СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Просечне зараде по запосленом у априлу 2017. године

25. 05. 2017.

Просечна зарада исплаћена у априлу 2017. године износи 68.246 динара а просечна зарада без пореза и доприноса 49.635 динарa. Овај податак се користи за утврђивање висине разних примања у складу са појединим прописима.

________________________________________________

Нова апликација Пореске управе – за бржи и ефикаснији рад портала еПорези

25. 05. 2017.

Пoрeскa упрaвa је на својој интернет стрaници poreskauprava.gov.rs 25.5.2017. године објавила саопштење да је рaзвилa спeциjaлнo дизajнирaну кoрисничку aпликaциjу eПoрeзи – кoja служи искључивo зa приступ пoртaлу eПoрeзи. У aпликaциjу су угрaђeни сви eлeмeнти кojи су нeoпхoдни кoрисницимa пoртaлa зa нeсмeтaн рaд, при чeму су у пoтпунoсти oчувaнe свe функциoнaлнoсти пoстojeћих eлeктрoнских сeрвисa нa пoртaлу eПoрeзи.
» детаљније «

________________________________________________

Предшколско васпитање учинити доступним свој деци

23. 05. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја најавило је да ће ресорно министарство наставити напоре у циљу изградње предшколског васпитања које ће бити доступно деци из свих средина, отворено према породици, као и другим нивоима у систему образовања.
Само половина малишана у Србији узраста три до пет и по година иду у вртић, а предшколско образовање и васпитање мора да буде квалитетно и доступно деци из свих средина, закључено је на овом скупу.
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године поставила је за циљ да обухват деце узраста од три до пет и по година буде 75 одсто у вртићима.
Да би се повећао обухват деце у вртићима и побољшао квалитет програма, неопходне су системске интервенције на националном, али и локалном нивоу, модернизација програма, едукација запослених и већа подршка унапређењу квалитета.
Конференцију су организовали Канцеларија Уницефа у Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређење образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и Центар за интерактивну педагогију.

________________________________________________

Јавна расправа о Нацрту закона о дуалном образовању

23. 05. 2017.

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, дефинисала је циљеве у области стручног образовања, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја дефинисало је увођење и развој дуалног образовања као један од приоритетних циљева, што је захтевало и нормативно уређивање овог вида образовања. Основна идеја дуалног образовања подразумева стицање теоријских знања у школи, а практичних у компанијама у реалном радном окружењу имајући у виду да школе не могу испратити брзину техничко-технолошких промена које се дешавају на тржишту.
Нацртом Закона о дуалном образовању приступило се са циљем да се концепција дуалног образовања прилагоди времену, потребама и условима у којима се може одвијати јер је систем дуалног образовања образовању и привреди Републике Србије неопходан.
» детаљније «

________________________________________________

Јавна расправа о Нацрту закона о просветној инспекцији

23. 05. 2017.

Инспекцијски надзор у области просвете уређен је одредбама Закона о инспекцијском надзору, који на општи начин уређује инспекцијски надзор и одредбама закона у области образовања и васпитања и ученичког и студентског стандарда, али постојећа решења у наведеним законима не обухватају најновије стандарде поступања инспекцијске службе које прописује Закон о инспекцијском надзору.
Законом о просветној инспекцији, као посебним законом, обезбедиће се постизање наведених стандарда, већа самосталност у раду просветних инспектора, боља попуњеност радних места која су предвиђена подзаконским актом односно актом и равномерније оптерећење просветних инспектора. На овај начин постигао би се ефикаснији и квалитетнији рад просветних инпектора и на јединствен начин уредио инспекцијски надзор. Нацртом закона уређују се организација, послови, права, дужности и овлашћења инспекције у области просвете, у складу са одредбама Закона о државној управи и Закона о инспекцијском надзору.
» детаљније «

________________________________________________

Завршена јавна расправа о Нацрту закона о високом образовању

22. 05. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да је трибином у Ректорату Универзитета у Нишу, којој су присуствовали бројни декани, продекани, професори и студенти, данас завршена јавна расправа о Нацрту закона о високом образовању.
Намера новог закона јесте да створимо могућности за образовање креативне младе генерације, која ће знања усвајати током целог живота, као и да омогућимо бољу међународну отвореност система образовања, даље се наводи у саопштењу.
Учесници трибине изнели су своја виђења нових законских предлога, при чему ће сви предлози бити достављени ресорном министарству у писаној форми.
Нацрт закона је припремила петнаесточлана радна група, који су чинили представници Националног савета за високо образовање, Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Конференције универзитета и Конференције академија струковних студија.

________________________________________________

Запослено 1.993 особе са инвалидитетом

22. 05. 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјавило је да је кроз мере подстицаја и субвенционисања запошљавања особа са инвалидитетом, ове године запослено укупно 1.993 особе са инвалидитетом.
Даље се наводи да субвенције које даје Министарство за рад за субвенционисање и запошљавање особа са инвалидитетом издвојено 550 милиона динара.

________________________________________________

Ускоро Закон о апотекарској делатности

22. 05. 2017.

Из Фармацеутске коморе Србије (ФКС) свим министарствима упућен је захтев да се до доношења закона о апотекарској делатности забрани отварање нових објеката те намене. Повод за такво обраћање је ситуација на терену широм земље: приватници хватају последњи воз да апотеку отворе на атрактивној локацији, пре доношења нових прописа који ће прописати строге критеријуме под којима ће то убудуће бити могуће.

» детаљније «

________________________________________________

Јавна расправа о Предлогу стратегије за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније

18. 05. 2017.

Министарство финансија је на свом сајту објавило Јавни позив за учешће у јавној расправи, којим позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога стратегије за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније за период 2017-2020. године и да дају своје коментаре.
Јавна расправа о Предлогу стратегије траје 20 дана и спроводи се у периоду од 5. до 24. маја 2017. године.
Објављене документе у вези са овим јавним позивом можете погледати овде.

________________________________________________

Дигитална трансформација културе за њено очување и промоцију

16. 05. 2017.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација указало је на конференцији „Култура и ИТ”, на значај дигиталне трансформације културе.
Даље се истиче да дигитална трансформација културе неопходна је за дуготрајно чување дигитализоване културне баштине и савременог стваралаштва као и за обезбеђивање трајног и поузданог приступа културној грађи, али и за успешну промоцију наше културе у глобалном окружењу.

» детаљније «

________________________________________________

И Н С Т Р У К Т И В Н И
С Е М И Н А Р


„НОВЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У ПРИМЕНИ
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА“

Београд, 16.6.2017.
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 10/2017.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 10/2017.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 10/2017.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno