СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 22  - 27.03.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

423. Oдлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
424. Одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

425. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-5
426. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-27
427. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-28

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
428. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 6, за шести разред основне школе писан на словачком језику и писму

________________________________________________

 Број 21  - 26.03.2020.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

422. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

________________________________________________

 Број 20  - 25.03.2020.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

406. Одлука о образовању Радне групе за израду акта о дефинисању начина грађанског надзора и контроле процеса планирања и реализације буџета АП Војводине
407. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
408. Решење о постављењу за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
409. Решење о разрешењу директора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине
410. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара- Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2019. годину
411. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
412. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
413. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
414. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-4
415. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-10/2020-3
416. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-10/2020-4
417. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-25
418. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-26

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
419. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
420. Решење о разрешењу чланова Комисије за полагање стручних испита у библиотечко-информационој делатности у Библиотеци Матице српске у Новом Саду
421. Решење о именовању чланова Комисије за полагање стручних испита у библиотечко-информационој делатности у Библиотеци Матице српске у Новом Саду

________________________________________________

 Број 19  - 18.03.2020.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

394. Одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
395. Одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
396. Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину коришћења мобилних телефона за службене потребе

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

397. Решење о разрешењу директора Музеја Војводине у Новом Саду
398. Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја Војводине у Новом Саду
399. Решење о давању сагласности на Финансијски плана Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2020. годину
400. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2020. годину
401. Решење о давању сагласности на Финансијски плана Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2020. годину
402. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2020. годину
403. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Геронтолошког центра Кикинда у Кикинди
404. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-3
405. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-10/2020-2

________________________________________________

 Број 18  - 16.03.2020.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

390. Одлука о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима који ће спроводити изборе за народне посланике, расписане за 26. април 2020. године
391. Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 26. април 2020. године

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

392. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-10/2020-1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
393. Решење о давању сагласности за именовањена дужност вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „8. Мај“ у Белој Цркви

________________________________________________

 Број 17  - 11.03.2020.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

348. Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2020. годину, по конкурсу за доделу средстава

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

349. Решење о престанку функције заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
350. Решење о постављењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
351. Решење о престанку функције заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
352. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
353. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
354. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
355. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити Покрајинског фонда за развој пољопривреде, Нови Сад, за 2018. годину
356. Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2020. годину
357. Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2020. годину
358. Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2020. године;
359. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2020. годину
360. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2020. годину
361. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2020. годину
362. Решење о престанку дужности директора Војвођанског симфонијског оркестра
363. Решење о именовању директора Војвођанског симфонијског оркестра
364. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Центра за породични смештај и усвојење Суботица
365. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Центра за породични смештај и усвојење Суботица
366. Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet за 2020. годину
367. Решење о давању сагласности на План и програм рада Издавачког завода „Форум“, Нови Сад-Forum Könyvkiadó Intézet за 2020. годину
368. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2020. годину
369. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2020. годину
370. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2020. годину
371. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2020. годину
372. Решење о давању сагласности на Правилник о првим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Бачка Паланка
373. Решење о престанку дужности директорке Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу
374. Решење о именовању директорке Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу
375. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-22
376. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-23
377. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-24

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

378. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања
379. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања
380. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и ромкиња
381. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
382. Конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине-други позив

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
383. Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину
384. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину
385. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
386. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2020. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ У ТУРИЗАМ
387. Јавни оглас за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2020. години
388. Јавни оглас за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2020. години
389. Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2020. години

________________________________________________

 Број 16  - 04.03.2020.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

341. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о платама накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
342. Правилник о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалу политику, демографију и равноправност полова центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања
343. Правилник о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалу политику, демографију и равноправност полова градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области остановања
344. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
345. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалу политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
346. Упутство за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. април 2020. године
347. Роковник за извршавање изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. април 2020. године

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

348. Јавни конкурс за финансирање удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години

________________________________________________

 Број 15  - 03.03.2020.


OПШТИ ДЕО
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

337. Одлука о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

338. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеника Историја 6, за шести разред основне школе, писан на русинском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

339. Конкурс за организацију квиз такмичења „Колико се познајемо“-четрнаести циклус у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
340. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2020. години

________________________________________________

 Број 14  - 02.03.2020.


OПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

329. Аутентично тумачење одредбе члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 23/14 и 12/20)

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
330. Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, који ће се одржати у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
331. Правилник за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривреног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години
332. Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2020. годину
333. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на териториј и АП Војводине у 2020. години

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

334. Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривреног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години
335. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2020. години
336. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2020. години

________________________________________________

 Број 13  - 26.02.2020.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

288. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години
289. Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години
290. Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години
291. Правилник о изменама Правилника о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова које се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
292. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци о популаризације пронаталитетне политике у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
293. Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
294. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години
295. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2020. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

296. Решење о постављењу заменице правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
297. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа
298. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у Новом Саду
299. Решење о именовању директора Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у Новом Саду
300. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома
301. Решење о именовању чланова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома
302. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Канцеларије за инклузију Рома
303. Решење о именовању председника Надзорног одбора Канцеларије за инклузију Рома
304. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
305. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
306. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ Зрењанин
307. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ Зрењанин
308. Решење о именовању члана Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“, Вршац
309. Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Кули
310. Решење о именовању чланице Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Кули
311. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома „Ветерник“, Ветерник
312. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-2
313. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-17
314. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-18
315. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-19
316. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-20
317. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-21

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
318. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
319. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
320. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
321. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
322. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
323. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

324. Јавни Конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години
325. Јавни Конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
326. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
327. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години
328. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2020. години

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42