Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 100  - 30. 12. 2014.


Акти градских општина Земун
Одлука о буџету градске општине Земун за 2015. годину
Одлука о Oпштинском правобранилаштву градске општине Земун
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2015. годину
Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца градске општине Нови Београд
Решење о именовању општинског правобраниоца градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције заменика јавног правобраниоца градске општине Нови Београд
Решење о именовању заменика општинског правобраниоца градске општине Нови Београд
Решење о именовању заменика општинског правобраниоца градске општине Нови Београд
Решење о именовању заменика општинског правобраниоца градске општине Нови Београд
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводствене политике

Акти градских општина Раковица
Одлука о буџету градске општине Раковица за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Раковица
Закључак о подношењу иницијативе Агенцији за приватизацију за пренос удела државног капитала Рибарског газдинства а.д. на градску општину Раковица

________________________________________________

 Број 98  - 30. 12. 2014.


Акти Града
Локални акциони план запошљавања града Београда за 2015. годину
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије
Решење о именовању члана Градске изборне комисије
Решење о престанку дужности градског јавног правобраниоца
Решење о именовању градског правобраниоца града Београда
Решење о утврђивању престанка дужности заштитника грађана
Решење о избору заштитника грађана
Решење о утврђивању престанка дужности заменика заштитника грађана
Решења о давању сагласности на одлуке и изјаве ради спровођења поступка припајања Привредног друштва „Језеро” д.о.о. Београд Јавном предузећу „Ада Циганлија” Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Градско стамбено”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд
Решење о именовању директора Ветеринарске установе „Ветерина Београд”
Решење о именовању вршиоца дужности директора установе културе „Вук Стефановић Караџић”
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београд

________________________________________________

 Број 95  - 26. 12. 2014.


Акти Града
Правилник о допуни Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи
Програм потреба за ауто-такси превозом у граду Београду за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2019. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком

Акти градских општина Врачар
Одлука о промени Статута градске општине Врачар
Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2015. годину
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Врачар у 2015. и 2016. години
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Врачар
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Народног универзитета „Божидар Аџија” – установе у ликвидацији
Решење о престанку мандата председника и чланице Управног одбора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”
Решење о разрешењу члана Управног одбора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Спортскорекреативно образовног центра „Врачар”

Акти градских општина Савски венац
Одлука о успостављању сарадње између градске општине Савски венац, Република Србија и општине Праг 5, Чешка Република

________________________________________________

 Број 94  - 22. 12. 2014.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар између улица: Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде Плана детаљне регулације 9. месне заједнице на Врачару за блок између Јужног булевара и улица: Вардарске, Марулићеве, Шуматовачке и Пешачке стазе, градска општина Врачар
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста,деоница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда
Показатељ повећања потрошачких цена у новембру 2014. године

Акти градских општина Раковица
Одлука о промени Статута градске општине Раковица
Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2014. годину
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица” за 2015. годину
Закључак о приступању промени Статута градске општине Раковица

Акти градских општина Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта број I-01-06-58/2013 од 22.марта 2013. године (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из туризма број I-01-06-59/2013 од 22. марта 2013. године(пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса број I-01-06-55/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр Сурчин” број I-0106-56/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћентекст)
Решење о измени и допуни Решења о избору чланова Комисије за прописе Скупштине градске општине Сурчин
Решење о измени и допуни Решења о избору чланова Савета за буџет и финансије Скупштине градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта
Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа за обављање послова из области туризма
Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса 21 Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа „Аграр Сурчин”
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и осталих делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за период 1. децембар – 31. децембар 2014. године
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области информисања за период 1. децембар – 31. децембар 2014. године

________________________________________________

 Број 93  - 19. 12. 2014.


Акти Града
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду
Решење о допуни Решења о образовању Савета за права детета града Београда број 020-4346/14-Год 18. новембра 2014. године
Решење о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији града Београда

Акти градских општина Палилула
Одлука о Општинском правобранилаштву градскe општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2014. годину
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Палилула Ненаду Ђурђевићу због поднете оставке
Решење о избору члана Већа градске општине Палилула
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Палилула у сталном саставу
Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Стари град
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град
Одлука о Правобранилаштву градске општине Стари град
Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2014. годину
Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу
Решење о престанку функције јавног правобраниоца градске општине Стари град
Решење о разрешењу директора Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” због поднете оставке
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе градске општине Стари град „Пароброд”

Исправкe
Исправка Одлуке о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2014. годину
Исправка Одлуке о укидању ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац

________________________________________________

 Број 90  - 30. 11. 2014.


Акти Града
План детаљне регулације блока између улица: Радоја Дакића, Жарка Миладиновића и Милоша Бандића, градска општина Земун
План детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје од Улице Станислава Сремчевића до Улице господара Вучића, блокови Ц21, Ц 27–Ц 29
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 89  - 29. 11. 2014.


Акти Града
Одлука о проглашењу Његове Екселенције господина Ли Кећианга, премијера Народне Републике Кине, за почасног грађанина Београда
Одлука о студентским стипендијама
Одлука о накнади за вршење одборничке дужности и другим правима и примањима одборника Скупштине града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, градска општина Чукарица
Одлука о изради Плана детаљне регулације Првомајске улице у Земуну, градска општина Земун – 6
Одлука о изради Плана детаљне регулације за алтернативни приступ санитарној депонији Винча, градске општине Палилула и Гроцка
Одлука о изради Плана детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, градска општина Вождовац
Одлука о подизању споменика Исидори Секулић 8 План детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда (аутопутска деоница Бубањ поток – Винча – Панчево, железничка деоница Бели поток – Винча – Панчево), са друмско-железничким мостом преко Дунава, градске општине Вождовац и Гроцка
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – Збирка Веде и др Здравка Печара
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – Збирка Веде и др Здравка Печара
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја града Београда
Решење о именовању директора Музеја града Београда
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком

________________________________________________

 Број 88  - 28. 11. 2014.


Акти Града
Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 110/35 КV „Топлана – Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Нови Београд и Савски венац

________________________________________________

 Број 87  - 28. 11. 2014.


Акти Града
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину
Одлука о одређивању зона на територији града Београда

________________________________________________

 Број 84  - 14. 11. 2014.


Акти Града
План детаљне регулације подручја између Спортског комплекса „Црвена звезда”, улица Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара ослобођења, раскрснице „Аутокоманда”, др Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, градска општина Савски венац
Решење о престанку важења појединих решења Градског комитета за
Решење о давању сагласности на Ценовник основних услуга ЈКП „Погребне услуге” са Ценовником
Решење о давању сагласности на Ценовник осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Ценовником
Наредба о спровођењу активности општинских штабова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2014/15
Показатељ смањења потрошачких цена у октобру 2014. године

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Нови Београд
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о оснивању Хуманитарне фондације Нови Београд
Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Хуманитарне фондације Нови Београд

Акти градских општина Врачар
Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о оснивању установе Центар за образовање и културу Божидарац – 1947, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за образовање и културу Божидарац – 1947 Београд
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за образовање и културу Божидарац – 1947, Београд
Решење о престанку мандата заменика председника Управног одбора Спортско-рекреативно образовног центра Врачар
Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором Пословни простор Врачар, Београд
Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором Пословни простор Врачар, Београд
Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором Пословни простор Врачар, Београд
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором Пословни простор Врачар, Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42