П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 8  - 05.02.2024.


Акти градских општина Вождовац

1.Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Вождовац
2.Решење о избору члана Већа Градске општине Вождовац
3.Решење о именовању Управног одбора Установе „Народни универзитет Светозар Марковић”
4.Решење о именовању Надзорног одбора Установе „Народни универзитет Светозар Марковић”
5.Решење о изменама и допуни Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Земун

6.Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Земун за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Обреновац

7.Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац
8.Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца са огласом
9.Решење о разрешењу чланова Већа Градске општине Обреновац
10.Решење о избору чланова Већа Градске општине Обреновац
11.Решење о утврђивању престанка мандата члановима Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац
12.Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац

Акти јавних предузећа и других организација

13.Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

 Број 7  - 31.01.2024.


Акти Града

1.Решење о давању сагласности ЈКП „Градска чистоћа” на Ценовник којим се утврђују цене услуга чишћења (уклањања) графита са Ценовником
2.Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним школама у Београду
3.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општина Стари град и Палилула, за Блок 4А2 и део Блока 7А2
4.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Блока 63 између улица Нехруове, Јапанске и Европске, градска општина Нови Београд
5.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Милована Глишића, Вуковарске и Симићеве, градска општина Савски венац
6.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Алтина 2 у Земуну, за блокове 81Б и 82
7.Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти градских општина Палилула

8.План постављања привремених објеката – киоска на подручју градске општине Палилула
9.Решење о именовању директора Туристичке организације Градске општине Палилула
10.Решење о именовању Општинског савета родитеља предшколских установа и основних школа Градске општине Палилула за школску 2023/24. годину
11.Решење о именовању Општинског савета родитеља средњих школа Градске општине Палилула за школску 2023/24. годину

Акти градских општина Лазаревац

12.Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2024. годину
13.Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2024. годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Лазаревац по основу субвенција
14.Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године
15.Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за коришћење субвенција из средстава буџета Градске општине Лазаревац за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године
16.Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године
17.Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
18.Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац
19.Решење о именовању председника и Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
20.Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац
21.Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Лазаревац

________________________________________________

 Број 6  - 31.01.2024.


Акти Града

1.Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у граду Београду са огласом

________________________________________________

 Број 5  - 25.01.2024.


Акти градских општина Звездара

1.План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду, подручје градске општине Звездара

Акти градских општина Младеновац

2.Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Обреновац

3.Решење о постављењу на положај

________________________________________________

 Број 4  - 24.01.2024.


Акти Градa

1.Одлука о измени Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд
2.Решење о утврђивању престанка дужности омбудсмана Града Београда
3.Решење о избору омбудсмана Града Београда
4.Решење о разрешењу члана Школског одбора Спортске гимназије, Београд
5.Решење о именовању члана Школског одбора Спортске гимназије, Београд
6.Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Установи културно-образовних делатности Дом омладине Београда
7.Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Позоришту на Теразијама
8.Решење о давању сагласности Комуналном предузећу „Димничар” а.д. Београд на Одлyку са Одлуком
9.Показатељ повећања потрошачких цена у децембру 2023. године

Акти градских општина Нови Београд

10.Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Нови Београд за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Стари град

11.Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–март 2024. године у складу са привременим финансирањем Града Београда
12.Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–март 2024. године у складу са привременим финансирањем Града Београда

________________________________________________

 Број 3  - 22.01.2024.


Акти Градa

1.Решење о додели одборничких мандата

________________________________________________

 Број 2  - 05.01.2024.


Акти Града

1.Закључак о прихватању препоруке Владе Републике Србије и закључка 05 број 06-00-0060/2024 од 4.јануара 2024. године

________________________________________________

 Број 1  - 03.01.2024.


Акти Града

1.Укупан извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине Града Београда

________________________________________________

 Број 23  - 23.04.2023.


Акти Града

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда
Одлука о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда
Одлука о изради плана детаљне регулације за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане „Миријево” и топлане „Вишњичка бања”, градске општине Палилула и Звездара
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” Београд
Решење о давању сагласности Секретаријату за јавни превоз да једнострано због јавног интереса раскине Уговор о јавно-приватном партнерству у обављању делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду број Града XXXIV-08-401.1-7од 14. маја 2021. године и број Приватног партнера 163/2021 од 17. маја 2021. године, са Анексом 1 број Града XXXIV-08-401.1-7 од 18. фебруара 2022. године и број Приватног партнера 72/2022 од 21. фебруара 2022. године,закљученим са Приватним партнером – Конзорцијумом којег чини група понуђача: 1. KENTKART SOUTHEAST EUROPE DOO BEOGRAD, Макензијева 24, Београд, матични број 20514841, ПИБ 106037154, 2. KENT KART ANADOLU ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ из Истанбула, Турска, матични број 869487 и 3. KENT KART EGE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ из Истанбула, Турска, матични број 388815
Аутентично тумачење одредаба члана 23. став 1. и члана 24. Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 63/16, 50/18, 26/19 и 52/19)
Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку којом се утврђује цена услуге санације дивљих депонија на јавним површинама са Одлуком
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане „Миријево” и топлане „Вишњичка бања”, Градске општине Палилула и Звездара

________________________________________________

 Број 27  - 19.05.2023.


Акти Града

Решење о измени Решења о образовању интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за територију града Београда

Акти градских општина Стари град

Одлука о промени Статута Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допуни Пословника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину
Одлука о додели награда и других јавних признања Градске општине Стари град
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Стари град
Решење о престанку мандата директору „Староградске фондације”
Решење о именовању директора „Староградске фондације”
Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду омбудсмана градске општине Стари град за 2022. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–децембар 2022. године
Решење о усвајању Извештаја Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–децембар 2022. године

Акти градских општина Обреновац

Одлука о образовању јединица цивилне заштите

Акти градских општина Сурчин

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање, именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију градске општине Сурчин
Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију ГО Сурчин

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42