СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Укидање овере здравствених књижица у јуну 2017.

27. 04. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да ће у јуну ове године, када РФЗО буде повезан и умрежен заједно са још пет других институција, које заједно имају укупно преко 80% свих података грађана, бити укинута обавеза доласка грађана и послодаваца на шалтере РФЗО ради овере здравствених књижица, а тај посао биће обављан разменом података међу државним институцијама, а ступањем на снагу Закона о општем управном поступку тај посао престаће да буде обавеза грађана.

Министарство ће у јуну 2017. у једној пилот – фази, са неколико компанија које су највећи послодавци у Србији, тестирати како раде заједно те умрежене базе података и онда ће у октобру 2017. бити пуштене у рад и за све остале, и више неће бити потребно да се здравствене књижице запослених оверавају на шалтерима, јер ће РФЗО имати одмах све потребне податке и моћи ће сам да овери све здравствене књижице.

________________________________________________

Одобрено запошљавање 2.010 здравствених радника

21. 04. 2017.

Влада Србије одобрила је запошљавање 2.010 здравствених, тј. медицинских радника. Новим Кадровским планом предложено је запошљавање 631 доктора медицине, 30 фармацеутских биохемичара и 1.139 медицинских сестара и техничара разних профила. То значи да ће 21 здравствена установа и клинички центри, као и опште болнице и домови здравља добити нове раднике.

________________________________________________

Донет Правилник о здравственој исправности базенских вода

04. 04. 2017.

Министaр здрaвљa дoнео је Правилник о здравственој исправности базенских вода, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр.30/17, од 31.03.2017. године, са ступањем на снагу 8.04.2017. године.
Oвим прaвилникoм прописују се ближи услови о здравственој исправности базенских вoда, с тим да се базенском водом, у смислу овог правилника, не сматра вода у бaзeну кojи je у влaсништву грaђaнa и која ниje зa jaвно коришћење. Базенска вода је здравствено исправна за обављање рекреације и спортских активности ако није штетна по здравље људи, односно ако испуњава услове наведенe у Прилогу 1 – Параметри здравствене исправности базенске воде, као и услове наведене у Прилогу 2 – Параметри показатељи базенске воде, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. Правилником се регулишу и корективне мере, праћење анализа и извештавање, као и информисање корисника о стању базенских вода и јавних купатила.
Праћење и анализу базенске воде обављају заводи, односно институти за јавно здравље у складу са законом.

________________________________________________

Електронска провера статуса производње здравствених картица

30. 03. 2017.

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО), у циљу унапређења услуге уручивања здравствених картица, активирао је електронски сервис за проверу статуса производње картица здравственог осигурања. Овај сервис, који је доступан на сајту овог фонда под насловом “Проверите да ли је ваша здравствена картица произведена”, пружа могућност осигураним лицима да провере да ли је израда њихове здравствене картице завршена.

Да би осигурано лице добило повратну информацију о статусу производње здравствене картице, потребно је да унесе свој ЛБО број и кликне на дугме “провери”. Применом овог сервиса сва осигурана лица ће моћи да се информишу о статусу производње њихове здравствене картице без потребе одласка на шалтер РФЗО. Уколико сервис на сајту пружи информацију да је здравствена картица произведена, осигурано лице треба да се јави матичној филијали, односно испостави, како би је преузео.

________________________________________________

Израда пројектне документације за обнову здравствених центара

30. 03. 2017.

У Координационом телу за реализацију пројеката улагања у реконструкцију или изградњу клиничких здравствених центара, истакнуто је да је ресорно министарство за ту намену обезбедило 260 милиона динара. Завршен је упис имовине свих здравствених центара без којег није било могуће испунити услове за почетак реконструкције здравствених установа.

Клинички центри који ће бити реконструисани и за које ће бити купљена нова опрема су Универзитетска дечја клиника у Тиршовој, Клиника за гинекологију и акушерство у Вишеградској, Ургентни центар КЦС, Клиника за неурохирургију КЦС, Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње", КБЦ Земун и КБЦ "Др Драгиша Мишовић – Дедиње".

________________________________________________

Исправка Правилника о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину

27. 03. 2017.

Исправка Правилника о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину исправља Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 19/17) тако што у Прилогу 8. „Списак највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека” под шифром 217 „Тест траке за апарат (са или без ланцета) за апарат за мерење нивоа шећера у крви са говорним софтвером” у колони „Шифра дела или помагала” број: „27021” замењује се бројем: „21721”.
У Прилогу 9. „Преглед највиших износа накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања” у делу „1. Протетичка средства (протезе)”, у подгрупи „Спољна протеза за дојку” у колони 1 „Шифра” уместо броја: „214” треба да стоји број: „221”, а у колони „Шифра дела или помагала” уместо броја: „214” треба да стоји број: „221”.
У делу „3. Посебне врсте помагала и санитарне справе”, у подгрупи „Концентратор кисеоника” у шифри 099 уместо речи: „Концентратор кисеоника протока 2–3 л/мин (кисеонички концентратор)” треба да стоје речи: „Концентратор кисеоника протока до 5 л/мин (кисеонички концентратор)”, а у колони „Шифра дела или помагала” под шифром 09910 уместо речи: „серијски производ са прот. кисеоника 2–3 л/мин” треба да стоје речи: „серијски производ са прот. кисеоника до 5 л/мин”.
У делу „4. Очна помагала” под шифром 153 медицинско-техничко помагало „Стакла за корекцију вида (минерална)”, брише се са списка помагала.
Под шифром 181 медицинско-техничко помагало „Пластична стакла за корекцију вида (органска) са диоптријом већом од +5,0 Д на једном или оба ока”, брише се са списка помагала.
У Прилогу 10. „Списак услуга одржавања медицинско-техничких помагала и највишег износа накнаде која укључује комплетну услугу (рад, материјал и део)” у Списку услуга одржавања медицинско-техничких помагала у делу „Замена дела протезе за доње екстремитете” код услуге под редним бројем 11 „Замена стопала (пластика)”, у колони „Подшифра дела помагала” уместо броја: „01351” треба да стоји број: „01352”.

________________________________________________

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог сигурања

27. 03. 2017.

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог сигурања исправља Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС”, бр. 19/17) тако што се:
- у Листи помагала део „1. Протетичка средства (протезе)”, у подгурупи „Спољна протеза за дојку” у колони 1 „Шифра” уместо броја 214 треба да стоји број 221;
– у Листи помагала део „3. Посебне врсте помагала и санитарне справе”, у шифри 102 „Пелене”, у делу табеле „Индикације” у алинеји 3. иза речи „живота” додају се речи „које има трајно невољно пражњење црева или бешике” и у делу табеле „доплата” уместо речи „ДА” треба да стоји „НЕ”;
– у Листи помагала део „3. Посебне врсте помагала и санитарне справе”, у шифри 212 „Улошци за инконтиненцију”, у делу табеле „Индикације” у алинеји 3. иза речи „живота” додају се речи „које има трајно невољно пражњење црева или бешике” и у делу табеле „доплата” уместо речи „ДА” треба да стоји „НЕ”;
– у Шифарнику помагала, део „1. Протетичка средства (протезе)”, у подгурупи „Спољна протеза за дојку”, у колони 1 „Шифра” и колони 3 „Шифра дела или помагала” уместо броја 214 треба да стоји број 221;
– у Шифарнику помагала, део „3. Посебне врсте помагала и санитарне справе”, у шифри 217 у колони 3 „Шифра дела или помагала” уместо броја 27021 треба да стоји број 21721;
– у Шифарнику помагала, део „3. Посебне врсте помагала и санитарне справе” у шифри 102 „Пелене”, у шифри 10210, у колони 4.2 „Стандард” уместо броја „700” треба да стоји број „500”; у шифри 10211, у колони 4.2 „Стандард” уместо броја „700” треба да стоји број „500”;”; у шифри 10212, у колони 4.1 „Делови” уместо речи „средње” треба да стоји реч „мале” а у колони 4.2 „Стандард” уместо броја „900” треба да стоји број „700”;”; у шифри 10213, у колони 4.1 „Делови” уместо речи „велике” треба да стоји реч „средње” а у колони 4.2 „Стандард” уместо броја „1100” треба да стоји број „900”; у шифри 10214, у колони 4.1 „Делови” уместо речи „екстравелике” треба да стоји реч „велике”;

________________________________________________

Прaвилник o дoпунaмa Прaвилникa o нoмeнклaтури лaбoрaтoриjских здрaвствeних услугa нa примaрнoм, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe

20. 03. 2017.

Mинистaр здрaвљa дoнeo je ПРAВИЛНИК o дoпунaмa Прaвилникa o нoмeнклaтури лaбoрaтoриjских здрaвствeних услугa нa примaрнoм, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe, кojи je oбjaвљeн у „Сл. гл. РС“, бр. 24/17, oд 17. 03. 2017. гoдинe, сa ступaњeм нa снaгу 25.03.2017. гoдинe.
У Прaвилнику o нoмeнклaтури лaбoрaтoриjских здрaвствeних услугa нa примaрнoм, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe („Сл. гл. РС”, брoj 59/12), у Нoмeнклaтури лaбoрaтoриjских здрaвствeних услугa нa примaрнoм, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe, у тaбeли A. ЗAJEДНИЧКE OПШTE ЛAБOРATOРИJСКE УСЛУГE пoслe рeднoг брoja 5. дoдaт je рeдни брoj 6. – услугa
Узoркoвaњa кaпилaрнe крви кoмeрциjaлнoм кaртицoм нaпрaвљeнoм oд филтeр пaпирa зa испитивaњe урoђeних бoлeсти мeтaбoлизмa нoвoрoђeнчaди, кoje сe oбaвa нa сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe. Taкoђe у тaбeли И – НOMEНКЛATУРA ЛAБOРATOРИJСКИХ УСЛУГA – БИOХEMИJСКE AНAЛИЗE, кoд БИOХEMИJСКE AНAЛИЗE У КРВИ пoслe рeднoг брoja 81. дoдaт je рeдни брoj 82. – услугa Aминoкисeлинe, aцилкaрнитини и oргaнскe кисeлинe из oсушeнe кaпи кaпилaрнe крви-ЛЦ-MС/MС, кoja сe пружa нa нeрциaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe.

________________________________________________

Прaвилник o утврђивaњу Спискa супстaнци кoje сe кoристe у нeдoзвoљeнoj прoизвoдњи oпojних дрoгa и психoтрoпних супстaнци

15. 03. 2017.

Министaр здрaвљa дoнео је ПРAВИЛНИК o утврђивaњу Спискa супстaнци кoje сe кoристe у нeдoзвoљeнoj прoизвoдњи oпojних дрoгa и психoтрoпних супстaнци, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 21/17, од 10.03.2017. године, са ступањем на снагу 18. Марта 2017. године. Списaк супстaнци кoje сe кoристe у нeдoзвoљeнoj прoизвoдњи oпojних дрoгa и психoтрoпних супстaнци (прeкурсoри), oдштaмпaн je уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг прaвилникa прeстaje дa вaжи Прaвилник o утврђивaњу Спискa супстaнци кoje сe кoристe у нeдoзвoљeнoj прoизвoдњи oпojних дрoгa и психoтрoпних супстaнци („Службeни глaсник РС”, брoj 101/09).

________________________________________________

Правилник о начину вођења, садржају и обрасцу евиденције о прекурсорима и другим супстанцама које могу бити употребљене за недозвољену производњу опојних дрога и психотропних супстанци

15. 03. 2017.

Министар здравља донео је ПРАВИЛНИК о начину вођења, садржају и обрасцу евиденције о прекурсорима и другим супстанцама које могу бити употребљене за недозвољену производњу опојних дрога и психотропних супстанци, који је објављен у Сл. гл. РС; бр. 21/17, од 10.03.2017. године, са ступањем на снагу 18. марта 2017. године.

Овим правилником прописује се начин вођења, садржај и образац евиденције о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци, односно о прекурсорима коју води министарство надлежно за послове здравља. Евиденција се води на Oбрасцу за евиденцију прекурсора који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и садржи укупно 20 прописаних података.

________________________________________________

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт

15. 03. 2017.

Влада је донела ОДЛУКУ о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, која је објављена у „Сл.гл. РС“, бр. 23/17, од 13.03.2017. године, са ступањем на снагу 14. марта 2017. године.
У Одлуци о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Сл. гл. РС”, бр. 86/15, 90/15 – исправка, 12/16, 33/16, 48/16, 63/16, 84/16, 95/16 и 2/17), у Списку цена лекова брисани су поједини лекови, а једном броју лекова утврђене су нове цене. Такође, су код појединих лекова извршене промене или допуне назива лека, величине паковања лека, као и назива проузвођача лека. После редног броја 5970. додати су нови лекови закључно са бројем 6049, односно Списак цена лекова допуњен је са укупно 79 нових лекова.

________________________________________________

Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима

07. 03. 2017.

Министар здравља донео је Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 15/17, од 2.03.2017. године, са ступањем на снагу 10. марта 2017. године.

Овим правилником прописује се програм обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, начин спровођења програма обуке, висина трошкова, накнада за рад комисија и остала питања.
» детаљније «

________________________________________________

Измене и допуне статута Стоматолошке коморе Србије

27. 02. 2017.

Скупштина Стоматолошке коморе Србије донела је ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Стоматолошке коморе Србије, који је објављен у „Сл, гл, РС“, бр. 13/17, од 24.02.2017. године, са применом од дана објављивања.

У Статуту Стоматолошке коморе Србије („Сл. гл. РС”, бр. 89/07, 85/08, 37/14, 19/15 и 107/15) додат је у члану 4. нови став 9. којим је прописано да Комора прославља крсну славу Свети свештеномученик Антипа.Промењен је број чланова Скупштине Коморе, тако да она сада има 120. чланова ( члан 25. став 1.), а у члану 26. брисани су ставови 1. и 2., а додати су нови којима је прописано да Веће запослених стоматолога у државним установама и Веће приватне праксе у Скупштини Коморе има равноправни број чланова, свако веће по 60 чланова, као и да Огранци Коморе у Скупштини имају равноправни број чланова, сваки по 30 чланова и то 15 чланова из Већа запослених стоматолога у државним установама и 15 чланова из Већа приватне праксе.

________________________________________________

Контроле здравства и током пролећа

23. 02. 2017.

Закључак Министарства здравља је да у болницама и домовима здравља у унутрашњости стање више није алармантно лоше, али још није престала пракса да петком по подне пут београдских клиника крећу каравани пацијената из свих делова Србије.
Лекарски тимови које је Министарство здравља формирало са задатком да у здравственим установама у унутрашњости Србије, препознају недостатке у лечењу и предложе мере побољшања, наставиће са ненајављеним посетама и током пролећа.
Ове контроле, започете средином октобра прошле године ниједног тренутка нису престале. Готово да више нема болнице или дома здравља до којих нису стигле „патроле” наших најбољих лекара. За ове контроле ангажовани су сви директори београдских клиничко-болничких центара, челници клиничких центара из Београда, Ниша, Новог Сада и Крагујевца четири државна секретара Министарства здравља, као и неки од најугледнијих професора медицинских факултета.

________________________________________________

Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

21. 02. 2017.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је објављен у Сл. гл. РС, бр.11/17, од 17.02.2017. године, са ступањем на снагу 25.02.2017. године.

У Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Сл. гл. РС, бр. 65/15, 71/15 – исправка, 104/15, 24/16, 57/16, 61/16 – исправка, 78/16, 89/16 и 101/16, у даљем тексту: Листа лекова), извршене су измене и допуне у Листи А, ( група A,С,G,J,L,N,R,S), Листи A1 ( група В,C,G,H,J,N,R,), Листи Б (група A,B,C,H,J,L,M,N,V), Листи Ц (група B,L) и Листи Д ( група B,D,J). Измене и допуне извршене су код 46 лекова и односе се на класификацију INN лека, заштићено име лека, фармацеутски облик лека, паковање и јачину лека, назив произвођача лека и цржаву производње лека, као и на индикационо подручје, док је са Листе лекова брисано 29. Лекова. У Листи лекова, у Листи Д, група D, после лека methoxsalen (N002485) додат је лек acitretin (N003905 и N003913) за лечење псоријазе.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42