СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

22. 06. 2018.

Усвојене измене и допуне Закона о локалној самоуправи

Новоусвојеним изменама и допунама Закона o локалној самоуправи, који ступа на снагу 28. јуна 2018. године, отклањају се уочени недостаци у практичној примени раније важећег Закона о локалној самоуправи у области рада и функционисања месних заједница. Закон се темељи на измењеном концепту утврђивања надлежности општине/града. Такође, усвојеним решењима је истакнут значај учешћа грађана и других заинтересованих субјеката у јавној расправи, односно иницирање спровођења јавне расправе о питањима из надлежности органа јединице локалне самоуправе.

Обавезно учешће јавности у припреми нацрта закона

Важна новина у изменама и допунама Закона о државној управи, који ступа на снагу 28. јуна 2018. године, је и обавеза учешћа јавности у припреми нацрта закона, других прописа и аката, где су органи државне управе дужни да обезбеде услове за учешће јавности у току припреме нацрта закона, других прописа и аката. Спровођење јавне расправе у припреми нацрта закона ближе се уређује пословником Владе. Наведено се примењује и у припреми стратегија развоја, акционих планова и других докумената јавних политика, уколико посебним законом није другачије уређено.

Бор и Прокупље добијају статус градова

Када 28. јуна 2018. године ступи на снагу Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије, раније општине Бор и Прокупље добиће статус градова, заједно са насељеним местима и катастарским општинама на својој територији.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

22. 06. 2018.

Све матичне књиге на једном месту

У Централном регистру обједињено је 30.345.515 уписаних података, што грађане ослобађа тражења најважнијих докумената. Ови подаци смештени су у новим компјутерима како би управа била ефикаснија, јефтинија и доступна грађанима. Нова опрема за складиштење података из матичних књига, у вредности од 33 мил. дин, значајно ће олакшати различите поступке управе за које су потребни подаци било о рођењу, венчању или смрти грађана. Циљ је стварање ефикасније, модерније управе која омогућава грађанима остваривање права без непотребних трошкова и мукотрпних процедура. Нова опрема део је пројекта „Стоп бирократији”, који се спроводи две године.

Уместо ПИН-а отисак прста на картици

Одбројани су дани банкарским картицама са чиповима и ПИН кодовима које су власници носили приликом плаћања и подизања новца, јер ће банке ускоро прећи на издавање биометријских картица и све што власник платне картице треба да уради је да оде у банку и остави отисак кажипрста. Тај отисак се региструје само на платној картици, тако да нико не може да је користи без дозволе власника. Када купац плаћа у радњи потребно је да стави кажипрст на картицу у аутомату како би била одобрена исплата. Продавнице неће морати да мењају машине за плаћање, јер ће нове биометријске платне картице моћи да се коросте и на садашњим терминалима.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

22. 06. 2018.

СТРУЧНИ СКУПОВИ НА ТЕМУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

У складу са буџетским прописима по којима се одвија целокупно годишње пословање буџетских корисника, a у склопу континуиране едукације корисника буџетских средстава, посебну пажњу у овом периоду посвећујемо ОБАВЕЗАМА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА У ПРИПРЕМИ БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. годину.

САВЕТОВАЊА

Ближе упознавање са овом пословном обавезом отпочињемо бесплатним САВЕТОВАЊИМА за све буџетске кориснике, те Вас позивамо да нам се прикључите.
Детаљније »

СЕМИНАРИ

Након саветовања настављамо са СЕМИНАРА који су припремљени за сваку делатност посебно, са свим специфичностима одређене делатности.
Детаљније »

НАША ИЗДАЊА

Изашло је друго, иновирано издање практикума „Регистровање фактура у централном регистру фактура”, допуњено избором одговора на питања, и инструктивним текстом о начину на који је у апликацији „Централни регистар фактура” могуће извршити измену фактура, а што је као могућност у ову апликацију уведено 27.3.2018. године.
Наручите по специјалној цени. Наруџбеница

Комплет часописа број 12 је дистрибуиран претплатницима 15. јуна 2018. године.

Садржај часописа можете погледати на следећим линковима.


Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство


Из комплета часописа број 12, који је у припреми издвајамо следеће написе:
- Измене и допуне Уредбе о каталогу радних места
- Разврставање и мерила за опис радних места државних службеника
- Коментар новог Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
- Право на годишњи одмор
- Исхрана деце у предшколским установама
- Измена уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
- Планирање као управљачки процес
- Обавезе јединица локалне самоуправе у примени Закона о планском систему Републике Србије
- Покретање процеса планирања код буџетских корисника

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

22. 06. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

21. 06. 2018.

Народна скупштина Србије усвојила пакет важних закона

Усвојени закони објављени су у „Сл. гл. РС” бр. 47/18, од 20.6. 2018. године и то:
1. Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (ступа на снагу 28. јуна 2018),
2. Закон о измени и допуни Закона о државној управи (ступа на снагу 28. јуна 2018),
3. Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама (ступа на снагу 28. јуна 2018, а примењује се почев од 1. јануара 2019, изузев дела члана 25. овог закона, којим се додаје нови члан 45в и који почиње да се примењује ступањем на снагу овог закона),
4. Закон о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама (ступа на снагу 28. јуна 2018, а примењује се од 1. јануара 2019, осим члана 15. који се примењује од дана ступања на снагу овог закона),
5. Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (ступа на снагу 28. јуна 2018, а примењује се од 1. јануара 2019 године),
6. Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина (ступа на снагу 28. јуна 2018),
7. Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина (ступа на снагу 28. јуна 2018),
8. Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама (ступа на снагу 28. јуна 2018),
9. Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије (ступа на снагу 28. јуна 2018).

Скупштина АП Војводине усвојила ребаланс буџета

Скупштина АП Војводине усвојила је ребаланс буџета који је утврђен на нивоу од 73,08 млрд. дин. са дефицитом од 6,4 млрд. дин., тј. око 9,8% укупних прихода. Кључна обележја овог ребаланса су повећање аграрног буџета и средстава за даља капитална улагања у водопривреду, улагања у објекте, опрему и планску документацију за квалитетније спровођење здравствене и социјалне заштите и успостављање нових институционалних механизама за деловање у области пронаталитетне политике и заштите културног наслеђа. Ребалансом се наставља тенденција раста обима буџета, тј. за мање од две године, буџет је са 62 млрд. повећан за 11 млрд. дин, или за готово 20%.

Израда стратегије образовања до 2030.

Министарство просвете најавило је израду стратегије образовања до 2030. и закона о ученичком и студентском стандарду. Такође, ради се и на новом моделу финансирања високог образовања како би се омогућило стипендирање већег броја младих талентованих и успешних студената и студената ангажованих у научноистраживачким пројектима.

________________________________________________

КОНКУРСИ И ЈАВНИ ПОЗИВИ

21. 06. 2018.

Подељена средства високошколским институцијама у АПВ

Представницима високообразовних институција из АПВ уручена су решења којима је укупно додељено 20 мил. дин., на основу четири јавна конкурса. Са 17,8 мил. дин. финансирани су развојноистраживачки пројекти високих школа струковних студија, пројекти који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у уметности и научноистраживачки пројекти националних мањина, а са 2 мил. дин. подржано је 13 даровитих студената на шест факултета.
Са 6,4 мил. дин. подржано је укупно 16 пројеката: 14 пројеката Академије уметности у Новом Саду и два пројекта Академије класичног сликарства, Едуконс.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

21. 06. 2018.

Лето почиње данас , у четвртак, 21. јуна 2018. у 12.07 часова

Астрономско друштво „Руђер Бошковић” из Београда саопштило је да ново годишње доба – Лето, на северној земљиној хемисфери календарски почиње данас, у четвртак, 21. јуна 2018. године у 12.07 часова, док на јужној земљиној хемисфери у исто време почиње – Зима. На дан почетка лета обданица је најдужа, а ноћ најкраћа. За становнике северне Земљине полулопте лето почиње у оном тренутку када је правац северног дела Земљине осе најближи Сунцу. Тога дана висина Сунца у подне је највећа током године, насупрот уобичајеном мишљењу да је лети Земља најближа Сунцу.

Данас је Светски дан музике – 21. јун

Светски дан музике - 21. јун обележиће се последњим концертом из циклуса „Ватромет Симфонијског оркестра и Хора РТС” који ће се одржати у Комбанк дворани. Концерт ће бити у знаку музике из цртаних филмова „Свирамо цртаће”, на коме ће бити изведене познате музичке нумере из светских хитова анимиране филмске продукције, којој су посебан печат дали филмови из чувеног студија Волта Дизнија.

Међународни дан јоге

Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 11. децембра 2014. године, а на предлог председника Индије, 21. јун проглашен је за Међународни дан јоге. И ове године чланице Јога савеза Србије, Војвођанског јога савеза и Јога савеза Београда пригодно обележавају овај дан у многим градовима широм Србије, придружујући се акцији Владе Индије у обележавању светског дана јоге.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

21. 06. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС бр. 47 од 20.6.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

20. 06. 2018.

29. јун – крајњи рок за обвезнике пореза на добит правних лица за 2017.

Подсећамо обвезнике пореза на добит правних лица који још нису поднели пореску пријаву и порески биланс за 2017. годину, да је крајњи рок 29. јун (петак) 2018. године. Сви корисници буџетских средстава (недобитне организације) дужни су, по мишљењу наше редакције, да поднесу порески биланс и пореску пријаву, без обзира на то да ли остварују приходе на тржишту или не, као и недобитне организације које испуњавају услове за ослобођење из члана 44. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гл. РС” бр. 25/01... 113/17), будући да се порез на добит утврђује самоопорезивањем.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 12

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја

Јавна предузећа, привредна друштва, НБС, банке, инвестициони фондови, приватне установе, предузетници и друга правна лица, имају обавезу достављања редовних годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање за 2017. годину. Извештаји се достављају Агенцији за привредне регистре, а крајњи рок је 30. јун 2018. године.

Реформа Пореске управе

Сходно закључцима недавних разговора са ММФ-ом, реформа пореске администрације је неопходна како би се наставио даљи привредни раст и отварала нова радна места. Зато је према расположивим информацијама реформа Пореске управе апсолутни приоритет Министарства финансија у наредном периоду. У изналажењу системских решења предвиђено је да се до краја јуна распише тендер за консултанте како би се раздвојила основна и споредна делатност и како би у пореској администрацији постојале неке стандардизоване процедуре.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

20. 06. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 11 од 19.6.2018.

________________________________________________

У току је пријављивање на Обуку на тему: „Израда планских и извештајних
докумената за приватне предшколске установе”.

Обуке се одржавају средом у терминима од 15.45 до 20.00 часова у Образовном информатору, Краљице Наталије 17.

Рок за пријаву отворен до попуне места од 12 полазника (по једној Обуци).

Пријаве телефоном: 011/2624-434 (маркетинг). Пријавите се на време.
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »


ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »


НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »


Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »


АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »


БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 12/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 12/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 12/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42