Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 23  - 03. 05. 2015.


Акти Града
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Београда за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама пијачног реда ЈКП „Градске пијаце” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника услуга Ветеринарске установе „Ветерина Београд” са Одлуком и Допуном ценовника
Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти градских општина Раковица
Одлука о сталној манифестацији у области културе од значаја за Градску општину Раковица
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица
Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Раковица

Акти градских општина Младеновац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско-рекреациони центар Младеновац
Решење о одређивању назива Трг Владимира Манића у КО Варош Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Друга измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Исправкe
Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину

________________________________________________

 Број 22  - 02. 05. 2015.


Акти Града
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина А3 Б5
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Б2

Акти градских општина Земун
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2014. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2015. годину
Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије
Решење о разрешењу члана Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Гроцка
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка
Одлука о давању сагласности на Пројекат јавноприватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности, сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада и производњу и дистрибуцију топлотне енергије на територији Градске општине Гроцка
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке за одабир приватног партнера за реализацију пројекта ЈПП

________________________________________________

 Број 21  - 21. 04. 2015.


Акти Града
План детаљне регулације центра Лазаревца
План детаљне регулације за простор између улица: Вука Караџића, Мије Алексића, Валандовске и комплекса ОШ „Кнез Лазар”, Градска општина Лазаревац

________________________________________________

 Број 20  - 20. 04. 2015.


Акти Града
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о располагању становима Града Београда
Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Градско стамбено”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, градска општина Савски венац
Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2015. године

Акти градских општина Сопот
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Сопот

Акти градских општина Сурчин
Одлука о измени Пословника о раду Општинске изборне комисије број IV-002-013-23/2012-1 од 30.марта 2012. године

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда

________________________________________________

 Број 19  - 07. 04. 2015.


Акти Града
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку између улица: Благоја Паровића, Пожешке, Београдског батаљона и Орфелинове, Градска општина Чукарица
План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Младеновцу, Градска општина Младеновац
Извештај о раду заштитника грађана за 2014. годину

Акти градских општина Стари град
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама идопунама Ценовника ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

________________________________________________

 Број 18  - 06. 04. 2015.


Акти Града
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Б4
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Ц
План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од саобраћајнице Т6 до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза од раскрснице са саобраћајницом која повезује предметни саобраћајни правац са Аеродромом „Никола Тесла” до аутопутске обилазнице

________________________________________________

 Број 17  - 05. 04. 2015.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда
Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Циглана уз Батајнички пут”, Градска општина Земун
Одлука о подизању бисте сликару Павлу Никитовићу Нику
Одлука о подизању споменика Момчилу Гаврићу, најмлађем војнику Првог светског рата
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд
Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Зеленило – Београд”
Одлука о измени Одлуке о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода привредних друштава „Симпо” а.д. Врање, „Кондива”д.о.о . Бујановац и „Simpo line” d.o.o. Врање у трајни улог Града Београда у капиталу „Симпо” а.д. Врање
Измене и допуне Плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда 15 План детаљне регулације Санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка
План детаљне регулације Санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка
Решење о давању сагласности на уношење имена „Belgrade” у пословно име друштва у оснивању – Привредно друштво за популаризацију џез музике „Jazz Belgrade” д.о.о. Београд
Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда
Решење о одређивању представника Града Београда у Скупштини Привредног друштва „Зоолошки врт града Београда” д.о.о.
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Сава центар”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд 49 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Туристичке организације Београда
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Историјског архива Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 16  - 02. 04. 2015.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Измена Пословника Градског већа Града Београда
Решење о давању сагласности на Измену ценовника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Изменом ценовника
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру београдских фестивала

Акти градских општина Врачар
Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о начину финансирања програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар
Решење о престанку функције председнице Скупштине Градске општине Врачар
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Врачар
Решење о престанку функције заменика председника Градске општине Врачар
Решење о избору заменице председника Градске општине Врачар
Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Врачар
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Врачар
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”
Решење о именовању чланице Надзорног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд
Решење о именовању члана Управног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Земун
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун
Решење о разрешењу члана Савета за запошљавање Градске општине Земун и именовању новог члана Савета

Акти градских општина Палилула
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Палилула
Решење о разрешењу Управног одбора Установе културе „Палилула”
Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”
Решење о разрешењу Надзорног одбора Установе културе „Палилула”
Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град” за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе културе „Пароброд” за 2015. годину

Акти градских општина Барајево
Стратегија управљања ризицима градске општине Барајево
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о унутрашњем уређењу Управе Градске општине Барајево
Решење о промени назива улице VI личке дивизије у МЗ Лисовић
Решење о образовању Радне групе за управљање ризицима градске општине Барајево
Решење о измени Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора установе Центар за културу Барајево
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација

________________________________________________

 Број 15  - 25. 03. 2015.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за културу Гроцка
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације „Циглана” уз Батајнички пут, Градска општина Земун

Акти градских општина Вождовац
Стратегија управљања ризицима Градске општине Вождовац
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2015. годину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о условима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама у стању социјалне потребе са подручја Градске општине Вождовац средствима из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о награђивању ученика из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о пружању правне помоћи
Одлука о одржавању чистоће у посебном насељеном месту Градске општине Вождовац – Рипњу
Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац
Решење о постављењу правобраниоца Градске општине Вождовац
Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац
Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац
Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пословни простор Вождовац”
Решење о утврђивању престанка мандата директора Дома културе „Рипањ”
Решење о именовању директора Дома културе „Рипањ”
Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”
Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”
Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Установе Спортски центар „Вождовац”
Решење о измени Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I , Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III
Решење о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу и спорт „Шумице” за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе Спортски центар „Вождовац” за 2015. годину

Акти градских општина Врачар
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о употреби и заштити грба и заставе (стега) Градске општине Врачар
Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Врачар
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини Градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
Решење о именовању председнице и чланице Надзорног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Звездара
Стратегија финансијског управљања и контроле у Градској општини Звездара
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Звездара
Одлука о награђивању ученика и њихових наставника – ментора из буџета Градске општине Звездара
Одлука о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања елабората техничке заштите за подизање нивоа безбедности у основним школама на територији Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе едукација пољопривредних произвођача у циљу унапређења пољопривредне производње на територији ГО Звездара за 2015. годину
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе одржавања некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара
Одлука о повећању неновчаног основног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама са подручја Градске општине Звездара (у стању социјалне потребе) средствима из буџета Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара
Решење о избору члана Већа Градске општине Звездара
Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Чукарица
Одлука о утврђивању накнаде за рад одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о плаћању заједничких трошкова по основу коришћења простора
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија 73”
Решење о именовању директора Културне установе „Галерија 73”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра „Чукарица”
Решење о именовању директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Обреновац
Одлука о другој допуни Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке оснивању Јавног предузећа „ Пословни простор” Обреновац
Одлука о поништавању Одлуке о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Одлука о поништавању Одлуке о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Одлука о поништавању Одлуке о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац
Решење о измени Решења о утврђивању распореда радног времена у Управи и Јавном правобранилаштву Градске општине Обреновац

Акти градских општина Сурчин
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине ГО Сурчин
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине ГО Сурчин
Одлука о Општинском правобранилаштву Градске општине Сурчин
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Сурчин
Одлука о допуни Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у опшини Сурчин за период 2013–2017. године број I-01-06-402/2013 од 30.децембра 2013. године
Одлука о престанку функције члана Већа Градске општине Сурчин
Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Бољевци
Закључак о престанку мандата текућем сазиву Савета Месне заједнице Бољевци
Закључак о давању сагласности за Измене и допуне Статута Месне заједнице Радиофар
Закључак о неангажовању екстерне ревизије за обављање ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2014. годину

Колективни уговори
Колективни уговор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

________________________________________________

 Број 14  - 16. 03. 2015.


Aкти Грaдa
Рeшeњe o утврђивaњу Прoгрaмa кoришћeњa срeдстaвa Буџeтскoг фoндa зa зaштиту живoтнe срeдинe грaдa Бeoгрaдa зa 2015. гoдину сa прoгрaмoм
Пoкaзaтeљ пoвeћaњa пoтрoшaчких цeнa у фeбруaру 2015. гoдинe

Aкти грaдских oпштинa Вoждoвaц
Прaвилник o службeним путoвaњимa
Прaвилник o кoришћeњу срeдстaвa рeпрeзeнтaциje
Прaвилник o кoришћeњу мoбилних тeлeфoнa у службeнe сврхe
Прaвилник o кoришћeњу прoстoриja Грaдскe oпштинe Вoждoвaц

Aкти грaдских oпштинa Грoцкa
Oдлукa o имeни и дoпуни Oдлукe o плaтaмa изaбрaних, имeнoвaних и пoстaвљeних лицa и нaкнaдaмa и другим примaњимa oдбoрникa у Скупштини oпштинe Грoцкa
Рeшeњe o рaзрeшeњу вд дирeктoрa JКП „Грoцкa”
Рeшeњe o имeнoвaњу дирeктoрa JКП „Грoцкa”

Aкти jaвних прeдузeћa и других oргaнизaциja
Oбaвeштeњe Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe Грaдa Бeoгрaдa

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42