СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  




 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Подношење годишњег извештаја о спровођењу плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова (рок - 31. јануар)

20. 01. 2017.

Послодавац који има у радном односу на неодређено време више од 50 запослених у обавези је да усвоји План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за текућу годину, тј. 2017. годину (Закон о равноправности полова Сл. Гл. РС, бр. 104/2009). Такође, послодавац је дужан да сачини годишњи извештај о спровођењу плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за претходну, тј. 2016. годину. Нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 дo 100.000 динaрa кaзнићe сe пoслoдaвaц сa свojствoм прaвнoг лицa aкo нe сaчини наведени извeштaj. Рок за извршење ове обавезе је 31. јануар 2017. године.
Сaдржaj и нaчин дoстaвљaњa плaнa мeрa и извeштaja о спровошењу плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова прoписуje министaр нaдлeжaн зa пoслoвe рaвнoпрaвнoсти пoлoвa.

________________________________________________

Достављање годишњег извештаја о коришћењу средстава за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта (рок за локалне самоуправе - 31. јануар 2017.)

20. 01. 2017.

Надлежни орган јeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe (Општинско/Градско веће или начелник општинске/градске управе или др.) дужан је дa дoстaви и гoдишњи извeштaj o кoришћeњу срeдстaвa зa рeaлизaциjу гoдишњeг прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa зa тeкућу гoдину дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe, што значи да је рок за подношење и гoдишњег извeштajа o кoришћeњу срeдстaвa зa рeaлизaциjу гoдишњeг прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa 31. јануар 2017. године (Закон о пољопривредном земљишту, Сл. Гл. РС, бр. 112/2015).
» детаљније «

________________________________________________

Подношење извештаја о имовини Агенцији за борбу против корупције за функционере код којих је дошло до битних измена у односу на претходни извештај (рок - 31. јануар)

20. 01. 2017.

Сви функционери дужни су да поднесу Извештај о имовини Агенцији за борбу против корупције најкасније до 31. јануара текуће године са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја. Битном променом сматра се свака промена података из Извештаја, која се односи на имовину чија вредност прелази износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији. Функционером, сходно Закону о Агенцији за борбу против корупције, сматра се свако изабрано, постављено или именовано лице у органе Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и органе јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина.
» детаљније «

________________________________________________

Локалним самоуправама 365,8 милиона динара за развој пословне инфраструктуре

19. 01. 2017.

Министарство привреде Владе Републике Србије упутило je јавни позив локалним самоуправама за пријаву инфраструктурних пројеката који ће се у овој години финансирати у оквиру Програма подршке развоју пословне инфраструктуре. Програм се реализује у циљу унапређења привредног амбијента за пословање малих и великих предузећа, привлачења инвестиција и отварања нових радних места. У оквиру Програма, Министарство ће са 365,8 милиона динара суфинансирати извођење радова на изградњи и обнови саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре и објеката у пословној зони, као и радове који обезбеђују доступност пословне зоне и њено повезивање са окружењем.

Такође, биће подржани пројекти локалних самоуправа у износима до 60 одсто од вредности пројекта, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност. Више информација о програмима, условима јавних позива, начину суфинансирања, критеријумима и потребној документацији, заинтересоване локалне самоуправе могу пронаћи на веб страници Министарства привреде, а рок за пријаву пројеката је 2. фебруар 2017. године.

________________________________________________

Надокнада пропуштених наставних дана у основним и средњим школама у првом полугодишту

19. 01. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја затражило је од свих основних и средњих школа да у што краћем року донесу одлуку о надокнади наставних дана и часова који нису реализовани због одлуке Министарства о одлагању почетка наставе, одлука општинских органа и одлука на нивоу школа о одлагању почетка наставе због временских неприлика или њихових последица. Школе су у обавези да план надокнаде доставе надлежној школској управи на сагласност најкасније до 24. јануара 2017. године.

Министарство је предложило да се надокнада реализује скраћењем трајања зимског распуста, уколико не постоје друге ограничавајуће околности (проблеми са грејањем, недостатком енергената и другим инсталацијама, проблеми са превозом ученика и наставника и сл.). Прва могућност је да настава у другом полугодишту почне у четвртак 9. фебруара 2017. године, уместо у понедељак 13. фебруара 2017. године, а да се остали нереализовани наставни дани надокнаде се суботом. Друга опција је да се настава првог полугодишта се продужи до 30. и 31. јануара 2017. године, а да друго полугодиште почне према Календару 13. фебруара 2017. године, а остали нереализовани дани надокнаде суботом.

Такође, наставни дани се могу надокнадити и само суботом, тако што ће се искористити преостале суботе у првом полугодишту и/или суботе у другом полугодишту. Школе којима представљени предлози не одговарају, у припреми свог плана надокнаде треба да имају у виду равномерно оптерећење ученика у предстојећим месецима и друге школске активности и обавезе, а пре свега пробни завршни испит.

________________________________________________

Донет Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину, намењен развоју јединица локалне самоуправе

17. 01. 2017.

Донет је Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину који спроводи Министарство привреде, у чијем су разделу за овај програм опредељена средства Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у износу 365.824.000,00 динара. Средства се по овом прогаму додељују путем јавног позива. По расписаном јавни позив потребно је поднети пријаву на обрасцу прописаном овом уредбом, као и потребну документацију у складу са овом уредбом.

Подносилац пријаве пројекта може бити јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат. Подносилац пријаве може поднети једну пријаву пројекта.

Детаљније о овом програму у Буџетском рачуноводству бр. 4/17.

________________________________________________

Поштовати правилнике о оцењивању у основним и средњим школама

16. 01. 2017.

Бројни позиви и писане представке родитеља ученика према Министарству просвете, науке и технолошког развоја показују да поједини директори основних и средњих школа нису уважили препоруке Министарства у вези са наставком рада у школама, а посебно у делу који се односи на оцењивање ученика и реализацију писмених задатака, контролних вежби и усменог испитивања. Због тога је Министарство упутило допис директорима свих основних и средњих школа како би их још једном подсетило на обавезу поштовања правилника о оцењивању.

У допису се наводи следеће:
"Школе које одмах након дужих одсуствовања већине ученика због болести и непланираног прекида наставе због временских неприлика, реализују писане и усмене провере знања ученика, не примењују постојеће правилнике о оцењивању ученика у основним и средњим школама. Подсећамо директоре основних школа на обавезу прописану чланом 12, став 3 Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању и директоре средњих школа на обавезу прописану чланом 15, став 3 Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, у вези са начином промене распореда провера знања, што је задатак одељенских већа. Коначно, ненајављене провере знања, писане и усмене, од чијих резултата зависе закључне оцене, доводе у питање кључне функције и принципе оцењивања. У постојећим околностима, када још увек постоје проблеми са редовношћу похађања наставе, потребно је да се планира динамика испитивања и оцењивања ученика која ће у највећој мери бити прилагођена ученицима".

________________________________________________

Здравствена заштита уз потврду ПЗК до уручења картице

10. 01. 2017.

Министарство здравља Владе Републике Србије подсетило је да од 1. јануара РФЗО више не издаје и не оверава старе здравствене књижице, а осигурана лица којима су пре овог датума те легитимације оверене здравствену заштиту остварују на основу њих, и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице. Осигураници који су поднели захтев за електронску картицу, а која још није уручена, након истека овере старе здравствене књижице, или у случају њеног губитка, здравствену заштиту остварују на основу потврде ПЗК коју издаје матична филијала Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). Наведену потврду издаје искључиво матична филијала уколико је измирен доспели допринос.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен програм рада Владе АПВ

06. 01. 2017.

Покрајинска влада је донела Програм рада Покрајинске владе за 2017. годину и дала сагласност на програме рада и пословања више јавних предузећа, завода и установа чији је Покрајина оснивач, саопштио је Биро за информисање Покрајинске владе. На следећој седници Покрајинске владе, 11. јануара 2017. године, биће усвојени и преостали програми рада покрајинских институција, фондова и јавних предузећа, чиме се стварају услови да на почетку године почне реализација програма у свим развојним областима за које је задужена Покрајинска влада.

Програмом рада дефинишу се динамика и временски оквир реализације развојних планова, програма и одлука које ће спроводити покрајински секретаријати и институције којима је Покрајина оснивач. Усвајањем програма рада и давањем сагласности на планове предузећа и других установа старају се и формални услови за припрему великих инвестиција националног, регионалног и локалног карактера на територији АПВ и тиме почиње и практична реализација великих инвестиција.

________________________________________________

Због грипа продужен школски распуст до 11. јануара

04. 01. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја одлучило је да због епидемије грипа први део зимског распуста продужи за два дана. Настава у основним и средњим школама почеће у среду, 11. јануара 2017. године. Епидемиолошка ситуација на терену прати се на дневном нивоу. Нова процена стања биће урађена у понедељак 9. јануара.

________________________________________________



ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

(Нови Сад, 16.1.2017; Ниш 18.1.2017; Београд 24.1.2017.)

ПРОГРАМ     ПРИЈАВА
ЗА ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ДОСИТЕЈ
ПРАВИЛАН УНОС ПОДАТАКА

15 семинара у 15 градова


ПРОГРАМ     ПРИЈАВА
ПРОЦЕДУРЕ НАБАВКИ ПО ПРАГ ПРАВИЛИМА
(набавке финансиране ЕУ средствима)

24.2.2017. (петак), Београд, хотел „Палас“

са почетком у 10.00 часова

ПРОГРАМ     ПРИЈАВА
ИПА Перспектива 2014–2020.
(Средства Европске уније намењена Србији)

28.2.2017. (уторак)
Београд, хотел „Палас“

са почетком у 10.00 часова

ПРОГРАМ     ПРИЈАВА
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 2-3/2017.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2017.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 2-3/2017.

» Садржај «

* * *

<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем сагласности испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno