СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 62  - 04. 09. 2017.


Акти Града
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда Града Београда за 2017. годину

Акти градских општина Савски венац
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2017. годину
План постављања киоска на подручју градске општине Савски венац
Одлука о избору заштитника грађана/грађанки Градске општине Савски венац
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута туристичке организације ГО Савски венац
Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута туристичке организације ГО Савски венац
Одлука о давању сагласности на Правилник о коришћењу Куће краља Петра I
Одлука о давању сагласности на Ценовник о услугама организације активности у просторијама Дечјег културног центра „Мајдан” са Ценовником

________________________________________________

 Број 61  - 31. 08. 2017.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, градска општина Чукарица
Решење о приступању израда стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу главног колектора и постројења за пречишћавање вода Лазаревца

Акти градских општина Стари град
Одлука о престанку функције одборника због избора на функцију
Одлука о избору чланова Већа Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Ценовника Јавног предузећа спортско рекреативно-пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

________________________________________________

 Број 60  - 30. 08. 2017.


Акти градских општина Нови Београд
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2017. годину
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”
Решење о разрешењу в.д. директора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”
Решење о именовању директора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”
Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”
Решење о именовању в.д. председника месних заједница на територији градске општине Нови Београд

________________________________________________

 Број 59  - 18. 08. 2017.


Акти градских општина Обреновац
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Обреновац
Правилник о категоризацији спортских организација са седиштем на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Сурчин
Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Сурчин – гас о измени Ценовника прикључака у гасификацији на територији градске општине Сурчин са Одлуком
Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин о измени и допуни Одлуке о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша” са Одлуком

________________________________________________

 Број 58  - 16. 08. 2017.


Показатељ смањења потрошачких цена у јулу 2017. године

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и
Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

________________________________________________

 Број 57  - 15. 08. 2017.


Акти градских општина Барајево
Одлука о покретању поступка финансирања пројеката невладиних организација средствима из буџета Градске општине Барајево из области активности пензионерских организација

Акти Уставног суда
Одлука којом се утврђује да део одредбе члана 1, део одредбе члана 4. став 2, део одредбе члана15. став 2, одредбе чл. 16, 17, 20, 21. и 23. Одлуке о месним заједницама („Службени лист Града Београда”, бр. 31/10 и 94/16) и одредбе чл. 11. и 12. Статута Месне заједнице „Зелено брдо”, број 18 од 2. априла 2012. године, нису у сагласности са Уставом и законом

________________________________________________

 Број 56  - 01. 08. 2017.


Акти градских општина Барајево
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2017. годину
Одлука о месним заједницама на територији градске општине Барајево
Одлука о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2017. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе – Центар за културу Барајево
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево
Решење о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2017. годину
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Сурчин
Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин са огласом

________________________________________________

 Број 55  - 25. 07. 2017.


Акти градских општина Младеновац
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Младеновац за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2017. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пословном простору Градске општине Младеновац Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о избору члана Већа Градске општине Младеновац

Исправке
Исправка Стратегије развоја Града Београда

________________________________________________

 Број 54  - 20. 07. 2017.


Акти Града
План детаљне ргулације насеља Кусадак, Месна заједница Шопић

________________________________________________

 Број 53  - 17. 07. 2017.


Акти Града
Правилник о изменама и допунама Правилника о Управи у Градском правобранилаштву Града Београда
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда
Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2017. године

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац са огласом
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
Решење о престанку функције директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Исправкe
Исправка Одлуке о отпису потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања доспелих 31. августа 2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП „Мостоградња” а.д. из Београда

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42