Obrazovni informator
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 62  - 22. 07. 2014.


-План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску, од саобраћајнице Т-6 до аутопутскеобилазнице – I фаза, од саобраћајнице Т-6 до саобраћајнице која повезује предметни саобраћајни правац са Аеродромом „Никола Тесла”
-Измене Плана места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда (I фаза)
-Одлука о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка запослених у предшколским установама чији је оснивач град Београд
-Одлука о оснивању Основне школе „Данило Киш” Вождовац у насељу „Степа Степановић”
-Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији града Београда
-Одлука о подизању споменика руским и српским војницима погинулим у Првом светском рату 21 Одлука о измештању споменика Димитрију Туцовићу на нови плато између Трга Славија и Улице краља Милутина
-Одлука о промени оснивачког акта Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар„Ташмајдан” у Београду
-Одлука о промени оснивачког акта Градског завода за вештачења
-Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Белеф центра – установе културе у ликвидацији
-Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Југоконцерта – установе за музичко-сценскуделатност у ликвидацији
-Решење о давању сагласности на Статут Центра београдских фестивала
-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Центра за културу и образовање Раковица из Раковице, ул. Мишка Крањца бр. 7
-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” Београд
-Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд и именовању председника и чланова Комисије
-Решење о измени и допуни Решења о образовању Управног и Надзорног одбора у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
-Решење о давању сагласности на уношење имена Београд у пословно име Друштва са ограниченом одговорношћу „Београд на води” из Београда
-Решења о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд
-Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд
-Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, Београд
-Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, Београд
-Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда
-Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар”, Гроцка
-Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душко Радовић”, Београд

________________________________________________

 Број 57  - 30. 06. 2014.


-Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд
-Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2014. годину
-Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица
-Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Нови Београд
-Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Нови Београд
-Решење о избору члана Већа градске општине Нови Београд
-Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула
-Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула
-Одлука о буџету градске општине Палилула за 2014. годину
-Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула
-Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица
-Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица
-Одлука о буџету градске општине Раковица за 2014. годину
-Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде
-Одлука о једнократном одрицању од накнада одборника у сврху санирања последица насталих поплавама
-Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица
-Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2014. годину
-Одлука о додели награда градске општине Лазаревац
-Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац

________________________________________________

 Број 56  - 29. 06. 2014.


-Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Генералног плана Београда 2021.
-Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блокове између улица: Коче Капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве
-Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка
-Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина бб, градска општина Нови Београд
-Одлука о изменама Пословника Скупштине градске општине Врачар
-Одлука о буџету градске општине Врачар за 2014. годину
-Одлука о престанку мандата одборници Скупштине градске општине Звездара
-Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине градске општине Звездара
-Одлука о буџету градске општине Звездара за 2014. годину
Одлука о додели едукативног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце средствима из буџета градске општине Звездара
-Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања техничке документације за пројекте из области здравства
-Решење о давању сагласности на План и Програм рада Установе културе „Вук Караџић” за 2015. годину
-Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”
-Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа са Одлуком
-Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета градске општине Сопот за 2013. годину
-Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сопот”, Сопот

________________________________________________

 Број 55  - 28. 06. 2014.


-Изменe и допунe Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину
-Решења о именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама не територији града Београда

________________________________________________

 Број 54  - 27. 06. 2014.


-Решење о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије са Правилима
-Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
-Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
-Страна Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП
-Решење о именовању вршиоца дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП
-Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 53  - 26. 06. 2014.


-План детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер – II фаза, целина 2 – шира зона Хиподрома „Београд”, градске општине Чукарица и Савски венац
-План детаљне регулације блока између улица: Добровољачке, Добановачке, Светотројчине и Цара Душана у Земуну, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 52  - 25. 06. 2014.


-План детаљне регулације простора између улицa Цара Душана, саобраћајнице Т 6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и границе регулационог плана старог језгра Земуна – Прегревица, општина Земун
-План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, градска општина Земун
-План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици француској, градска општина Стари град
-План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 51  - 24. 06. 2014.


Акти Града

-Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда
-Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда
-Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда
-Одлука о изради плана детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5,градска општина Нови Београд
-Одлука о изради плана детаљне регулације за Авалску улицу у Железнику, градска општина Чукарица
-Одлука о изради плана детаљне регулације за Спортски центар „Језеро” у Реснику, градска општина Раковица
-Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу трансфер станице са рециклажним центром, градска општина Лазаревац
-Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од хитне помоћи до улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
-Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске и Старине Новака, градска општина Палилула
-Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС „Мостар” – хитна помоћ, градска општина Савски венац
-Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: Гоце Делчева, Палмира Тољатија, Џона Кенедија и Булевара Николе Тесле – део блока 9 А, градске општине Нови Београд и Земун
-Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø700 mm на Зеленом венцу, градске општине Стари град и Савски венац
-Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ – 05 до подручја ППППН „Београд наводи”, градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац
-Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу гасовода и главне мерно-регулационестанице (ГМРС) „Падинска скела” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Палилула и Стари град
-Одлука о изради плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО „Нови Београд” до подручја ППППН Београд на води, градске општине Нови Београд и Савски венац
-Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 KV од планиране ТС 110/10 KV „Aутокоманда” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Вождовац и Савски венац
-Одлука о изради плана детаљне регулације подручја железничке станице „Макиш”, градска општина Чукарица
-Одлука о изради плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, градска општина Чукарица
-Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, градска општина Стари град
-Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици јужни булевар
-Одлука о оснивању Основне школе „Краљица Марија” Палилула, у насељу Овча
-Одлука о изменама Одлуке о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда
-Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
-Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
-Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”
-Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта установе културе „Дирекција ФЕСТ-а”
-Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд
-Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд
-Решење о измени и допуни оснивачког акта Туристичке организације Београда
-Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа града Београда
-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава” из Београда, ул. Теразије бр. 3/V
-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Позоришта Атеље 212 из Београда, Светогорска бр. 21
-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Позоришта „Бошко Буха” из Београда, Трг републике бр. 3
-Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Музеја града Београда, из Београда, ул. Змај Јовина бр. 1
-Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Центра за културу и образовање Раковица из Раковице, ул. Мишка Крањца бр. 7
-Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Центра за културу Младеновац из Младеновца, ул. Војводе Путника бр. 7
-Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Куће легата из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 46
-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Центра за ликовно образовање из Београда, ул. Шуматовачка бр. 122
-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Продајне галерије „Београд” из Београда, ул. Косанчићев венац бр. 19
-Правилник о допуни Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи

________________________________________________

 Број 50  - 23. 06. 2014.


Акти Града
 Одлука о завршном рачуну града Београда за 2013. годину
 Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2014. години
 Одлука о буџету града Београда за 2014. годину
 Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда
 Одлука о локалним административним таксама
 Одлука о боравишној такси
 Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд
 Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2015. и 2016. години
 Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине
 Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
 Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда
 Допуна правилника о начину припреме и достављања материјала градоначелнику града Београда

________________________________________________

 Број 46  - 02. 06. 2014.


Акти Града
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти градских општина Врачар
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица
План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији градске општине Врачар
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
Решење о престанку мандата директора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”
Решење о престанку мандата заменика директора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”– 22
Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортско-рекреативно образовног центра„Врачар”
Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”
Решење о именовању председника Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”
Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Звездара
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Звездара за 2013. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Звездара
Одлука о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета градске општине Звездара
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Звездара опредељених за спорт
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Звездара опредељених за културу
Одлука о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама са подручја градске општине Звездара (у стању социјалне потребе) средствима из буџета градске општине Звездара
Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Звездара
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из средстава буџета градске општине Звездара
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Звездара
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета градске општине Звездара 43 Решење о измени Решења о избору чланова Већа градске општине Звездара
Решење о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2014. годину
Ценовник услуга које Управа градске општине Звездара пружа рећим лицима

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар–март 2014. године

Акти градских општина Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Чукарица

Акти градских општина Барајево
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области: активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности у области сточарства

Акти градских општина Обреновац
Трећа измена и допуна Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар–јун 2014. године

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42