Obrazovni informator
Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 66  - 08. 08. 2014.


Акти Града
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за информисање „Радио – Лазаревац” у Лазаревцу за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године

________________________________________________

 Број 65  - 04. 08. 2014.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Музеју Николе Тесле из Београда, ул. Крунска бр. 51
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Ветеринарске установе „Ветерина Београд” са Одлуком о усвајању Ценовника и Ценовником
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац

________________________________________________

 Број 64  - 25. 07. 2014.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2014. годину са Програмом
Решење о измени и допуни Решења о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила кроз Београд

________________________________________________

 Број 63  - 23. 07. 2014.


Акти Града
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда
Показатељ раста потрошачких цена у јуну 2014. године

Акти градских општина Барајево
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области: активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности у области сточарства

Акти градских општина Гроцка
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка о повећању цена воде, канализације и накнаде за мерно место са одлуком и ценовником

________________________________________________

 Број 62  - 22. 07. 2014.


-План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску, од саобраћајнице Т-6 до аутопутскеобилазнице – I фаза, од саобраћајнице Т-6 до саобраћајнице која повезује предметни саобраћајни правац са Аеродромом „Никола Тесла”
-Измене Плана места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда (I фаза)
-Одлука о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка запослених у предшколским установама чији је оснивач град Београд
-Одлука о оснивању Основне школе „Данило Киш” Вождовац у насељу „Степа Степановић”
-Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији града Београда
-Одлука о подизању споменика руским и српским војницима погинулим у Првом светском рату 21 Одлука о измештању споменика Димитрију Туцовићу на нови плато између Трга Славија и Улице краља Милутина
-Одлука о промени оснивачког акта Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар„Ташмајдан” у Београду
-Одлука о промени оснивачког акта Градског завода за вештачења
-Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Белеф центра – установе културе у ликвидацији
-Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Југоконцерта – установе за музичко-сценскуделатност у ликвидацији
-Решење о давању сагласности на Статут Центра београдских фестивала
-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Центра за културу и образовање Раковица из Раковице, ул. Мишка Крањца бр. 7
-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” Београд
-Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд и именовању председника и чланова Комисије
-Решење о измени и допуни Решења о образовању Управног и Надзорног одбора у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
-Решење о давању сагласности на уношење имена Београд у пословно име Друштва са ограниченом одговорношћу „Београд на води” из Београда
-Решења о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд
-Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд
-Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, Београд
-Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, Београд
-Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда
-Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар”, Гроцка
-Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душко Радовић”, Београд

________________________________________________

 Број 61  - 10. 07. 2014.


Акти Града
Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду
Мере за заштиту пољопривредног земљишта на територији града Београда

Акти градских општина Чукарица
Статут градске општине Чукарица (пречишћен текст)
Пословник Скупштине градске општине Чукарица (пречишћен текст)

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о ценама погребних услуга број 091-V/13-2-1 од 23. децембра 2013. године са Одлуком

________________________________________________

 Број 57  - 30. 06. 2014.


Акти градских општина Нови Београд
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд
Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Нови Београд
Решење о избору члана Већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Палилула
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула
Одлука о буџету градске општине Палилула за 2014. годину
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула

Акти градских општина Раковица
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица
Одлука о буџету градске општине Раковица за 2014. годину
Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде
Одлука о једнократном одрицању од накнада одборника у сврху санирања последица насталих поплавама
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о додели награда градске општине Лазаревац
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац

________________________________________________

 Број 56  - 29. 06. 2014.


-Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Генералног плана Београда 2021.
-Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блокове између улица: Коче Капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве
-Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка
-Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина бб, градска општина Нови Београд
-Одлука о изменама Пословника Скупштине градске општине Врачар
-Одлука о буџету градске општине Врачар за 2014. годину
-Одлука о престанку мандата одборници Скупштине градске општине Звездара
-Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине градске општине Звездара
-Одлука о буџету градске општине Звездара за 2014. годину
Одлука о додели едукативног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце средствима из буџета градске општине Звездара
-Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања техничке документације за пројекте из области здравства
-Решење о давању сагласности на План и Програм рада Установе културе „Вук Караџић” за 2015. годину
-Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”
-Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа са Одлуком
-Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета градске општине Сопот за 2013. годину
-Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сопот”, Сопот

________________________________________________

 Број 55  - 28. 06. 2014.


-Изменe и допунe Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину
-Решења о именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама не територији града Београда

________________________________________________

 Број 54  - 27. 06. 2014.


-Решење о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије са Правилима
-Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
-Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
-Страна Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП
-Решење о именовању вршиоца дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП
-Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42