СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 81  - 05. 08. 2016.


Акти Града
Решење о давању сагласности на измену Годишњег програма рада УФК СРЦ „Ташмајдан” за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенционисаних средстава ЈКП „Градска чистоћа” за 2016. годину

Акти градских општина Врачар
Решење о разрешењу начелнице Управе Градске општине Врачар
Решење о постављењу вршиоца дужности начелнице Управе Градске општине Врачар
Решење о разрешењу заменице начелнице Управе Градске општине Врачар
Решење о одређивању секретара Скупштине Градске општине Врачар за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2016. годину
Одлука о давању у закуп пословног простора
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, пречишћен текст, број I-01-06-181/1/2014 од 14. новембра 2014. године
Одлука о преносу основних средстава у изградњи (припреми) и извршених улагања са Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на градску општину Сурчин
Одлука о давању налога Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин да изврши пренос основних средстава у изградњи и извршених улагања на трећа лица – стварне кориснике
Одлука којом се Јавно предузеће за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса овлашћује за извођача појединих радова на гасификацији
Одлука о одобравању управљања имовином Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације
Одлука о преносу путева и тротоара на територији градске општине Сурчин надлежним институцијама
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Одлука о давању сагласности на Одлуку о промени Плана пословања за 2016. годину Установе културе Културни центар Сурчин
Одлука о давању сагласности на Одлуку о првој промени Финансијског плана за 2016. годину Установе културе Културни центар Сурчин
Одлука о усвајању Извештаја о раду Управе Градске општине Сурчин за 2015. годину
Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о избору заменице председника Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Сурчин
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Културни центар Сурчин
Решење о разрешењу заменика директора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације
Решење о престанку функције помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Установе културе Културни центар Сурчин
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културе Културни центар Сурчин
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Установе културе Културни центар Сурчин
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе Културни центар Сурчин
Решење о престанку функције председнице Савета Месне заједнице Радиоар
Решење о измени и допуни Решења о именовању Савета Месне заједнице Радиофар

Акти јавних предузећа и других организација
Пречишћен текст оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”

________________________________________________

 Број 80  - 01. 08. 2016.


Акти Града
План детаљне регулације насеља Алтина 2 у Земуну
Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком и Ценовником

________________________________________________

 Број 79  - 25. 07. 2016.


Акти Града
Одлука о измени Одлуке о мрежи основних школа у Београду
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд” са Ценовником
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком

Акти градских општина Барајево
Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2015. годину са Извештајем о извршењу буџета Градске општине Барајево за период 1. јануар – 31. децембар 2015. године
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2016. годину
Одлука о унутрашњем уређењу Управе Градске општине Барајево
Одлука о додели искључивог права за обављање комуналних услуга ЈКП „10. октобар” Барајево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије
Решење о избору чланова сталних радних тела Скупштине Градске општине Барајево
Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Барајево
Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Барајево
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Барајево
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова надзорних одбора Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП и ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора установе Центар за културу Барајево
Решење о давању сагласности на Други ребаланс Програма пословања Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП
Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о раду Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП
Решење о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „10. октобар” Барајево
Пословник о раду Већа Градске општине Барајево
Решење о престанку дужности начелника Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Младеновац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац
Одлука о измени Одлуке о субвенцијама цена комуналних услуга на територији градске општине Младеновац
Решење о престанку функције заменика председника градске општине Младеновац
Решење о избору заменика председника градске општине Младеновац
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

________________________________________________

 Број 78  - 21. 07. 2016.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Одлуку о трошковима искључења и поновног прикључења на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране” са Одлуком
Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Нови Београд
Одлука о употреби печата и штамбиља Градске општине Нови Београд
Одлука о накнади трошкова превоза ученика на републичка и међународна такмичења из буџета Градске општине Нови Београд
Правилник о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу
Решење о избору чланова Комисије за прописе, представке и жалбе Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о избору чланова Комисије за буџет и финансије Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу општинског правобраниоца Градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд
Решење о именовању в.д. директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд
Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд
Решење о разрешењу директора ЈП Спортски центар „Нови Београд”
Решење о именовању в.д. директора ЈП Спортски центар „Нови Београд”
Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”
Решење о разрешењу в.д. директора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”
Решење о именовању в.д. директора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”
Решење о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”
Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”
Решење о утврђивању престанка дужности председника градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка дужности заменика председника градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка дужности члановима Већа Градске општине Нови Београд
Решење о избору председника градске општине Нови Београд
Решење о избору заменика председника градске општине Нови Београд
Решење о избору чланова Већа Градске општине Нови Београд
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Нови Београд

________________________________________________

 Број 77  - 20. 07. 2016.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Никола Тесла” Београд, градска општина Сурчин
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између обилазног ауто-пута и кружног путакод насеља Кијево, градска општина Раковица
Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја источно од спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја Блока 70а, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја Блока 44, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до ауто-путске обилазнице, градске општине НовиБеоград и Сурчин
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, градска општина Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја између улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и Боре Вукмировића, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Роспи ћуприја, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између Привредне зоне „Ауто-пут” и Аеродрома „Никола Тесла”, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Радиофар, градска општина Сурчин
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз Овчански пут, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Никола Тесла” Београд, градска општина Сурчин
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја између обилазног ауто-пута и кружног пута код насеља Кијево,градска општина Раковица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, градска општина Вождовац
Страна Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације дела подручја источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градскеопштине Звездара и Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја Блока 70а, градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја Блока 44, градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до ауто-путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), градска општина Земун
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, градска општина Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације дела подручја између улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и Боре Вукмировића, градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације насеља Роспи ћуприја, градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја између Привредне зоне „Ауто-пут” и Аеродрома „Никола Тесла”, градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације насеља Радиофар, градска општина Сурчин
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја уз Овчански пут, градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 76  - 19. 07. 2016.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја северно од Првомајске улице у делу од Бачке до Новоградске улице, градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулације ширег подручја уз Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулације ширег подручја Блока 9Б (ретензија), градске општине Земун и Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја у Миријеву (Бајдина), градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и насеља „Падина”, градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја центра Бановог брда, градска општина Чукарица
Одлука о изради плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж село, градска општина Вождовац – 9
Одлука о изради плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја Раковица село, градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Жарково између улица: Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, градска општина Чукарица
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријину, у делу од Батутове улице до комплекса Основне школе „Марија Бурсаћ”, градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут, градска општина Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације за ново насеље Овча, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Вишњица, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације за насеље Сланци, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације за насеље Велико Село, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић, Градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације за спортски комплекс на Звездари, градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе, градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела подручја северно од Првомајске улице у делу од Бачке до Новоградске улице, градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације ширег подручја уз Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације ширег подручја Блока 9Б (ретензија), градске општине Земун и Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја у Миријеву (Бајдина), градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и насеља „Падина”, градска општина Вождовац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја центра Бановог брда, градска општина Чукарица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја Раковица село, градска општина Вождовац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж село, градска општина Вождовац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за део насеља Жарково, између улица: Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, градска општина Чукарица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријину, у делу од Батутове улице до комплекса Основне школе „Марија Бурсаћ”, градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут, градска општина Вождовац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за ново насеље Овча, градска општина Палилула
Страна Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације насеља Вишњица, градска општина Палилула
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за насеље Сланци, градска општина Палилула
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за насеље Велико Село, градска општина Палилула
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације стамбеног насеља уз гробље Лешће, градске општине Палилула и Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, Градска општина Палилула
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић, Градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за спортски комплекс на Звездари, градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе, градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације Златиборске улице, Градска општина Лазаревац

________________________________________________

 Број 75  - 18. 07. 2016.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду

________________________________________________

 Број 74  - 17. 07. 2016.


Акти Града
План детаљне регулације подручја Јајинци – целина А1, општина Вождовац

________________________________________________

 Број 73  - 16. 07. 2016.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Беорада
Одлука о измени Одлуке о јавној расвети
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме град има посебна својинска овлашћења
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд
Одлука о изменама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
Одлука о измени Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд” Београд
Одлука о изменама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд
Одлука о изменама Одлуке о промени организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”
Одлука о усвајању Пројекта јавно-приватногпартнерства у обављању комуналне делатности приградског и локалног превоза путника на територији града Београда
План детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар, Палилула и Стари град
Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Беорада
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Беорада
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” са Ценовником

________________________________________________

 Број 72  - 15. 07. 2016.


Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Музеју афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара
Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2016. године

Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о престанку мандата одборника и одборница Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборника/одборница Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Врачар
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Врачар
Решење о постављењу заменице секретара Скупштине Градске општине Врачар Решење о утврђивању престанка дужности председнице градске општине Врачар Решење о утврђивању престанка дужности заменика председнице Градске општине Врачар
Решење о утврђивању престанка дужности чланова и чланица Већа Градске општине Врачар
Решење о избору председника градске општине Врачар
Решење о избору заменице председника Градске општине Врачар
Решење о избору чланова и чланица Већа Градске општине Врачар
Одлука о престанку мандата одборника и одборница Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборника/одборница Скупштине Градске општине Врачар
Решење о разрешењу председнице, заменика председнице, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу Решење о именовању председника, заменице председника, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске
општине Врачар у сталном саставу
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд
Решење о именовању в.д. директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд
Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд7
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд
Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”
ГРОЦКА
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Гроцка за 2015. Годину
Одлука о одређивању простора на којима није дозвољено окупљање на територији градске општине Гроцка
Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Грочански комуналац” са Законом о јавним предузећима
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за топлификацију Градске општине Гроцка са Законом о јавним предузећима
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Пијаце и зеленило Гроцка” са Законом о јавним предузећима
Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Гроцка” са Законом о јавним предузећима
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Водовод и канализација Гроцка” са Законом о јавним предузећима
Одлука о промени и усаглашавању оснивачког акта ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка са Законом о јавним предузећима
Одлука о усклађивању Одлука о упису капитала ЈКП „Гроцка” са Законом о јавној својини
Одлука о усклађивању Одлука о упису капитала ЈП „Водовод и канализација Гроцка” са Законом о јавној својини
Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Гроцка
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце зеленило Гроцка” Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП Грочански комуналац” Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Грочански комуналац” Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Гроцка”
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Гроцка”
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног дбора ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42