П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 59  - 12.07.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Београду
2.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2024. години
3.ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2025. години
4.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
5.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
6.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
7.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
11.РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
13.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашње и спољне трговине
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
15.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
21.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
25.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
42.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
43.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
44.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
45.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Фонда за науку Републике Србије
47.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Фонда за науку Републике Србије
48.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
49.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског архива Косовска Митровица
50.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског архива Косовска Митровица
51.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Историјског архива Косовска Митровица
52.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива Косовска Митровица
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд
54.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд
55.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
56.РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
57.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
58.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
59.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2024. годину
60.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2024. годину
61.РЕШЕЊЕ o давању сагласности на расподелу добити Jавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мостˮ , Београд за 2023. годину
62.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2024”
63.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6470/2024
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6482/2024
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6484/2024
66.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6487/2024
67.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности
68.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос епокретности, 05 број 465-6333/2024
69.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6336/2024
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
71.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси

Министарства

72.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
73.ПРАВИЛНИК о утврђивању статуса возила од историјског значаја
74.ПРАВИЛНИК о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача
75.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о хомологацији
76.ПРАВИЛНИК о универзалном сервису у области електронских комуникација
77.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
78.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 484-1/24
79.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 484-2/24

Уставни суд

80.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-39/2022 и сагласно издвојено мишљење судије и издвојено мишљење судије

Правосуђе

81.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 58721/16, Лазовић против Србије
82.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41655/16, Антић против Србије

Други државни органи и државне организације

83.ОДЛУКА о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе
84.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника заштитника грађана у Сектору за пријем грађана у Стручној служби Заштитника грађана
85.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника заштитника грађана у Сектору за хитно поступање и заштиту и унапређење стандарда људских права у Стручној служби Заштитника грађана
86.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника заштитника грађана у Сектору за сарадњу са међународним организацијама, државним органима и организацијама цивилног друштва у Стручној служби Заштитника грађана
87.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника заштитника грађана у Сектору за заштиту и унапређење мирног уживања имовине и остваривања економских, грађанских и политичких права у Стручној служби Заштитника грађана
88.ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2024. године

Друге организације

89.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

Локална самоуправа

90.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Лесковац

________________________________________________

 Број 58  - 05.07.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бурунди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
2.УКАЗ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бурунди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
3.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Летонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Стокхолму
4.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Летонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Стокхолму

Влада

5.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за предузетништво жена и жена самохраних родитеља у 2024. години
6.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности у 2024. години
7.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години
8.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2024. години
9.УРЕДБА о утврђивању Програма развојна шанса – линија за прерађивачку индустрију у 2024. години
10.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке јачању капацитета послодаваца укључених у дуално образовање у 2024. години
11.УРЕДБА о утврђивању Програма за подстицај развоја прерађивачких капацитета у области лова, рибарства, производње вина, пива и јаких алкохолних пића у 2024. години
12.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке за развој предузетништва жена на селу у 2024. години
13.ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
14.ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
15.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
17.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
18.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашње и спољне трговине
19.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашње и спољне трговине
20.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
21.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
22.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
23.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
24.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству културе
25.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству науке, технолошког развоја и иновација
26.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
32.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
33.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
42.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
43.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
44.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
49.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
51.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
52.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
53.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
54.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
55.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
56.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
57.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
58.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
59.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
60.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
61.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
62.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
63.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
64.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
65.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
66.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе
67.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
68.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
69.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
70.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
71.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
72.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
73.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
74.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
75.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомyникација
76.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
77.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
78.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
79.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
80.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
81.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
82.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
83.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
84.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра „Приштина” са седиштем у Косовској Митровици
85.РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра „Приштина” са седиштем у Косовској Митровици
86.РЕШЕЊЕ o разрешењу директора Музеја жртава геноцида
87.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја жртава геноцида
88.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”
89.РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”
90.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
91.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у Министарству рударства и енергетике
92.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у Министарству рударства и енергетике
93.РЕШЕЊЕ о изменама Решења о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Намибије у Савезној Републици Југославији, са седиштем у Београду
94.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
95.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5918/2024
96.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5920/2024
97.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5915/2024
98.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5917/2024
99.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5921/2024
100.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5916/2024
101.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5893/2024
102.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5894/2024
103.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5895/2024
104.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5896/2024
105.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5897/2024
106.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5898/2024
107.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5899/2024
108.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5900/2024
109.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5901/2024
110.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5902/2024
111.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резулта, 05 број 661-5903/2024
112.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5904/2024
113.РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
114.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга у унутрашњем путничком саобраћају
115.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
116.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6117/2024
117.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6168/2024
118.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6170/2024
119.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6172/2024
120.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6174/2024
121.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6199/2024
122.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6021/2024
123.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6023/2024
124.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6026/2024
125.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6029/2024

Министартва

126.ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
127.СПИСАК српских стандарда из области еко-дизајна за машине за прање веша у домаћинству и машине за прање и сушење веша у домаћинству
128.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице „Стефан Високи” , Смедеревска Паланка
129.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Смедеревска Паланка
130.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља „Др Драга Љочић”, Шабац
131.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Шабац
132.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 415-1/24

Правосуђе

133.ОДЛУКА о броју судија поротника у судовима
134.ОДЛУКА о накнадама и наградама судија поротника

Републичка изборна комисија

135.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

Друго државни органи и државне организације

136.ПРАВИЛНИК о поступку вансудског решавања спора пред Регулаторним телом за електронске комуникације и поштанске услуге
137.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јуну 2024. године
138.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефа Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
139.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
140.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
141.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
142.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
143.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
144.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Друге организације

145.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

________________________________________________

 Број 57  - 28.08.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију

Влада

3.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2024. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
5.УРЕДБА о престанку важења Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години
6.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани увоза пелета од дрвета
7.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
8.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
9.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
10.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
11.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству информисања и телекомуникација
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
14.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
21.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
28.РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
34.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра здравља
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спорта
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
37.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства рударства и енергетике
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства науке, технолошког развоја и иновација
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система упрaвљања средствима Европске уније
42.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
44.РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
45.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
46.РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Врању
47.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
48.РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
49.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
51.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
52.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Републичког завода за заштиту споменика културе
54.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Републичког завода за заштиту споменика културе
55.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
56.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
57.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
58.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
59.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана о изменама и допунама Финансијског плана привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд за 2024. годину
60.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
61.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе
62.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2023. годину
63.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5857/2024 – Буџетски систем – Извршење и финансијско пословање
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5858/2024 – Буџетски систем – Извршење и финансијско пословање
66.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5875/2024 – Буџетски систем – Извршење и финансијско пословање
67.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5876/2024– Буџетски систем – Извршење и финансијско пословање
68.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5889/2024 – Буџетски систем – Извршење и финансијско пословање
69.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5890/2024 – Буџетски систем – Извршење и финансијско пословање
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5751/2024
71.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5752/2024

Министарствa

72.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
73.ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца извештаја о обављању линијског превоза по одобреном реду вожње
74.ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца реда вожње, поступку и условима усаглашавања предложених редова вожње у међународном линијском превозу путника
75.СПИСАК српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона
76.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-1/24
77.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-2/24
78.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-3/24
79.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-4/24
80.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-5/24
81.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-6/24
82.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-7/24
83.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-8/24

Други државни органи и државне организације

84.ПРАВИЛНИК о раду Етичког одбора Државне ревизорске институције
85.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива -

Друге организације

86.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ORBICO TRGOVINA I USLUGE д.о.о. Београд
87.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
88.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” Нови Сад
89.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, TREFF TABAKO д.о.о. Београд
90.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд
91.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

Локална самоуправа

92.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Нови Дом”, Врање
93.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комрад” Врање
94.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Јединство” Кладово
95.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Кладово

________________________________________________

 Број 56  - 27.06.2024.


Министарcтва

1.ПРАВИЛНИК о захтевима за интероперабилност аутомобилских радио-пријемника и потрошачке дигиталне телевизијске опреме

Правосуђе

2.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 27722/17, Гигић против Србије

Други државни органи и државне организације

3.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома
4.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2024. године

________________________________________________

 Број 29  - 04.07.2024.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


542. Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


543. Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
544. Одлука о престанку мандата члана Савета Универзитета у Новом Саду
545. Одлука о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду
546. Одлука о именовању члана Савета Економског факултета у Суботици

________________________________________________

 Број 55  - 21.06.2024.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
2.УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
3.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стимулативним мерама у циљу унапређења комбинованог транспорта
4.ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за ажурирање Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма
5.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
6.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
7.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
8.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
9.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
10.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
11.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
12.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
13.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
15.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства спорта
18РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
19.PЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финaнсија
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
24.РЕШЕЊЕ о постављењу заменика директора Безбедносно-информативне агенције
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
26.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
29.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
30.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
31.РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
32.РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
33.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
34.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању овлашћеног представника Републике Србије у Мешовитом комитету за расподелу дипломатске и конзуларне имовине из Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Чикагу, Сједињене Америчке Државе
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Амбасаде Ирске у Београду
38.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2024. годину
39.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог измене II годишњег плана централизованих јавних набавки за 2024. годину
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда (Република Србија) и града Каира (Арапска Република Египат)
41.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5596/2024
42.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 037-5670/2024
43.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности

Министарства

44.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
45.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о испитивању возила
46.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
47.СПИСАК српских стандарда из области радио-опреме
48.СПИСАК српских стандарда из области електромагнетске компатибилности
49.РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
50.РЕШЕЊЕ о упису у Регистара правних лица за обављање послова вештачења
51.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03403/2010-03
52.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04527/2010-03
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05962/2010-03
54.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
55.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 425-2/24
56.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 425-3/24
57.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 425-4/24
58.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-1/24
59.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-2/24
60.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-3/24
61.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-4/24
62.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-5/24
63.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-6/24
64.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-7/24
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-8/24
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-9/24
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-10/24
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-11/24
69.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-12/24
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-13/24
71.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-14/24
72.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-15/24
73.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-16/24
74.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-17/24
75.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-18/24
76.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-19/24
77.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-20/24
78.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-21/24
79.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-22/24
80.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-23/24
81.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-24/24
82.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-25/24
83.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-26/24
84.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-27/24
85.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-28/24
86.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-29/24
87.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-30/24
88.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-31/24
89.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-32/24
90.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-33/24
91.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-34/24
92.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-35/24
93.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-36/24
94.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-37/24
95.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-38/24
96.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-39/24
97.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-40/24

Уставни суд

98.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7360/2019 и издвојено мишљење судије

Правосуђе

99.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
100.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу

Друге организације

101.ТАРИФА накнада за емитовање интерпретација са снимака издатих на носачима звука и слике у телевизијским програмима јавних медијских сервиса које наплаћује ГОС – Глумачка организација Србије
102.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
103.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
104.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
105.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

Локална самоуправа

106.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Љубичево”, Пожаревац

________________________________________________

 Број 54  - 20.06.2024.


Влада

1.УРЕДБА о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2024. годину

________________________________________________

 Број 53  - 17.06.2024.


Председник Републике

1.ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике

Влада

2.ОДЛУКА председника Владе број 119-00-58/2024-01
3.ОДЛУКА председника Владе број 119-00-59/2024-01
4.ОДЛУКА председника Владе број 119-00-60/2024-01
5.ОДЛУКА председника Владе број 119-00-61/2024-01
6.ОДЛУКА председника Владе број 119-00-62/2024-01
7.ОДЛУКА председника Владе број 119-00-63/2024-01
8.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
9.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
10.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
11.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
14.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
15.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Агенције за квалификације
19.РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за квалификације
20.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
21.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и чланова Одбора за организацију трећег међународног сајма вина „Винска визија Отворени Балкан”
23.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за организацију трећег међународног сајма вина „Винска визија Отворени Балкан”
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника, чланова и заменика члана Одбора за организацију наступа Републике Србије на 66. Међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду
25.РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника, чланова и заменика члана Одбора за организацију наступа Републике Србије на 66. Међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду
26.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
27.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан

Министарства

28.ПРАВИЛНИК о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
29.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
30.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
31.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Други државни органи и државне организације

32.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

Друге организације

33.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца

________________________________________________

 Број 52  - 14.06.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2024. години
2.ОДЛУКА о образовању Савета за старење и међугенерацијску сарадњу
3.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
4.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
5.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
6.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству задравља
7.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
8.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства финансија
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
10.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
11.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
12.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
13.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за статистику
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавну и културну дипломатију
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавну и културну дипломатију
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Репyблике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
23.РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
24.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
25.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње општине Смедеревска Паланка, Република Србија и општине Тиват, Црна Гора
26.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5302/2024
27.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5303/2024
28.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5169/2024
29.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5197/2024
30.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5211/2024

Министарства

31.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Мионица
32.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Мионица
33.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Параћин
34.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Параћин
35.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-2/24
36.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-3/24
37.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-4/24
38.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-5/24
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-6/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-7/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-8/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-9/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-10/24
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-11/24
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-12/24
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-13/24
47.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-14/24
48.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-15/24
49.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-16/24
50.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-17/24
51.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-18/24
52.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-19/24

Правосуђе

53.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1357/2023-01
54.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-69/2024-01
55.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-83/2024-01
56.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-84/2024-01
57.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-95/2024-01
58.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-98/2024-01
59.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-170/2024-01
60.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-200/2024-01
61.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-208/2024-01
62.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-212/2024-01
63.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-267/2024-01
64.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-333/2024-01

Народна банка Србије

65.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
66.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима који настају по основу активности које је банка поверила трећим лицима

Други државни органи и државне организације

67.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству

________________________________________________

 Број 51  - 13.06.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Соломоновим Острвима, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери

Влада

2.ОДЛУКА о образовању Савета за координацију активности и мера за раст бруто домаћег производа
3.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Безбедносно-информативне агенције
4.РЕШЕЊЕ о постављењу директора Безбедносно-информативне агенције
5.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 06-5279/2024

Министарства

6.СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину
7.СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма мастер и докторских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину
8.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
9.Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 427-1/24
10.Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 427-3/24
11.Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 427-2/24
12.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 434-1/24
13.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 434-2/24
14.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 434-3/24

Уставни суд

15.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5403/2019
16.РЕШЕЊЕ о престанку радног односа и рада на положају секретара Уставног суда

Правосуђе

17.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 37478/16 А и други против Србије

Други државни органи и државне организације

18.ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2024. године

Друге организације

19.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
20.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42