Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 35  - 23. 06. 2015.


Акти Града

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2015. години
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина – 125
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији Града Београда – пешачке зоне

________________________________________________

 Број 29  - 09. 06. 2015.


Акти Града

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштитнику грађана
Одлука о допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда
Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2014. годину

________________________________________________

 Број 27  - 29. 05. 2015.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Градског центра за социјално предузетништво Београда број 308 од 7. маја 2015. године
Решење о давању сагласности Јавном радиодифузном предузећу „Студио Б” на Споразум о једнократној новчаној накнади у поступку решавања вишка запослених са Споразумом

Акти градских општина Савски венац
Одлука о начину евидентирања организовања послова одржавања стамбених зграда и мерама за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда на подручју Градске општине Савски венац
Одлука о исправци и језичком усклађивању аката из надлежности Скупштине Градске општине Савски венац са недискриминаторском родном терминологијом
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2014. годину

Акти градских општина Чукарица
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Чукарица за 2014. годину 23 Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Чукарица
Одлука о увођењу недискриминаторске родне терминологије у акте свих органа Градске општине Чукарица
Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Чукарица
Правилник о условима, критеријумима и начину расељавања лица – власника стамбених објеката који су оштећени или срушени дејством клизишта на локацији Умка–Дубоко

Акти градских општина Гроцка
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Гроцка за 2014. годину
Решење о разрешењу директора ЈКП „Грочански комуналац”
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Грочански комуналац”
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”
Решење о разрешењу директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2015. годину са допунама ценовника

________________________________________________

 Број 26  - 25. 05. 2015.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 12, Градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Београдске, Крунске, Проте Матеје и Његошеве, Градска општина Врачар

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање „Радио–Лазаревац” у Лазаревцу
Решење о измени Решења о избору чланова Мандатне комисије
Решење о измени Решења о избору чланова Савета за буџет и финансије
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Лазаревац
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о распореду добити ЈП „Топлификација” Лазаревац из 2014. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о распореду нераспоређене добити ЈП „Топлификација” Лазаревац из претходног периода
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на План и програм за 2015. годину „Првог приградског позоришта Лазаревац”

Акти градских општина Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2015. годину
Одлука о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине Сурчин за 2014. годину
Одлука о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Сурчин за 2015. годину
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин
Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин
Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин
Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца Градске општине Сурчин
Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Сурчин
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Сурчин у сталном саставу
Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Бољевци
Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Прогар
Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Нови Сурчин

Колективни уговори
Колективни уговор за Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”

________________________________________________

 Број 25  - 20. 05. 2015.


Акти Града
Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2015. године

Акти градских општина Земун
Решење о утврђивању престанка дужности заменика начелника Управе Градске општине Земун
Решење о постављењу заменика начелника Управе Градске општинеЗемун

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину
Одлука о награђивању ученика из буџета Градске општине Нови Београд
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд
Одлука о оснивању Месне заједнице „Др Иван Рибар” на територији Градске општине Нови Београд
Решење о допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови Београд
Решење о измени Решења о избору савета месних заједница на територији Градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”
Решење о именовању директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Стари град
Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2015. годину (први ребаланс)
Одлука о брисању огранка Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „МиланГале Мушкатировић”
Решење о давању сагласности на Решење о одређивању висине закупнине пословног простора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са решењем

Акти градских општина Обреновац
Решење о промени назива дела Улице Мовтица, у МЗ Уровци, Градска општина Обреновац, у Поп Перина улица

Акти градских општина Сурчин
Сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин са Одлуком
Сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању ценовника за грађевинске услуге са Одлуком

________________________________________________

 Број 24  - 11. 05. 2015.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Ценовник основних услуга ЈКП „Погребне услуге” са Ценовником
Решење о давању сагласности на Ценовник осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Ценовником
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране” број I – 6448/16 од 9. априла 2015. године са Одлуком
Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката које реализују удружења на територији града Београда
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској улици, градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и границе УМП-а, градска општина Вождовац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса Предузећа „ВМЛ” до пристана на левој обали реке Саве, градска општина Сурчин
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за део блока Е 7, између Булевара краља Александра и улице Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе бр. 2, градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, градска општина Чукарица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 13, градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, градска општина Раковица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 68, градска општина Нови Београд

Акти градских општина Барајево
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области активности које су усмерене ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Барајево

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

________________________________________________

 Број 23  - 03. 05. 2015.


Акти Града
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Београда за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама пијачног реда ЈКП „Градске пијаце” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника услуга Ветеринарске установе „Ветерина Београд” са Одлуком и Допуном ценовника
Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти градских општина Раковица
Одлука о сталној манифестацији у области културе од значаја за Градску општину Раковица
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица
Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица

Акти градских општина Младеновац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско-рекреациони центар Младеновац
Решење о одређивању назива Трг Владимира Манића у КО Варош Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Друга измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Исправкe
Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину

________________________________________________

 Број 22  - 02. 05. 2015.


Акти Града
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина А3 Б5
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Б2

Акти градских општина Земун
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2014. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2015. годину
Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије
Решење о разрешењу члана Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Гроцка
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка
Одлука о давању сагласности на Пројекат јавноприватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности, сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада и производњу и дистрибуцију топлотне енергије на територији Градске општине Гроцка
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке за одабир приватног партнера за реализацију пројекта ЈПП

________________________________________________

 Број 21  - 21. 04. 2015.


Акти Града
План детаљне регулације центра Лазаревца
План детаљне регулације за простор између улица: Вука Караџића, Мије Алексића, Валандовске и комплекса ОШ „Кнез Лазар”, Градска општина Лазаревац

________________________________________________

 Број 20  - 20. 04. 2015.


Акти Града
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о располагању становима Града Београда
Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Градско стамбено”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, градска општина Савски венац
Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2015. године

Акти градских општина Сопот
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Сопот

Акти градских општина Сурчин
Одлука о измени Пословника о раду Општинске изборне комисије број IV-002-013-23/2012-1 од 30.марта 2012. године

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42