Obrazovni informator
Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 77  - 24. 10. 2014.


Акти Града
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама

________________________________________________

 Број 76  - 09. 10. 2014.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Музеја града Београда из Београда, ул. Змај Јовина бр. 1
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води” са прикључком до БИП-а, градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Палилула, Стари град и Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне
Решење о измени Решења о општим паркиралиштима

Акти градских општина Младеновац
Одлука о организацији Управе градске општине Младеновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац (пречишћен текст)

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Милена Павловић Барили”, Београд
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Љубомир Аћимовић”, Обреновац
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Змај Јова Јовановић”, Београд

________________________________________________

 Број 75   - 03. 10. 2014.


Акти Града
Одлука о успостављању сарадње између Града Београда (Република Србија) и Града Минска (Република Белорусија)
Одлука о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Авалску улицу у Железнику, градска општина Чукарица
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра 2014. године до 15. марта 2015. године (у зимским условима)

Акти градских општина Раковица
Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Спортски центар Раковица” и огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Спортски центар Раковица”
Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине градске општине Раковица
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски центар – Раковица” – 8
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Спортски центар – Раковица”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Барајево
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању на територији градске општине Барајево
Одлука о понављању огласа о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о допуни Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Барајево 10 Решење о именовању в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о давању сагласности на Предлог правилника о раду Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево

Акти градских општина Сопот
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сопот

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Павле Савић”, Београд
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Медицинске школе „Надежда Петровић”, Земун

________________________________________________

 Број 74  - 30. 09. 2014.


Акти Града
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти градских општина Палилула
Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Палилула
Одлука о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама у стању социјалне потребе са подручја градске општине Палилула средствима из буџета градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2014. годину
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Савски венац
Одлука о давању сагласности на употребу имена градске општине Савски венац у пословном имену Клуба спорта и рекреације „Топчидер”
Правилник о привременом ослобађању уговорене обавезе плаћања закупнине за пословне просторе на којима је носилац права својине Град Београд, чији је корисник градска општина Савски венац, а којим управља Јавно предузеће „Пословни простор Савски венац”
Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу
Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу
Решење о избору заменика члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу
Решење о избору заменика члана Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2014. годину
Одлука о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град
Одлука о финансирању активности корисника средстава буџета градске општине Стари град у 2014. и 2015. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Решење о давању сагласности ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” на Решење о одређивању висине закупнине пословног простора са решењем
Решење о давању сагласности ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” на Одлуку о измени и допуни ценовника са одлуком

________________________________________________

 Број 73  - 25. 09. 2014.


Акти Града
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације за изградњу трансфер станице са рециклажним центром, градска општина Лазаревац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације за Спортски центар „Језеро” у Реснику, градска општина Раковица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, градска општина Стари град
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици јужни булевар, градска општина Врачар

Акти градских општина Вождовац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац
Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац
Решење о утврђивању престанка функције заменика заштитника грађана градске општине Вождовац
Решење о избору заменика заштитника грађана градске општине Вождовац
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пословни простор Вождовац”
Решење о допуни Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац Ауто-команда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Врачар
Одлука о установљењу награде „Полицајац године” и „Ватрогасац године”
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањимаодборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума и поступка за одобравање финанасијске помоћи из буџета
Одлука о изменама и допунама Одлуке о награђивању ученика и студената из буџета градске општине Врачар
Одлука о укидању установе Народни универзитет „Божидар Аџија”
Решење о утврђивању престанка функције члану и чланици Већа градске општине Врачар
Решење о избору члана и чланице Већа градске општине Врачар
Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”
Решење о именовању директора Спортскорекреативно образовног центра „Врачар”
Решење о именовању заменика директора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”

Акти градских општина Звездара
Одлука о измени Одлуке о пружању правне помоћи

Акти градских општина Земун
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Земун
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Нови Београд опредељених за спорт
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица
Решење о престанку мандата члану Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор”– општина Нови Београд
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Чукарица
Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Чукарица
Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Чукарица
Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Барајево
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница

Акти градских општина Гроцка
Решење о разрешењу члана Општинског већа градске општине Гроцка
Решење о избору члана Општинског већа градске општине Гроцка
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Гроцка”
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”
Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”
Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Обреновац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац
Одлука о промени Статута градске општине Обреновац
Одлука о првој измени Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац
Одлука о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Топловод”, Обреновац да у грејној сезони 2014/2015. године настави одржавање машинског дела кућних грејних инсталација које се налазе у топлотним подстаницама, односно предајним станицама
Решење о разрешењу председника Скупштине градске општине Обреновац
Решење о избору председника Скупштине градске општине Обреновац
Решење о престанку функције заменика председника градске општине Обреновац
Решење о избору заменика председника градске општине Обреновац
Решење о престанку функције члана Већа градске општине Обреновац
Решење о разрешењу чланова Већа градске општине Обреновац
Решење о избору чланова Већа градске општине Обреновац

________________________________________________

 Број 70  - 19. 09. 2014.


Акти Града
Измене и допуне Генералног плана Београда 2021
План детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучића, Војислава Илића, Краља Остоје, Бачванске, Рада Неимара, Махмута Ибрахимпашића и Струмичке, границе градске шуме „Шумице” и унутрашњег магистралног полупрстена, општина Вождовац

________________________________________________

 Број 69  - 18. 09. 2014.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда
Одлука о допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 110/35 kV „Топлана – Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Нови Београд и Савски венац
Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО „Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Нови Београд и Савски венац
Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV „Ауто команда” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Вождовац и Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Палилула и Стари град
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја железничке станице „Макиш”, ГО Чукарица
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm од постојећег водовода 700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø700 mm на Зеленом венцу, градске општине Стари град и Савски венац
Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС „Мостар” – Хитна помоћ, градска општина Савски венац
Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица
Решење о додели назива Улице Коче Поповића на територији градске општине Савски венац
Решење о промени назива дела Кумодрашке улице у Булевар Пека Дапчевића на територији градске општине Вождовац
Решења о разрешењу директора и в.д. директора у јавним предузећима чији је оснивач град Београд („Београдски водовод и канализација”, „Београдпут”, „Погребне услуге”,„Београдске електране”, „Градска чистоћа” , „Зеленило – Београд”, „Градске пијаце”, ГСП „Београд”, „Паркинг сервис”, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”, „Ада Циганлија”, „Сава центар”, „Београдска тврђава”, „Београдводе” и „Јавно осветљење”)
Решења по конкурсима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд, расписаним 27. јуна 2014. године („Београдски водовод и канализација”, „Београд-пут”, „Погребнеуслуге”, „Београдске електране”, „Зеленило – Београд”, „Градска чистоћа” , „Градске пијаце”, ГСП „Београд”, „Паркинг сервис”, „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”, „Ада Циганлија”, „Сава центар”, „Београдска тврђава”, „Београдводе” и „Јавно осветљење”)
Решења о разрешењу директора и в.д. директора у појединим установама чији је оснивач град Београд (Атеље 212, Позориште лутака „Пинокио”, Позориште на Теразијама, Југословенско драмско позориште, Позориште „Бошко Буха”, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Историјски архив Београда, Мало позориште „Душко Радовић”, Позориште „Пуж”, Позориште „Звездара театар”, Битеф театар, Омладинско позориште „Дадов”, Центар за културу Лазаревац, Центар за културу Младеновац, Центар за културу и образовање Раковица, Кућа легата, Музеј Николе Тесле, Београдско драмско позориште, Продајна галерија „Београд”, Дечји културни центар Београд и Дирекција ФЕСТ-а)
Решења о именовању директора и в.д. директора у појединим установама чији је оснивач град Београд (Атеље 212, Позориште лутака „Пинокио”, Позориште на Теразијама, Југословенско драмско позориште, Позориште „Бошко Буха”, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Историјски архив Београда, Мало позориште „Душко Радовић”, Позориште „Пуж”, Позориште „Звездара театар”, Битеф театар, Омладинско позориште „Дадов”, Центар за културу Лазаревац, Центар за културу Младеновац, Центар за културу и образовање Раковица, Кућа легата, Музеј Николе Тесле, Београдско драмско позориште, Продајна галерија „Београд”, Дечји културни центар Београд и Центра београдских фестивала)
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”
Решење о неприхватању предлога за именовање директора „Урбанистичког завода Београда” Јавног урбанистичког предузећа
Решење о измени Решења Скупштине града Београда број 020-59/14-С од 28. маја 2014. године

________________________________________________

 Број 68  - 05. 09. 2014.


Акти градских општина Барајево
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација
Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Барајево расписаних за 12. октобар 2014. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Барајево, расписаних за 12. октобар 2014. године
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Барајево који су расписани за 12. октобар 2014. године

Акти градских општина Младеновац
Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац
Решење о разрешењу члана Већа градске општине Младеновац
Решење о избору члана Већа градске општине Младеновац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац
Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији градске општине Младеновац
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”
Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Сурчин
Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Сурчин
Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Сурчин
Одлука о усвајању извештаја о активностима Штаба за ванредне ситуације градске општине Сурчин

________________________________________________

 Број 67  - 27. 08. 2014.


Акти Града
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5, градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица Гоце Делчева, Палмира Тољатија, Џона Кенедија и Булевара Николе Тесле – део Блока 9 А, градске општине Нови Београд и Земун
Показатељ пада потрошачких цена у јулу 2014. године

Акти градских општина Стари град
Правилник о коришћењу службених возила градске општине Стари град и потрошњи горива – 3

Акти градских општина Барајево
Одлука о додели јавних признања општине Барајево
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево
Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о изузимању на одређено време од примене дела Ценовника осталих услуга комуналне инфраструктуре са Одлуком
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

________________________________________________

 Број 66  - 08. 08. 2014.


Акти Града
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за информисање „Радио – Лазаревац” у Лазаревцу за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42