СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 5  - 03. 02. 2017.


Акти Града
План места за постављање станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Београду

Акти градских општина Палилула
Уговор о оснивању Фонда „Зоран Божиновић”

Акти градских општина Барајево
Први јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних органинизација средствима из буџета Градске општине Барајево за 2017. годину из области активности пензионерских организација

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о допуни Одлуке о управи Градске општине Лазаревац
Одлука о успостављању сарадње Градске општине Лазаревац са градовима и општинама у сливу Колубаре
Одлука о измени Одлуке о начину обрачуна и наплате основних комуналних услуга – испорука воде за пиће и одвођење искоришћених вода (канализација) на територији градске општине Лазаревац
Локални акциони план запошљавања за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године

Акти градских општина Младеновац
Одлука о сталним манифестацијама из области културе од значаја за Градску општину Младеновац
Одлука о измени Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац
Одлука о значајним датумима које прославља – обележава Градска општина Младеновац
Одлука о измени Одлуке о субвенцијама цена комуналних услуга на територији градске општине Младеновац

Акти јавних предузећа и других организација
Пречишћен текст Одлуке о промени оснивачког акта привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 4  - 26. 01. 2017.


Акти Града
Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији града Београда
Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд
Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Одлука о усвајању Извештаја ликвидационог управника о спроведеном поступку ликвидације „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању завршног ликвидационог биланса „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању Одлуке ликвидационог управника о расподели ликвидационог остатка установе „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању изјаве ликвидациног управника да су све обавезе друштва намирене и да се против друштва не воде други поступци у поступку ликвидације „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању Одлуке ликвидациног управника о окончању поступка ликвидације над „Белеф центром” – установа културе у ликвидацији
Одлука о чувању књига и докумената „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Jaвног комуналног предузећа „Инфостан технологије” чији је оснивач Град Београд са огласом
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Сава центар”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 3  - 25. 01. 2017.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица
Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за део Блока Г-38 узулице Ружа 3 и Нова 13, градска општина Вождовац
План детаљне регулације за изградњу МРС „Бежанија” са градским гасоводним прикључком, од постојећег градског гасовода у Земунској улици до планиране МРС „Бежанија”, градска општина Нови Београд
План детаљне регулације за Авалску улицу у Железнику, градска општина Чукарица

________________________________________________

 Број 2  - 24. 01. 2017.


Акти Града
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2017. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2018. и 2019. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о одређивању комуналних делатности
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Београда за радну 2016/2017 годину

________________________________________________

 Број 1  - 20. 01. 2017.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за блок Г-38 између улица Ружа 3 и Нова 13,Градска општина Вождовац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Макишког поља, Градска општина Чукарица
Показатељ смањења потрошачких цена у децембру 2016. године

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културницентар „Обреновац” у Обреновцу о Седмој измени и допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Сурчин
Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању ценовника услуга на депонији у Добановцима са Одлуком
Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин са Одлуком
Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена пружања услуга на јавној расвети према ГО Сурчин са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд

Колективни уговори
Измене и допуне Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

________________________________________________

 Број 139  - 30. 12. 2016.


Акти градских општина Савски венац
Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2017. годину
Кадровски план Управе Градске општине Савски венац
Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине Савски венац
Решење о утврђивању престанка функције заменику правобраниоца Градске општине Савски венац
Страна Решење о утврђивању престанка функције заменику правобраниоца Градске општине Савски венац
Решење о утврђивању престанка функције заменику правобраниоца Градске општине Савски венац
Решење о утврђивању престанка функције заменику правобраниоца Градске општине Савски венац
Решење о именовању заменика правобраниоца Градске општине Савски венац
Решење о именовању заменика правобраниоца Градске општине Савски венац

________________________________________________

 Број 138  - 29. 12. 2016.


Акти градских општина Барајево
Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2017. годину
Одлука о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Барајево
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању и издавању билтена Скупштине општине Барајево
Одлука о подизању споменика палим ратницима у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године, борцима НОР-а и ЖФТ-а од 1941. до 1945.године и погинулима у ратовима 1990–1999. године у Барајеву
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП – у ликвидацији
Решење о образовању одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика палим борцима
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево
Решење о давању сагласности на Статут Центра за културу Барајево
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2017. годину 38 Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” на Програм коришћења помоћи – субвенција за изношење смећа за 2017. годину
Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” на Програм коришћења помоћи – субвенција за одржавање гробаља за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга

Акти градских општина Сурчин
Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2017. годину
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа Градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Сурчин
Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу
Решење о престанку мандата помоћнику директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађана градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за коришћење буџетске помоћи у 2015. години и пројекцијама за 2016. и 2017. годину
Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана установе културе Културни центар Сурчин за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада установе културе Културни центар Сурчин за 2017. годину
Закључак о давању сагласности на Предлог одлуке ЈП за спорт и рекрацију са Одлуком

________________________________________________

 Број 137  - 28. 12. 2016.


Акти градских општина Раковица
Одлука о буџету Градске општине Раковица за 2017. годину
Кадровски план Градске општине Раковица за 2017. годину
Одлука о Управи Градске општине Раковица
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у градској општини Раковица
Одлука о допуни Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета Градске општине Раковица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању продајних места на којима се обавља трговина на мало ван продајног објекта на подручју градске општине Раковица
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама не територији градске општине Раковица
Страна Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”
Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица
Решење о давању сагласности ЈП „Пословни центар – Раковица” на Одлуку о промени пословног имена
Решење о давању сагласности ЈП „Пословни центар – Раковица” на Одлуку о промени претежне делатности предузећа
Решење о давању сагласности ЈП „Пословни центар – Раковица” на Одлуку о усвајању Програма пословања за 2017. годину
Решење о давању сагласности ЈП „Пословни центар – Раковица” на Одлуку о књижењу вредности локала
Решење о избору чланова савета месних заједница на територији градске општине Раковица

________________________________________________

 Број 136  - 27. 12. 2016.


Акти градских општина Лазаревац
Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2017. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац
Одлука о преузимању права и обавеза ЈП Дирекција Лазаревац
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Решење о престанку функције заменика општинског правобраниоца Градске општине Лазаревац
Решење о давању сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Лазаревац од 1. децембра 2016. до 31. децембра 2016. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

________________________________________________

 Број 135  - 26. 12. 2016.


Акти Града
Правилник о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама киоска и тезги који се постављају на подручју градске општине Барајево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд” са Ценовником
Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти градских општина Палилула
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула и неприхватању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину
Одлука о давању сагласности за оснивање Фонда „Зоран Божиновић”
Одлука о ценама услуга на скуповима пијачних тезги и привременим објектима, накнадама за коришћење спортских и других објеката и ценама осталих услуга које пружа Градска општина Палилула у вези са управљањем покретном и непокретном имовином
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе Градске општине Палилула 2016-2020.
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Младеновац
Одлука о буџету Градске општине Младеновац за 2017. годину
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Младеновац
Одлука о изменама Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Младеновац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42