Obrazovni informator
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 25  - 26. 03. 2014.


Акти Града
План генералне регулације за објекте ТЕ Колубара у Великим Црљенима, градска општина Лазаревац

Акти градских општина Савски венац
Исправка Решења о измени Решења о привременом финансирању градске општин Савски венац за период јануар–март 2014. године

Акти градских општина Стари град
Решење о давању сагласности на Решење Надзорног одбора о одређивању закупнине пословног простора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са Решењем
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Одлуке о Ценовнику услуга ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

Исправкe
Исправка Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

________________________________________________

 Број 24  - 25. 03. 2014.


Акти Града
Одлука о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама за период јануар–јун 2014. године
Одлука о привременом финансирању града Београда за период јануар–јун 2014. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2014, 2015. и 2016. години
Одлука о изменама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

________________________________________________

 Број 23  - 24. 03. 2014.


Акти Града
Одлука о додели одборничких мандата

Акти градских општина Гроцка
Решење о разрешењу в.д. директора ЈКП „Гроцка”
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Гроцка”
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”
Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”

________________________________________________

 Број 22  - 21. 03. 2014.


Акти Града
Одлука о измени Одлуке о радном времену занатства и трговине на територији града Београда – 1
Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе града Београда
Одлука о изради плана генералне регулације за Месну заједницу Степојевац, градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације за Месну заједницу Врбовно, градска општина Лазаревац
Одлука о измени Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево
Решење о допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуга пријема и отпреме путника на аутобуским станицама на територији града Београда
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Показатељ смањења потрошачких цена у фебруару 2014. године

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Хуманитарне фондације „Нови Београд”
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Нови Београд
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд
Решење о измени и допуни Решења о именовању председника и чланова Управног одбора „Хуманитарне фондације општине Нови Београд”
Решење о разрешењу директора Новобеоградске културне мреже
Решење о именовању в.д. директора Новобеоградске културне мреже
Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Новобеоградске културне мреже 7 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Новобеоградске културне мреже са Одлуком

Акти градских општина Раковица
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у градској општини Раковица
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Раковица 11 Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета градске општине Раковица
Одлука о награђивању ученика и студената из буџета градске општине Раковица
Одлука о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета градске општине Раковица
Одлука о начину и поступку давања у закуп пословног простора и гаража
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица
Решење о измени Решења о оснивању сталних радних тела Скупштине градске општине Раковица 21

Акти градских општина Савски венац
Решење о измени Решења о привременом финансирању градске општине Савски венац за период јануар – март 2014. године
Решење о именовању заменика секретара Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Чукарица
Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица
Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица
Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица
Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица
Решење о разрешењу заменика председника Скупштине градске општине Чукарица
Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Чукарица
Решење о разрешењу председника градске општине Чукарица
Решење о престанку мандата заменика председника градске општине Чукарица
Решење о избору председника градске општине Чукарица
Решење о избору заменика председника градске општине Чукарица
Решење о престанку мандата члановима Већа градске општине Чукарица
Решење о избору чланова Већа градске општине Чукарица
Решење о разрешењу Изборне комисије градске општине Чукарица
Решење о именовању Изборне комисије градске општине Чукарица
Решење о разрешењу председника Управног одбора Културног центра „Чукарица”
Решење о именовању председника Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Сурчин
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Сурчин за 2014. годину
Финансијски план градске општине Сурчин за период I–III 2014. године

________________________________________________

 Број 21  - 20. 03. 2014.


Акти Града
Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 16. марта 2014. године

Акти Уставног суда Србије
Одлука којом се утврђује да одредба члана 10. став 1. тачка 4. Одлуке о ауто-такси превозу (Службени лист града Београда, број 29/05), у време важења, није била у сагласности са Уставом и законом

________________________________________________

 Број 20  - 17. 03. 2014.


Акти Града
Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине града Београда одржаних 16. марта 2014. године

________________________________________________

 Број 19  - 14. 03. 2014.


Акти Града
Одлука о допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2014, 2015. и 2016. години 1 Одлука о измени и допуни Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда
Решење о давању сагласности на Одлуку о образовању огранка Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
Решење о усвајању Извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом града Београда 2011–2020
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у граду Београду

Акти градских општина Стари град
Одлука о организацији Управе градске општине Стари град (други пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
Статут градске општине Обреновац (пречишћен текст)

________________________________________________

 Број 18  - 13. 03. 2014.


Акти Града
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у организационим јединицама Градске управе града Београда

Акти градских општина Врачар
Решење о одређивању секретарке Скупштине градске општине Врачар за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Палилула
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула
Одлука о образовању мобилног тима за инклузију Рома
Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти јавних предузећа и других организација
Статут Јавног предузећа „Пословни простор – Вождовац”

________________________________________________

 Број 17  - 10. 03. 2014.


Акти градских општина Звездара
Одлука о образовању мобилног тима за инклузију Рома
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и општинској управи
Решење о разрешењу функције члана Већа градске општине Звездара
Решење о избору члана Већа градске општине Звездара
Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара – 3
Решење о разрешењу директорке Установе културе „Вук Караџић”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Караџић”
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп–Звездара”

Акти градских општина Стари град
План постављања тезги и других привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град у периоду 2014–2016. година
Измена и допуна Плана постављања привремених објеката – киоска на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Стари град

Акти градских општина Гроцка
Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка у сталном саставу
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка
Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка
Решење о давању сагласности ЈП „Водовод и канализација” Гроцка на Одлуку о измени ценовника услуга са Одлуком и Ценовником
Решење о давању сагласности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” на Одлуку о утврђивању цене погребних услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” на Одлуку о утврђивању цена пијачних услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности ЈКП „Грочански комуналац” на Одлуку о утврђивању цене услуге изношења смећа са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Младеновац
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар–март 2014. године

________________________________________________

 Број 16  - 07. 03. 2014.


Акти Града
Одлука о укидању Југоконцерта – установе за музичко-сценску делатност
Одлука о измени и допуни оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2014. годину
Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда
Правилник о изменама Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара град Београд

Акти градских општина Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом финансирању градске општине Палилула за период јануар– март 2014. године

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 361-48-58