе са Домом ученика Бачка Топола;
302. Решење o дaвању сагласности на Статут Завода за јавно здравље Суботица;
303. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља Вршац у Вршцу;
304. Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Русина;
305. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара за 2023. годину;
306. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Хрвата за 2023. годину;
307. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
308. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2023. годину;
309. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност;
310. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност;
311. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
312. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
313. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализована филолошка одељења на мађарском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


314. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у АП Војводини за 2024. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

315. Јавни конкурс за организацију регионалних квиз такмичења „Колико се познајемо“ – шеснаести циклус;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

316. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2024. години.

________________________________________________

 Број 17  - 03.04.2024.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


278. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2024. годину;
279. Правилник о изменама и допунама Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години;
280. Правилник о изменама Правилника о спровођењу конкурса који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
281. Правилник о измени и допунама Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години;

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

282. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места конобар – 1 извршилац, на неодређено време;
283. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места кафе-кувар – 1 извршилац, на неодређено време;
284. Обавештење о јавном конкурсу за попуњавање намештеничког радног места техничар за одржавање рачунарске мреже – 1 извршилац, на неодређено време.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


285. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину;
286. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља „Ириг“ у Иригу;
287. Решење o дaвању сагласности на Статут Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран у Србобрану;
288. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2024. годину;
289. Решење о употреби средстава текуће буџетске резере Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
290. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
291. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
292. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
293. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
294. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

295. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Математика 4 – Збирка задатака и тестова, уџбеника за четврти разред гимназије и техничке школе писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


296. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2024. годину;
297. Одлука о изменама и допунама Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години;
298. Одлука о измени и допунама Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42