Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 14  - 16. 03. 2015.


Aкти Грaдa
Рeшeњe o утврђивaњу Прoгрaмa кoришћeњa срeдстaвa Буџeтскoг фoндa зa зaштиту живoтнe срeдинe грaдa Бeoгрaдa зa 2015. гoдину сa прoгрaмoм
Пoкaзaтeљ пoвeћaњa пoтрoшaчких цeнa у фeбруaру 2015. гoдинe

Aкти грaдских oпштинa Вoждoвaц
Прaвилник o службeним путoвaњимa
Прaвилник o кoришћeњу срeдстaвa рeпрeзeнтaциje
Прaвилник o кoришћeњу мoбилних тeлeфoнa у службeнe сврхe
Прaвилник o кoришћeњу прoстoриja Грaдскe oпштинe Вoждoвaц

Aкти грaдских oпштинa Грoцкa
Oдлукa o имeни и дoпуни Oдлукe o плaтaмa изaбрaних, имeнoвaних и пoстaвљeних лицa и нaкнaдaмa и другим примaњимa oдбoрникa у Скупштини oпштинe Грoцкa
Рeшeњe o рaзрeшeњу вд дирeктoрa JКП „Грoцкa”
Рeшeњe o имeнoвaњу дирeктoрa JКП „Грoцкa”

Aкти jaвних прeдузeћa и других oргaнизaциja
Oбaвeштeњe Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe Грaдa Бeoгрaдa

________________________________________________

 Број 13  - 09. 03. 2015.


Акти Града
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда
Решење о допуни Решења о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину

Акти градских општина Младеновац
Одлука о финансијској подршци новорођеној деци на територији Градске општине Младеновац
Одлука о изменама Одлуке о организацији Управе Градске општине Младеновац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”

Акти градских општина Сурчин
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика начелника Управе Градске општине Сурчин
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Управе Градске општине Сурчин

________________________________________________

 Број 12  - 27. 02. 2015.


Акти Града
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда

Акти градских општина Лазаревац
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица повратника по реадмисији у Градској општини Лазаревац за период од 2015. до 2017. године
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији Градске општине Лазаревац
Одлука о одређивању органа Градске општине Лазаревац за учешће у закључивању колективних уговора за јавна предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Лазаревац
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Прве измене Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац” за период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године
Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за информисање „РадиоЛазаревац” од 1. јануара до 30. јуна 2015. године

Акти градских општина Обреновац
Одлука о промени Пословника Већа Градске општине Обреновац

________________________________________________

 Број 11  - 26. 02. 2015.


Акти Града
Одлука о проглашењу господина Петера Хандкеа, писца и хуманисте, за почасног грађанина Београда
Одлука о проглашењу господина Никите Михалкова, филмског ствараоца, за почасног грађанина Београда
Одлука о проглашењу господина Торвалда Столтенберга за почасног грађанина Београда
Одлука о допуни Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца
Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и Славонске, Градска општина Земун
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу МРС „Бежанија” са градским гасоводним прикључком, од постојећег градског гасовода у Земунској улици до планиране МРС „Бежанија”, Градска општина Нови Београд
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица: Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Градска општина Врачар
Одлука о подизању споменика српским жртвама страдалим у оружаним сукобима од 1991. године на простору бивше Југославије
Одлука о подизању споменика научнику и проналазачу Михајлу Пупину
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина А1 Б7
План детаљне регулације за подручје између улица: Учитеља Михајловића, Београдске, Стевана Белића, Бранка Радичевића, Милорада Ћирића и Ђорђа Миловановића у Железнику, Градска општина Чукарица
Решење о измени оснивачког акта Туристичке организације Београда
Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Вук Стефановић Караџић” из Београда
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Хиподром Београд”
Решење о разрешењу заменика председника, члана и заменика члана Градске изборне комисије
Решење о именовању заменика председника, члана и заменика члана Градске изборне комисије
Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд
Решење о измени Решења Привременог органа Града Београда о именовању Извршног одбора Сталне манифестације у области спорта од значаја за Град Београд – маратон на период од две године 32 Решење о измени Решења Привременог органа Града Београда о именовању Организационог одбора Сталне манифестације у области спорта од значаја за Град Београд – маратон на период од две године
Решење о разрешењу – вршиоца дужности директора Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића
Решење о именовању директора Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда
Правилник о спровођењу контроле набавки наручилаца чији је оснивач Град Београд

________________________________________________

 Број 10  - 24. 02. 2015.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Белеф центру, установи културе у ликвидацији
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Југоконцерту у ликвидацији
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Позоришту лутака „Пинокио”
Показатељ смањења потрошачких цена у јануару 2015. године

Акти градских општина Нови Београд
Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у Градској општини Нови Београд
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину
Одлука о исправци Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Нови Београд
Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд

________________________________________________

 Број 9  - 20. 02. 2015.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица: Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Градска општина Врачар
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и Славонске, Градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу МРС „Бежанија”са градским гасоводним прикључком, од постојећег радског гасовода у Земунској улици до планиране МРС „Бежанија”, Градска општина Нови Београд

Акти градских општина Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун
Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца Градске општине Земун
Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Земун
Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун 5 Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун
Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун 5 Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун
Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Земун
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун

Акти градских општина Савски венац
Одлука о давању сагласности на употребу имена и грба градске општине Савски венац у пословном имену Спортског друштва основаног 25. децембра 2014. године кога чине Атлетски клуб „Тркач”, Бирчанинова 10, Рукометни клуб „Младост”, Сарајевска 20 и Клуб спорта рекреације „Топчидер”, Савска 20
Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Савски венац

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Надежда Петровић”, Нови Београд
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душан Дугалић”, Београд

________________________________________________

 Број 8  - 13. 02. 2015.


Акти градских општина Стари град
План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Градској општини Стари град у периоду 2014–2016. године

Акти градских општина Гроцка
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Гроцка”
Решење о образовању Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Гроцка”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”
Решење о именовању директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Обреновац
Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Обреновац
Одлука о значајним датумима које прославља – обележава Градска општина Обреновац
Одлука о приступању изради локалног акционог плана заштите и унапређења животне средине на територији Градске општине Обреновац за период 2016–2021. године
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца са текстом огласа
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац са текстом огласа
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са текстом огласа
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац са текстом огласа
Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац
Решење о престанку функције јавног правобраниоца Градске општине Обреновац
Решење о постављењу правобраниоца Градске општине Обреновац
Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Обреновац
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца Градске општине Обреновац

________________________________________________

 Број 7  - 09. 02. 2015.


Акти Града
- Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти градских општина Раковица
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2015. годину
Решење о престанку функције јавног правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца градске општине Раковица
Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца градске општине Раковица
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”, број 1958/XVI
Закључак о усвајању Закључка о преносу оснивачких права над установом културе Центар за културу и образовање Раковица

Колективни уговори
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „10. октобар” Барајево
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

________________________________________________

 Број 6  - 29. 01. 2015.


Кoлeктивни угoвoри
-Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa Урбaнистичкoг зaвoдa Бeoгрaдa JУП
-Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa Jaвнoг прeдузeћa „Хипoдрoм Бeoгрaд”
-Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa Дирeкциje зa грaђeвинскo зeмљиштe и изгрaдњу Бeoгрaдa JП
-Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa Jaвнoг прeдузeћa „Грaдскo стaмбeнo” Бeoгрaд
-Кoлeктивни угoвoр зa Jaвнo прeдузeћe „Сaвa Цeнтaр”
-Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa Jaвнoг вoдoприврeднoг прeдузeћa „Бeoгрaдвoдe”, Бeoгрaд
-Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa Вeтeринaрскa устaнoвa „Вeтeринa Бeoгрaд”

________________________________________________

 Број 4  - 27. 01. 2015.


Кoлeктивни угoвoри
-Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa Jaвнoг кoмунaлнoг прeдузeћa „Зeлeнилo-Бeoгрaд”
-Кoлeктивни угoвoр Jaвнoг кoмунaлнoг прeдузeћa Грaдскo сaoбрaћajнo прeдузeћe „Бeoгрaд”
-Кoлeктивни угoвoр зa Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Бeoгрaд-пут”
-Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Пoгрeбнe услугe” Бeoгрaд
-Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa JКП „Бeoгрaдскe eлeктрaнe”
-Кoлeктивни угoвoр зa Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Jaвнo oсвeтљeњe” Бeoгрaд
-Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa Jaвнoг кoмунaлнoг прeдузeћa „Инфoстaн”

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42