СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски

Унапређивање ефикасности правосуђа

16. 03. 2017.

У контексту европских интеграција, посебно отварања Поглавља 23 у преговорима о придруживању Европској унији (поглавље се односи на прaвoсуђe и oснoвнa прaвa) – као једног од најважнијих, у Канцеларији за европске интеграције наведено је да су, иако Србија треба још много тога да уради у области реформе правосуђа, први резултати посебно видљиви у унапређењу ефикасности правосуђа, како кроз област процедуралних закона, тако и кроз јачање мреже правосудних институција.
» детаљније «

________________________________________________

До краја године смањење броја старих судских предмета

24. 11. 2016.

Министарство правде поручило је да ће ускоро судови у Србији бити у великој мери растерећени и да број решених старих судских предмета може да пређе и милион до краја године. На представљању извештаја Европске комисије (ЕК) за ефикасност правосуђа (ЦЕПЕЈ) под називом "Европски правосудни системи – ефикасност и квалитет правде – издање за 2016. годину", истакнуто је да ће на то у додатној мери утицати и пренос надлежности на носиоце јавних овлашћења, пре свега јавне извршитеље и јавне бележнике. Тиме ће доћи до побољшања ситуације када је реч о дужини трајања поступка и броју застарелих предмета.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен сет антикоруптивних прописа

15. 11. 2016.

Влада Србије усвојила је сет антикоруптивних закона који представља испуњавање обавеза из поглавља 23 и 24 у преговорима о приступању ЕУ, као и јачу борбу против организованог криминала и корупције. Усвојени су предлози измена и допуна Кривичног законика, Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала и корупције, као и Закона о одузимању имовине стечене кривичним делом, који ће се ове седмице наћи пред Скупштином Србије.

________________________________________________

Отворена поглавља 23 и 24 у преговорима Србије и ЕУ

20. 07. 2016.

На међувладиној конференцији у Бриселу отворена су преговарачка поглавља 23 и 24 (правосуђе, основна права, правда, слобода и безбедност) о приступању Србије Европској унији. Отварањем Поглавља нашу земљу очекују бројне активности на успостављању ефикасног и независног правосуђа и тужилаштва и рад на јачању борбе против корупције на свим нивоима, али и пуно посла на примени закона који се односе на права националних мањина, права најугроженијих грађана Србије и спровођење медијских закона и слобода.

________________________________________________

Почела реализација ИПА 2015.

15. 07. 2016.

Влада Србије и Европска комисија потписали су финансијски споразум којим се Србији из инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за 2015. годину, од укупно 196,6 милиона евра, одобрава првих 39,7 милиона евра. У наредном периоду биће потписана још два финансијска споразума, и то у износу од 80 милиона евра и 76,9 милиона евра. Средства су намењена реализацији пројеката у областима реформе правосуђа и унутрашњих послова, као и пројеката који доприносе процесу преговора и усклађивања са прописима ЕУ. Из програма ће се, између осталог, финансирати јачање капацитета у борби против организованог криминала, прања новца и тероризма, јачање интерне контроле у оквиру Министарства унутрашњих послова у борби против корупције, успостављање ефикасног система за хитне случајеве, спровођење Акционог плана за Поглавље 23 и унапређење ефикасности тужилаштава.

________________________________________________

Почетак рада Програма сарадње науке и привреде

15. 07. 2016.

Почела је имплементација новог програм за подршку иновативним научноистраживачким пројектима у Србији који се реализују кроз имплементацију пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја ИПА 2013 – Пројекат подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији. Објављен је Јавни позив Програма сарадње науке и привреде који спроводи Фонд за иновациону делатност, а који се финансира из ИПА фондова Европске уније у износу од 2,4 милиона евра и средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Буџет Републике Србије) у износу од 1 милион евра, док 1 милион евра долази из приватног сектора.
» детаљније «

________________________________________________

Остварени добри резултати у области правосуђа

17. 05. 2016.

Министарство правде Владе Републике Србије оценило је да је стање у правосуђу много боље него што је било 2012. године, уз нагласак да је свесно чињенице да је то стање још увек далеко од оног какво грађани Србије заслужују и какво треба да имају. У саопштењу, издатом поводом Извештаја Савета за борбу против корупције, наводи се да је Министарство у складу са својим надлежностима, у периоду од 2012. до данас, уложило велике напоре да се стање у српском правосуђу поправи, чему је допринело усвајање више закона и правних механизама.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен Акциони план за спровођење промена у правосудном систему

06. 05. 2016.

Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за Поглавље 23. које се односи на правосуђе и основна права у преговорима за приступање Европској унији. У овом документу дефинишу се приоритети и правци промена у правосудном систему, као и у областима борбе против корупције и заштите основних права на нормативном плану и у погледу имплементације. План преузмите овде.

________________________________________________

Донет Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника

21. 04. 2016.

Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника на нов, измењен или допуњен начин уређује значајан део материје која је уређена Судским пословником (Сл.гл. РС, бр. 110/09, ... и 113/15). Судским пословником прописује се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, а нарочито: уређење и рад одељења и осталих унутрашњих јединица суда; рад заједничке седнице одељења и седнице свих судија; обавештавање јавности о раду судова; вођење поступка и достављање одлука на језицима националних мањина; пружање правне помоћи и одржавање судских дана; пружање међународне правне помоћи; евидентирање, позивање и распоређивање судија поротника; приправничка пракса; поступање судског особља са странкама; вођење уписника и помоћних књига; поступање са списима; поступање по представкама и притужбама; вођење статистика и израда извештаја о раду; наплата новчаних казни, трошкова кривичног поступка и одузете имовинске користи; поступање са судским депозитима; увођење заједничких служби у местима с више судова и других правосудних органа; одевање судија, судског особља, странака, других учесника у судском поступку и свих који своје послове обављају у суду; као и друга питања уређења и рада суда, за која је законом одређено да се уређују судским пословником.
» детаљније «

________________________________________________

Закон о допуни Закона о јавном тужилаштву

21. 12. 2015.

Закон о допуни Закона о јавном тужилаштву допуњује Закон о јаном тужилаштву (Сл.гл. РС, бр. 116/08 ... и 117/14) одредбама које на целовит начин уређују утврђивање стручности и оспособљености кандидата за заменика јавног тужиоца који се први пут бира.
Закон ступа на снагу 29.децембра 2015.године, а члан 1.почиње да се примењује од 1. септембра 2016. године.

________________________________________________

Усвојен Закон о допуни Закона о судијама

21. 12. 2015.

Закон о допуни Закона о судијама допуњује Закон о судијама (Сл.гл. РС, бр. 116/08 ... и 117/14) одредбама које на целовит начин уређују утврђивање стручности и оспособљености кандидата за судију који се први пут бира. Високи савет судства дужан је да пропише програм и начин полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Закон ступа на снагу 29. децембра 2015.године, а члан 1. почиње да се примењује од 1. септембра 2016. године.

________________________________________________

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова

21. 12. 2015.

Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова поширује надлежности вишег суда као пвостепеног и као дугостепеног суда, те надлежност пиведног суда као првостепеног суда. Овим законом се Високи савет судства овлашћује да доноси акт којим уређује критеријуме, мерила и поступак за оцењивање рада судијских помоћника, а министар надлежан за правосуђе овлашћује се да, поред уређивања поступка у коме се примају судијски приправници и да донесе акт којим за сваки суд одређује број судијских приправника који се у њега прима.
Закон ступа на снагу 29. децемба 2015.године осим одредбе члана 1. став 2. овог закона која ступа на снагу 1. јула 2016. године.

________________________________________________

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву

21. 12. 2015.

Закон о изменама и допунама Закона о јаном бележништву прописује измењена и нова решења у Закону о јавном бележништву (Сл.гл. РС, бр. 31/11 ... и 6/15) у делу који се односи на организацију јавног бележништва, субјекте јавнобележничке делатности, јавнобележничку делатност, књиге и списе, комоу и њене огане, нагаду за рад и накнаду тошкова јавног бележника и оганизовање јавнобележничког испита.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи члан 30. Закона о ванпарничном постуку (Сл.гл. СРС, бр. 25/82 и 48/88 и Сл.гл. РС, бр. 46/95 – др. Закон ... и 6/15). Закон ступа на снагу 29.децембра 2015. године.

________________________________________________

Усвојен Закон о извршењу и обезбеђењу

21. 12. 2015.

Закон о извршењу и обезбеђењу уређује поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснoвана на извршним и веродостојним исправама (извршни поступак), поступак обезбеђења потраживања и положај јавних извршитеља.
Извршитељи и заменици извршитеља именовани у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу (Сл.гл. РС, бр. 31/11 ... и 139/14) настављају са радом.
» детаљније «

________________________________________________

Судски пословник о изменама Судског пословника

27. 11. 2015.

Судским пословником о изменама Судског пословника утврђен је нов измењен опис судске тоге и колајне у односу на њихов опис утврђен раније одредбама Судског пословника (Сл.гл. РС, бр. 110/09 ... и 89/13). Ступа на снагу 4. децембра 2015. године.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42