СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 51  - 10. 07. 2017.


Акти Града
Измене и допуне Пословника Градског већа Града Београда

Акти градских општина Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Земун
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2017. годину
Одлука о праву на новогодишњу новчану честитку мајци прворођене девојчице и прворођеног дечака рођених 1. јануара
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању „Фонда мале Милице Ракић из Батајнице”
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Земун
Решење о разрешењу члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду и избору новог члана Савета
Решење о разрешењу члана Комисије за прописе и локалну самоуправу и избору новог члана комисије
Решење о разрешењу члана Комисије за представке и предлоге и избору новог члана комисије

Акти градских општина Палилула
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину
Решење о именовању директора Центра за културу „Влада Дивљан”

________________________________________________

 Број 50  - 07. 07. 2017.


Акти градских општина Звездара
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2016. годину
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2017. годину
Одлука о допуни Одлуке којом се усваја Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији”
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

________________________________________________

 Број 49  - 04. 07. 2017.


Акти градских општина Раковица
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2017. годину
Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Сурчин
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин
Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе – Културни центар Сурчин
Решење о давању сагласности на Статут Хуманитарне фондације „Снага живота”

________________________________________________

 Број 48  - 03. 07. 2017.


Акти градских општина Чукарица
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2017. годину
Одлука о установљењу награде Градске општине Чукарица „Матија Бан” и захвалнице Градске општине Чукарица
Одлука о финансирању културно-социјалнихпрограмских активности за пензионере из буџета ГО Чукарица у 2017. години
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Чукарица
Одлука о утврђивању сталних манифестација у области културе, образовања и спорта од значаја за ГО Чукарица
Одлука о стављању ван снаге Закључка VII-05број 06-132/2015
Правилник о условима, критеријумима и начину расељавања лица – власника стамбених објеката који су оштећени или срушени дејством клизишта на локацији Умка – Дубоко
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија ’73”
Решење о именовању директорке Културне установе „Галерија ’73”
Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”
Решење о именовању председнице Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”
Закључак о стављању ван снаге Правилника о условима, критеријумима и начину расељавања лица – власника стамбених објеката који су оштећени или срушени дејством клизишта на локацији Умка – Дубоко („Службени лист Града Београда”, број 27/15)

Акти градских општина Обреновац
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Сопот
Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Сопот за 2016. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2017. годину
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Сопот
Решење о постављењу Општинског правобраниоца Градске општине Сопот
Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Сопот
Решење о допуни Решења о одређивању улица у насељеним местима на територији Градске општине Сопот из којих се врши одвожење кућног смећа

________________________________________________

 Број 47  - 30. 06. 2017.


Акти Града
Стратегија развоја града Београда

________________________________________________

 Број 46  - 30. 06. 2017.


Акти Града
План детаљне регулације Златиборске улице, градска општина Лазаревац
План детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац
Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину

________________________________________________

 Број 45  - 30. 06. 2017.


Акти Града
План детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд–Ниш, јужно однаплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка целина, 2
План детаљне регулације за део привредне зоне између Северне тангенте, Улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и пута Београд–Панчево, Градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 44  - 30. 06. 2017.


Акти Града
Одлука о додатним облицима заштите породиља на територији Града Београда
Одлука о суфинансирању програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији Града Београда
Одлука о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на неусловне мреже које се снабдевају водом из градског водовода преко прикључка са блок водомером
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Спортског комплекса „Обилић”, улица Велимира Тодоровића и Метохијске и трасе саобраћајнице УМП-а, Градска општина Врачар
Одлука о изради плана детаљне регулације Сунчане долине на Бановом брду и блока између улица Пожешке и Маршала Толбухина, Градска општина Чукарица
Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Дирекција ФЕСТ-а
Одлука о измени Одлуке о подизању споменика Стефану Немањи
Одлука о реструктурирању зајма по уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој за реализацију Пројекта изградње моста преко Саве Чукарица – Нови Београд и уговора о зајму за финансирање дела Пројекта унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре и задужењу Града Београда за финансирање Пројекта реконструкције улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана и подземних гаража у Улици кнеза Милоша
Одлука о отпису потраживања Града Београда доспелих на дан 31. децембар 2015. године по основу неизмирених уступљених јавних прихода због продаје капитала субјекта приватизације „Индустрија обуће Београд” а.д.
Одлука о отпису потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31. август 2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП „Мостоградња” а.д. из Београда
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Саобраћајног предузећа „Ласта” а.д. на дан 30. новембар 2016. године која нису обухваћена споразумом о одлагању плаћања пореског дуга са припадајућом каматом до 31. децембра 2016. године
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог Града Београда у капиталу Привредног друштва Фабрика аутобуса и специјалних возила „Икарбус” а.д. из Београда
Одлука о отпису потраживања Града Београда доспелих на дан 31. децембар 2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Приведног друштва за железничко угоститељство и туризам „Желтурист” д.о.о. из Београда
Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембар 2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда Привредног друштва „Друштво за одржавање зграда” д.о.о. из Београда
Решење о додели назива шеталишту на територији Градских општина Нови Београд и Земун
Решење о именовању директора „Урбанистичког завода Београда” Јавног урбанистичког предузећа
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”
Решење о разрешењу представника Града Београда дужности члана у Скупштини Привредног друштва „Велетржница Београд” д.о.о.
Решење о одређивању представника Града Београда за члана Скупштине Привредног друштва „Велетржница Београд” д.о.о.
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 43  - 30. 06. 2017.


Акти Града
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2017. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2017. години
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2018. и 2019. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

________________________________________________

 Број 42  - 30. 06. 2017.


Акти Града
Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2016. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42