СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 113  - 30. 11. 2016.


Акти Града
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Акти Уставног суда Србије
Одлука којом се утврђује да одредба члана 17. Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Барајево („Службени Града Београда”, бр. 50/13 и 26/14) није у сагласности са Уставом и законом

________________________________________________

 Број 107  - 18. 11. 2016.


Акти Града
Решење о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки

Акти градских општина Вождовац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о додели звања почасни грађанин Градске општине Вождовац за 2016. годину
Одлука о петом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину
Одлука о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за Градску општину Вождовац
Одлука о изменама и допуни Одлуке о изузимању и преносу права коришћења и управљања пословним простором
Одлука о оснивању „Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац”
Решење о избору члана Већа Градске општине Вождовац
Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац
Решење о избору Савета за младе
Решење о избору Савета за образовање, спорт и омладину
Решење о избору Савета за заштиту животне средине
Решење о избору Савета за културу и информисање
Решење о избору Савета здравство, социјалну и дечју заштиту
Решење о избору Савета за енергетику, саобраћај и телекомуникације
Решење о избору Савета за управу и локалну самоуправу
Решење о избору Савета за пољопривреду
Решење о избору Комисије за равноправност полова
Решење о избору Комисије за организацију и нормативна акта Скупштине
Решење о избору Комисије за представке и жалбе
Решење о избору Комисије за урбанизам и комунално-стамбене делатности
Решење о избору Комисије за привреду, буџет и финансије
Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Установе Спортски центар „Вождовац”
Решење о именовању Управног одбора „Вождовачки центар – Шумице”
Решење о именовању Надзорног одбора „Вождовачки центар – Шумице”
Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Пословни простор – Вождовац” са Статутом
Решење о избору савета месних заједница на територији Градске општине Вождовац

Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Звездара
Одлука о Управи градске општине Звездара
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава градске општине Звездара за потребе набавке и уградње опреме за увођење система видео надзора у објекту полицијске станице Звездара
Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Звездара
Решење о избору члана Већа градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције заменице општинске правобранитељке градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције заменице општинске правобранитељке градске општине Звездара
Решење о постављењу заменика општинске правобранитељке градске општине Звездара
Решење о постављењу заменице општинске правобранитељке градске општине Звездара
Решење о постављењу заменика општинске правобранитељке градске општине Звездара
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа Спортски центар „Олимп Звездара” са Статутом

________________________________________________

 Број 106  - 16. 11. 2016.


Акти Града
Показатељ повећања потрошачких цена у октобру 2016. године

Акти градских општина Палилула
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Палилула
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2016. годину
Одлука о организацији Управе Градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула”
Одлука о престанку рада и постојања и брисању Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” од стране градске општине Палилула
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”
Решење о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”
Решење о разрешењу дужности директора Установе културе „Палилула”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Палилула”
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула”
Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Гроцка
Решење о давању сагласности на Ценовник ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2016. годину са Ценовником
Решење о давању сагласности на Ценовник ЈП „Водовод и канализација” Гроцка са Ценовником

Исправкe
Исправка Решења о изменама оснивачког акта Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун”

________________________________________________

 Број 105  - 09. 11. 2016.


Акти градских општина Нови Београд
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2016. годину
Одлука о организацији Управе Градске општине Нови Београд
Одлука о Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о службеним путовањима
Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” са Законом о јавним предузећима
Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд
Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд 31 Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о измени Решења о избору чланова Административно-мандатне комисије Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о избору чланова Комисије за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о избору чланова Комисије за родну равноправност Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд
Решење о допуни Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”
Решење о утврђивању престанка мандата члану Савета Месне заједнице „Бежанијски блокови” Градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка мандата чланoвима Савета Месне заједнице „Др Иван Рибар” Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Савски венац
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран
Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Савски венац
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о правобранилаштву Градске општине Савски венац
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Савски венац
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе уређивања површина око стамбених зграда на територији градске општине Савски венац
Одлука о исправци Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме носилац право коришћења има Градска општина Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 59/14 и 27/16)
Одлука о исправци Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању улица по зонама на територији општине Савски венац број 06-5-6/2001-I-01,22. новембра 2001. године („Службени лист Града Београда”, број 25/01)
Решење о утврђивању престанка дужности члана Већа Градске општине Савски венац
Решење о избору члана Већа Градске општине Савски венац
Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу
Решење о именовању управитеља Фондације „Мијодраг Станојевић”
Решење о именовању председника Управног одбора и чланова Управног одбора Фондације „Мијодраг Станојевић”

________________________________________________

 Број 104  - 07. 11. 2016.


Акти Града
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације за објекте Термоелектране „Никола Тесла А” са припадајућом депонијом, градска општина Обреновац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних наменана животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1-Е9, градска општинаЗвездара

Акти градских општина Нови Београд
Решење о престанку дужности начелника Управе Градске општине Нови Београд
Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу дужности заменика начелника Управе Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Раковица
Решење о оснивању Савета општине за безбедност саобраћаја на путевима

Акти градских општина Чукарица
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2016. годину
Одлука о финансирању програмских активности корисника средстава буџета ГО Чукарица за 2017. и 2018. годину
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”
Решење о именовању председнице Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”
Решење којим се даје сагласност на Одлуку о висини накнаде за услуге у вези са сахрањивањем са Одлуком
Решење којим се даје сагласност на Одлуку о ценама пијачних услуга на пијацама и привременим објектима на подручју општине Чукарица којим управља ЈП „Пословни простор општине Чукарица” са Одлуком

Акти градских општина Барајево
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2016. годину
Одлука о начину одлагања кућног смећа и смећа са јавних површина на територији градске општине Барајево
Решење о разрешењу директора Установе Центар за културу Барајево
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе Центар за културу Барајево
Решење о давању саглaсности на Програм коришћења буџетске помоћи – капиталних субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о давању сагласности на Ребаланс програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о давању сагласности на Трећи ребаланс Програма пословања Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Барајево

________________________________________________

 Број 103  - 28. 10. 2016.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Београда
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра 2016. године до 15. марта 2017. године (у зимским условима)
Наредба о спровођењу активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2016/2017.

Акти градских општина Земун
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Милошу Кљајићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Небојши Матићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Небојши Илићу Цилету
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Миловану Нешковићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Жељку Димитријевићу
Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна градоначелнику града Крања, Боштјану Трилару
Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна групи „Легенде”
Решење о изменама Оснивачког акта Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун”
Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун

Акти градских општина Обреновац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Обреновац
Трећа измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2016. годину
Страна Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа Спортскокултурни центар „Обреновац” у Обреновцу чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом
Решење о допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Обреновац
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Колективни уговори
Анекс II Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године и Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. године

Исправкe
Исправка Решења о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица

________________________________________________

 Број 102  - 21. 10. 2016.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Града Београда за 2016. годину ЈП „Градско стамбено”
Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈП „Хиподром Београд” за 2016. годину
Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима
Показатељ смањења потрошачких цена у септембру 2016. године

Акти градских општина Раковица
Одлука о додели јавних признања Градске општине Раковица

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о престанку постојања и укидању издавача медија Јавног предузећа за информисање „Радио – Лазаревац”, Лазаревац
Решење о избору члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Комисије за представке и жалбе Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Комисије за прописе Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције председника Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП Дирекција Лазаревац
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈП Дирекција Лазаревац
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Топлификација” Лазаревац
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈП „Топлификација” Лазаревац
Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода за 2016. годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада Првог приградског позоришта Лазаревац за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2016. годину са финансијским планом за 2016. годину
Пословник Скупштине Градске општине Обреновац (пречишћен текст)

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за споменике културе Града Београда – Установе културе од националног значаја

Акти Уставног суда Србије
Одлука којом се утврђује да одредба члана 17. Правилника о условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 57/13 и 62/14), у време важења, није била у сагласности са законом

________________________________________________

 Број 101  - 17. 10. 2016.


Акти градских општина Младеновац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2016. годину
Одлука о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији градске општине Младеновац
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о Четвртој измени и допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

________________________________________________

 Број 100  - 07. 10. 2016.


Акти Града
Правила Међународног филмског фестивала – ФЕСТ
Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма
Правила Филмског фестивала у Сопоту – СОФЕСТ
Правила Београдског интернационалног театарског фестивала – БИТЕФ
Правила Београдског летњег фестивала – БЕЛЕФ
Правила Октобарског салона
Правила Београдског сајма књига
Правила Београдских музичких свечаности – БЕМУС
Правила Београдског џез фестивала
Правила Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе”
Правила Међународног такмичења музичке омладине
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о разрешењу директора Градског завода за вештачењa
Решење о именовању вршиоца дужности директора Градског завода за вештачењa
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти градских општина Чукарица
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука којом Градска општина Чукарица уступа Културној установи „Галерија 73” право управљања и коришћења непокретности
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”
Решење о давању сагласности на Одлуку којом се усваја Статут ЈП „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Гроцка
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2016. годину
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Пијаце и зеленило Гроцка” са Законом о јавним предузећима
Правилник о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Гроцка
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”

________________________________________________

 Број 99  - 06. 10. 2016.


Акти Града
План детаљне регулације дела Улице Тошин бунар од Ивићеве улице до ауто-пута, градске општине Земун иНови Београд
План детаљне регулације за подручје између улица: Пилота Михаила Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале, градска општина Раковица

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42