СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 78  - 07. 11. 2017.


Акти Града
Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину
Одлука о измени Одлуке обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2018. и 2019. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона на територији града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину у 2018. години

________________________________________________

 Број 75  - 25. 10. 2017.


Акти градских општина Звездара
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Стари град
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Стари град
Одлука о избору заменице председника градске општине Стари град
Решење о престанку функције заменика председника градске општине Стари град
Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу
Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град

Акти градских општина Барајево
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2017. годину
Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије
Решење о измени Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине Градске општине Барајево
Решење о престанку функције в.д. директора установе Центар за културу Барајево
Решење о именовању вршиоца дужности директора установе Центар за културу Барајево
Решење о давању сагласности на Четврти ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2017. годину
Решење о именовању привремених савета месних заједница на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Младеновац
Одлука Скупштине Градске општине Младеновац број I-00-06-1-14/4/2017 од 19. октобра 2017. године
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

________________________________________________

 Број 74  - 19. 10. 2017.


Акти Града
Решење о измени Решења о оснивању Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Педагошком музеју
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом „ОМВ обилазница 2”, градска општина Сурчин
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за Улицу Душана Петровића Шанета, део између „А и Б” низа, градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације дела подручја између улица: Браће Јерковић, кружног пута Вождовац, Булевара Пека Дапчевића и Дарвинове, градска општина Вождовац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за део блока између улица: Железничке, Живка Петровића и Првомајске, градска општина Земун
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра 2017. године до 15. марта 2018. године (у зимским условима)
Решење о одређивању категорија јавних зелених површина
Показатељ потрошачких цена у септембру 2017. године

Акти градских општина Лазаревац
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац
Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

________________________________________________

 Број 73  - 06. 10. 2017.


Акти градских општина Раковица
Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2017. годину
Одлука о додели јавних признања Градске општине Раковица
Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

________________________________________________

 Број 72  - 03. 10. 2017.


Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за суфинансирање пројеката и програма цркава и верских заједница у 2017. години
Одлука о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2017. години
Одлука о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара
Одлука о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана средствима из буџета Градске општине Звездара
Одлука о издавању билтена Градске општине Звездара
Измена Одлуке о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних врата за потребе КБЦ „Звездара” XI број 011-1-6 од17. фебруара 2017. године
Одлука о разрешењу председника и чланова савета месних заједница Градске општине Звездара
Решење о избору члана Већа Градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Обреновац
Четврта измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2017. годину
Одлука о трећој измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Одлука о првој измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац
Одлука о давању сагласности на Предлог пројекта јавно-приватног партнерства искоришћавањапотенцијала депонијског гаса депоније „Гребача” ЈКП „Обреновац”
Одлука о одржавању машинског дела кућних грејних инсталација у грејној сезони 2017/2018. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени седишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац са Одлуком

________________________________________________

 Број 71  - 02. 10. 2017.


Акти градских општина Чукарица
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о Дванаестој допуни Ценовника предузећа са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником

________________________________________________

 Број 70  - 26. 09. 2017.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о престанку заштите Заштићеног природног добра „Келреутерија” на Калемегдану у Београду
Одлука о промени оснивачког акта установе социјалне заштите Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембар 2016. године по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Београда Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП” а.д. из Новог Сада
Одлука о непредузимању и прекиду мера принудне наплате по основу изворних јавних прихода и одлагању плаћања дугованог пореза на рате са стањем на дан 31. октобар 2017. године према Привредном друштву „Симпо” а.д. Врање
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима Београда „Путеви Београда” чији је оснивач Град Београд
Правила Филмског фестивала у Сопоту – СОФЕСТ
Измене и допуне Програма спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културноисторијских целина на територији града Београда, утврђених за културна добра – II фаза
Решење о допуни Решења о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд
Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о разрешењу в.д. директора Градског завода за вештачењa
Решење о именовању директора Градског центра за вештачењa
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуну Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
Решење о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 69  - 26. 09. 2017.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између Булевара војводе Путника и улица Праховске и Штипске, градска општина Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Косте Главинића, Руске, надвожњака железничке пруге и Булевара војводе Мишића, градска општина Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације за део Блока 20, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације пијаце у делу Блока 44, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације Пијаце „Каленић”, градска општина Врачар
Одлука о изради плана детаљне регулације Пијаце „Бањица”, градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића, градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, градска општина Чукарица
Одлука о изради Изменe Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду – прва фаза
Одлука о изради плана детаљне регулације дела III месне заједнице у Лазаревцу – за улице Бранка Пешића, Солунску, Славише Ђорђевића и Нову улицу (продужетак Улице Славише Ђорђевића до везе са Улицом Милентија Поповића), градска општина Лазаревац
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу главног колектора и постројења за пречишћавање вода Лазаревца
Изменa и допунa Плана детаљне регулације Просторне целине Косанчићев венац, градска општина Стари град– 13
Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX

________________________________________________

 Број 68  - 26. 09. 2017.


Акти Града
План детаљне регулације блока између улица: Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске, градска општина Земун
План детаљне регулације блока између улица: Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, градска општина Чукарица

________________________________________________

   - 04. 10. 2017.


Приказ коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2017. годину по општинама

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42