СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 49  - 29.07.2020.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

735. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа
736. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа
737. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Андревље
738. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Андревље
739. Решење о разрешењу директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде
740. Решење о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде
741. Решење о разрешењу директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
742. Решење о именовању вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
743. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-65

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
744. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“
745. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2021. годину

________________________________________________

 Број 48  - 24.07.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

734. Извештај о спроведеним изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 21. јуна и 1. јула 2020. године

________________________________________________

 Број 47  - 22.07.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

710. План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

711. Решење о давању сагласности на Финансијскe извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
712. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2019. годину
713. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2020. годину
714. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
715. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
716. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
717. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
718. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
719. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
720. Решење о разрешењу дужности директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
721. Решење о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
722. Решење о разрешењу члана Савета Високе техничке струковних студија у Суботици
723. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити друштва са ограниченом одговорношћу „Пословни инкубатор Зрењанин – Business Incubator Zrenjanin“ za 2019. годину
724. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2019. годину доо „Пословни инкубатор Сента – Üzleti inkubátor Kft. Сента- Zenta“
725. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Геронтолошком центру „Срем“ Рума
726. Решење о овлашћењу Роберта Отота, заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство за закључење Анекса Колективног уговора са ЈВП „Воде Војводине“
727. Решење о употреби средстава текуће буџетску резерву број: 401-7/2020-63
728. Решење о употреби средстава текуће буџетску резерву број: 401-7/2020-64

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
729. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 7, за седми разред основне школе, писан на словачком језику и писму
730. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 7, за седми разред основне школе, писан на хрватском језику и писму

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
731. Решење о давању ловилшта „Добреч“ на газдовање

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
732. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „1. Март“ Алибунар
733. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Темерин

________________________________________________

 Број 46  - 08.07.2020.


ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

686. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2020. годину;
687. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2020. годину,
688. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског
завода за заштиту споменика културе за 2020. годину;
689. Решење о давању сагласности на Измене и допунеФинансијског плана Издавачког завода „Форум” ‒ Forum Könyvkiadó Intézet за 2020. годину;
690. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад, за 2020. годину;
691. Решење о давању сагласности на Одлуку o расподели нето добити за 2019. годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;
692. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2019. годину, коју је донела Скупштина „Пословног инкубатора Суботица – Szabadkai Üzleti Inkubátor - Business Incubator Subotica”, д.о.о. Суботица;
693. Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“,Петроварадин;
694. Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин;
695. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-7/2020-60;
696. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-7/2020-61;
697. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-7/2020-62;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

698. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик;
699. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик;
700. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за румунски језик;
701. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик;
702. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словачки језик;
703. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик;
704. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик;
705. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за кинески језик;
706. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 7, за седми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
707. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 7, за седми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
708. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Хемија 7, за седми разред основне школе, писан на хрватском језику и писму;
709. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Географија 7, за седми разред основне школе, писан на русинском језику и писму.1473 1473 1473 1474 1474 1474 1474 1474 1475 1475 1475 1476 1476 1477 1477 1477 1478 1478 1478 1479 1479 1479 1479 1480

________________________________________________

 Број 45  - 02.07.2020.


ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
685. Извештај о коначним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 21. јуна и 01. јула 2020. године. 1469

________________________________________________

 Број 44  - 01.07.2020.


ОПШТИ ДЕО

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ
655. Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
656. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП “Воде Војводине“, Нови Сад, за 2020. годину;
657. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2020/2021. години;
658. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Ценовника за коришћење природних богатстава и услуга у заштићеним подручјима;
659. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника конфекционарног меса дивљачи;
660. Решење о разрешењу директорке Туристичке организације Војводине;
661. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Туристичке организације Војводине, Нови Сад;
662. Решење о престанку дужности директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
663. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
664. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020. годину;
665. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020. годину;
666. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2020. годину;
667. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2020. годину;
668. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину;
669. Решење о давању сагласности на Измене и допунеПрограма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину;
670. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2020. годину;
671. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-58,
672. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-59,

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

673. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 7, за седми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
674. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 7, за седми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
675. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 3, за трећи разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
676. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Историја 7, за седми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
677. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Ликовна култура 3, за трећи разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
678. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 7, за седми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
679. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 7, за седми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
680. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода
уџбеничког комплета Мађарски језик, за седми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
681. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Природа и друштво 3, за трећи разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
682. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Корак даље 7-Ликовна култура 7, за седми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
683. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Певајмо заједно-Музичка култура 3, за трећи разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
684. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбеничког комплета Мађарски језик, за трећи разред основне школе, писан на мађарском језику и писму

________________________________________________

 Број 43  - 25.06.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

654. Решење о понављању гласања на појединим бирачким местима

________________________________________________

 Број 41  - 22.06.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

639. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину
640. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину

________________________________________________

 Број 40  - 20.06.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

637. Oдлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

638. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2020 години

________________________________________________

 Број 39  - 18.06.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

636. Oдлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42