П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 57  - 23.05.2024.


Акти Града

1.Одлука о изменама Одлуке о привременом финансирању Града Београда за период јануар–јун 2024. године
2.Одлука о изменама Одлуке о привременом утврђивању обима средства за вршење послова Града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период јануар–јун 2024. године
3.Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

________________________________________________

 Број 56  - 21.05.2024.


Акти Града

1.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз Нову кумодрашку улицу, градска општина Вождовац, за урбанистичке целине А2 и Г

Акти градских општина Врачар

2.Одлука о утврђивању Измене Збирне изборне листе

Акти градских општина Стари град

3.Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању Градске општине Стари град за период јануар–јун 2024. године
4.Решење о давању сагласности на Предлог измена и допуна Финансијског плана пословања Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–јун 2024. године, у складу са привременим финансирањем Града Београда

Акти градских општина Обреновац

5.Одлука о утврђивању Збирне изборне листе
6.Одлука о облику и броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац, расписаним за 2. јун 2024. године

________________________________________________

 Број 55  - 20.05.2024.


Акти градских општина Врачар

1.Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар
2.Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар
3.Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Врачар
4.Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2023. годину

Акти градских општина Савски венац

5.Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2023. годину
6.План постављања привремених објеката – киоска на подручју градске општине Савски венац
7.Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора из реда запослених Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”
8.Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”
9.Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине Савски венац за 2023. годину
10.Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Савски венац за 2024. годину

________________________________________________

 Број 53  - 18.05.2024.


Акти Града

1.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Жарка Миладиновића, Тошин бунар, Зеленгорске и Нове 2 (Лауданов шанац), градске општине Земун и Нови Београд
2.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Милоја Ђака, Миће Орловића, Астана, Велисава Вуловића и планиране саобраћајнице САО 04, градска општина Савски венац
3.Одлука о објављивању укупног броја бирача у граду Београду

Акти градских општина Вождовац

4.Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Вождовац

Акти градских општина Врачар

5.Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Врачар

Акти градских општина Земун

6.Одлука о објављивању укупног броја уписаних бирача у бирачки списак који се води за Градску општину Земун

Акти градских општина Нови Београд

7.Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Нови Београд

Акти градских општина Палилула

8.Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Палилула

Акти градских општина Раковица

9.Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Раковица

Акти градских општина Савски венац

10.Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Савски венац

Акти градских општина Чукарица

11.Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Чукарица

Акти градских општина Барајево

12.Одлука о утврђивању укупног броја бирача у градској општини Барајево

Акти градских општина Лазаревац

13.Одлука о утврђивању коначног броја бирача у градској општини Лазаревац за изборе за одборнике Скупштине Градске општине Лазаревац, расписане за 2. јун 2024. године
14.Одлука о броју гласачких листића

Акти градских општина Обреновац

15.Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Обреновац
Акти градских општина Сопот

________________________________________________

 Број 54  - 20.05.2024.


Акти Града

1.Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Београда
2.Одлука о облику и броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године

Акти градских општина Врачар

3.Одлука о облику и броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Врачар, расписаним за 2. јун 2024. године

Акти градских општина Звездара

4.Одлука о изменама Одлуке о другом привременом финансирању градске општине Звездара за период јануар–јун 2024. године
5.Oдлука о објављивању укупног броја бирача на територији градске општине Звездара
6.Одлука о утврђивању броја гласачких листића који се штампају

Акти градских општина Нови Београд

7.Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Нови Београд за период јануар‒јун 2024. године

Акти градских општина Стари град

8.Одлука о утврђивању броја гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Стари град, који су расписани за 2. јун 2024. године

Колективни уговори

9.Анекс II уговора XIX-02 број 450-289/2002 од 26. марта 2002. године

________________________________________________

 Број 52  - 17.05.2024.


Акти градских општина Вождовац

1.Решење о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац рaсписане за 2. јун 2024. године

Акти градских општина Земун

2.Одлука о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписане за 2. јун 2024. године

Акти градских општина Палилула

3.Одлука о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Раковица

4.Одлука о утврђивању Збирне изборне листе

Акти градских општина Барајево

5.Одлука о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Лазаревац

6.Одлука о утврђивању Збирне изборне листе

Акти градских општина Сурчин

7.Одлука о утврђивању Збирне изборне листе

________________________________________________

 Број 51  - 17.05.2024.


Акти Града

1.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за уређивање, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд
2.Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за уређивање, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд
3.Решење о разрешењу члана Школског одбора Основе школе „Петар Петровић Његош”, Београд
4.Решење о именовању члана Школског одбора Основе школе „Петар Петровић Његош”, Београд
5.Одлука о утврђивању Збирне изборне листе

Акти градских општина Врачар

6.Одлука о утврђивању Збирне изборне листе

Акти градских општина Звездара

7.Одлука о утврђивању Збирне изборне листе

________________________________________________

 Број 50  - 15.05.2024.


Акти Града

1.Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2024. године

Акти градских општина Лазаревац

2.Одлука о доношењу Допуне Програма изградње магистралног гасовода и гасификације индустријске зоне Градске општине Лазаревац
3.Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Лазаревац

Колективни уговори

4.Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац

________________________________________________

 Број 49  - 10.05.2024.


Акти градских општина Нови Београд

1.Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Барајево

2.Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, који су расписани за 2. јун 2024. године
3.Одлука о исправци Роковника за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, који су расписани за 2. јун 2024. године

Акти градских општина Гроцка

4.Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Гроцка за период јануар‒јун 2024. године

Акти градских општина Обреновац

5.Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац, расписаних за 2. јун 2024. године

________________________________________________

 Број 48  - 08.05.2024.


Акти Града

1.Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар‒јун 2024. године са пројекцијом за период јул‒децембар 2024. и 2025. и 2026. годину
2.Решење о усвајању Извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом града Београда 2021‒2023, за 2023. годину
3.Решење о разрешењу директора Педагошког музеја
4.Решење о именовању директора Педагошког музеја
5.Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42