Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 42  - 16. 07. 2015.


-Одлука о распуштању Скупштине Градске општине Младеновац и образовању Привременог органа Градске општине Младеновац
-Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства Града Београда за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада
-Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности градског превоза путника на територији Града Београда
-Решење о именовању председника и чланова Привременог органа Градске општине Младеновац
-Решење о избору члана Градског већа Града Београда
-План детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5, Градска општина Нови Београд

________________________________________________

 Број 39  - 01. 07. 2015.


Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја са Ценовником
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (за пакет
чишћења „Напредни” и „Сјајно”) Јавном предузећу „Градско стамбено” са Одлуком
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село” – I фаза, Градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица 6
Акти градских општина
ЧУКАРИЦА
Одлука о утврђивању сталних манифестација у области културе, образовања и спорта од значаја за ГО Чукарица
Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац
СУРЧИН
Сагласност на Одлуку ЈП „Сурчин” о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у Радничком насељу у Бечмену са одлуком

________________________________________________

 Број 35  - 23. 06. 2015.


Акти Града

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2015. години
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина – 125
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији Града Београда – пешачке зоне

________________________________________________

 Број 37  - 23. 06. 2015.


Одлука о оснивању „Фондације за младе таленте Града Београда”
Одлука о подизању скулптуре „Београдски читач”
Одлука о подизању скулптуре „Богојављенски пливач”
Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника о спроведеним радњама у
поступку редовне ликвидације Белеф центра – установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника о спроведеним радњама у
поступку редовне ликвидације „Југоконцерт” – установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији
Правила Октобарског салона
Правила Међународног такмичења музичке омладине
Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о проглашењу споменика природе „Топчидерски парк”
Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа Града Београда
Решење о одређивању назива улице на територији Градске општине Врачар
Решење о одређивању назива улица на територији градских општина Чукарица, Вождовац и Савски венац
Решење о давању сагласности на уношење имена „Belgrade” у пословно име привредног друштва Ball SSC Belgrade D.O.O Beograd – Novi Beograd
Решење о измени Решења број 3-811/14-С од 27. јула 2014. године и 3-1039/14-С од 18. Септембра 2014. године о одређивању представника Града Београда у Скупштини Регионалне агенције за развој и европске интеграције Београд ДОО
Решење о именовању директора Фондације за младе таленте Града Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

________________________________________________

 Број 36  - 22. 06. 2015.


Одлука о изради плана детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село” – I фаза, Градска општина Палилула
План детаљне регулације за интермодални терминал и логистички центар „Батајница”, Градска општина Земун
План детаљне регулације дела Вишњице између улица: Деспотовачке, Деспотовачке 1. део, Деспотовачке 2. Део и комплекса планиране трафостанице, Градска општина Палилула
План детаљне регулације за нови кумодрашки колектор, Градска општина Вождовац (I и II фаза Плана)
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици јужни булевар, Градска општина Врачар
Решење о давању сагласности на Ценовник урбанистичких услуга ЈП „Урбанистички завод Београда” са Одлуком о усвајању Ценовника и Ценовником

________________________________________________

 Број 34  - 18. 06. 2015.


Акти градских општина
ПАЛИЛУЛА
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2014. годину
Решење о именовању заменика општинског правобраниоца Градске општине Палилула
Решење о именовању заменика општинског правобраниоца Градске општине Палилула
Решење о именовању заменика општинског правобраниоца Градске општине Палилула
БАРАЈЕВО
Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Радне групе за управљање ризицима Градске општине Барајево
Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Одлуку о утврђивању цена закупа пијачног простора на „Зеленој пијаци” у Барајеву, Одлуку о ценама пијачних услуга и Одлуку о усклађивању цена за услуге изношења смећа са одлукама
МЛАДЕНОВАЦ
Решење о разрешењу председника Градске општине Младеновац
Решење о престанку мандата заменика председника Градске општине Младеновац
Решење о престанку мандата члановима Већа Градске општине Младеновац
Колективни уговори
Колективни уговор Туристичке организације Београда

________________________________________________

 Број 30  - 11. 06. 2015.


Акти Града
Одлука о измени Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Београда
Одлука о изради Измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја Града Београда
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „НиколаТесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд”, градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 13, Градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације дела Блока 68, Градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, Градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској улици, Градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између: ауто-пута Београд – Нови Сад (М 22),саобраћајнице Т6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника, Градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Београдске, Крунске, Проте Матеје и Његошеве, Градска општина Врачар
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за део блока Е 7 између Булевара краља Александра и улица: Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе бр. 2, Градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, Градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улице Владимира Томановића и ауто-пута, Градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и границе УМП-а, Градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, Градска општина Чукарица
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, Градска општина Чукарица
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, Градска општина Раковица
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса предузећа „ВМЛ” до пристана на левој обали реке Саве, Градска општина Сурчин
Одлука о подизању споменика Гаврилу Принципу
Одлука о подизању споменика Николи Тесли
Одлука о подизању бисте Борислава Пекића
Одлука о подизању скулптуре „Пријатељство”
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”
План детаљне регулације Трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац
Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о давању сагласности на уношење имена „Belgrade” у пословно име предузетника у оснивању – Jacqueline Suzanne Roekens PR authentic Belgrade centre hostel Beograd
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Центра за ликовно образовање
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Дечјег културног центра Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Педагошког музеја
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

________________________________________________

 Број 29  - 09. 06. 2015.


Акти Града

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштитнику грађана
Одлука о допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда
Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2014. годину

________________________________________________

 Број 31  - 09. 06. 2015.


План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина А 2
План детаљне регулације потеза уз Улицу стражарска коса у Великом Мокром Лугу, општина Звездара и Вождовац
План детаљне регулације дела Блока 41 а, градска општина Нови Београд
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића), градска општина Земун

________________________________________________

 Број 28  - 05. 06. 2015.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између: ауто-пута Београд – НовиСад (М 22), саобраћајнице Т 6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника, Градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока имеђу улица: Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, Градска општина Чукарица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације старог језгра Земуна на простору Трга Бранка Радичевића, Градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и ауто-пута, Градска општинаВождовац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла” у Обреновцудо ТО „Нови Београд”, градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја Града Београда

Акти градских општина Врачар
Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2015. годину
Решење о престанку функције председника Градске општине Врачар
Решење о престанку функције заменице председника Градске општине Врачар
Решење о престанку функције чланова и чланица Већа Градске општине Врачар
Решење о избору председнице Градске општине Врачар
Решење о избору заменика председнице Градске општине Врачар
Решење о избору чланова и чланица Већа Градске општине Врачар
Закључак поводом препоруке Агенције за борбу против корупције за разрешење председника Градске општине Врачар

Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2014. годину
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о измени и допуни Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара
Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Звездара
Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Звездара
Одлука о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2015. години
Одлука о измени Одлуке о издвајању буџетских средстава за потребе уређења јавних површина на територији Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања пројекта парцелације и препарцелације за потребе Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања геодетског инструмента (тотална станица) ради прецизних геодетских мерења за потребе Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за помоћ верским заједницама за опремање и санацију верских објеката
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку електрокардиограм (ЕКГ) уређаја и холтер ЕКГ апарата за потребе Клиничко-болничког центра Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава ради израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавску еко холдера (држача за кесе) са кесом
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе увођења система видео-надзора Полицијскестанице Миријево
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе спровођења поступка ликвидације УК „Вук Караџић” у ликвидацији
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Установе културе „Вук Караџић” у ликвидацији

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42