СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 55  - 28. 09. 2015.


Акти градских општина Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословног простора и гаража којима управља ЈП „Пословни простор Земун”
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун

Акти градских општина Палилула
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Палилула” са Статутом

Акти градских општина Обреновац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Обреновац
Четврта измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Одлука о одржавању машинског дела кућних грејних инсталација у грејној сезони 2015/2016. године
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Обреновац
Решење о избору члана Већа Градске општине Обреновац
Решење о трећој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац
Решење о утврђивању престанка дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” из Обреновца
Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

________________________________________________

 Број 49  - 01. 09. 2015.


Акти Града
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, условима и начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и регионалним клупским такмичењима

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Барајево
Одлука о утврђивању престанка мандата одборни у Скупштини општине Барајево
Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Барајево
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево
Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево
Одлука о додели јавних признања општине Барајево
Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије
Решење о промени назива Улице VI личке дивизије у МЗ Бождаревац
Решење о промени назива Улице београдског батаљона у МЗ Баћевац
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних рганизација у области Програма за стара лица, активности пензионерских организација

Акти градских општина Младеновац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Младеновац
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца са текстом огласа
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Пословни простор Обреновац са текстом огласа
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Обреновац из Обреновца са текстом огласа
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Водовод и канализација Обреновац са текстом огласа

________________________________________________

 Број 48  - 14. 08. 2015.


Акти Града
Показатељ смањења потрошачких цена у јулу 2015. године

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о стављању ван снаге Правилника о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Младеновац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинском правобранилаштву Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције општинског правобраниоца Градске општине Младеновац

________________________________________________

 Број 47  - 07. 08. 2015.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Измену ценовника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Изменом ценовника

Акти градских општина Сурчин
Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2014. годину
Одлука о промени члана 18. став 1. тачка 17. Статута Градске општине Сурчин
Одлука о финансирању спорта у Градској општини Сурчин
Одлука о оснивању установе културе Културни центар Сурчин
Одлука о утврђивању предлога измена и допуна члана 10. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације број I-01-06-224/2014од 22. децембра 2014. године
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-230/2014 од22. децембра 2014. године
Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса 14 Одлука о сагласности са иницијативом за припајање Јавног предузећа „Туризам” Јавном предузећу „Спорт и рекреација”
Одлука о давању сагласности на Нацрт уговора о припајању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације
Одлука о усвајању Извештаја о раду Управе Градске општине Сурчин за период од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године
Програм развоја спорта на територији Градске општине Сурчин за 2015. годину
Решење о разрешењу чланице Већа Градске општине Сурчин
Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин
Решење о именовању вршиоца дужности директора установе културе Културни центар Сурчин
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора установе културе Културни центар Сурчин – у оснивању
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора установе културе Културни центар Сурчин – у оснивању
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације на Допуну програма пословања за 2015. годину
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса на Измену програма пословања за 2015. годину
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса на Посебан програм за коришћење буџетске помоћи у 2015. години са пројекцијама за 2016. и 2017. годину
Решење о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања
Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

________________________________________________

 Број 46  - 31. 07. 2015.


Акти Града
Одлука о оснивању Слободне зоне Београда
Одлука о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном Београда
Одлука о подизању бисте професора Слободана Јовановића
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Чукарица
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Решење о разрешењу заменика председника ГО Чукарица
Решење о избору заменице председника Градске општине Чукарица
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Гроцка
Одлука о давању сагласности на коначан нацрт Јавног уговора о поверавању обављања комуналних делатности сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада и производњу и дистрибуцију топлотне енергије

Акти градских општина Обреновац
Одлука о додели награда и јавних признања Градске општине Обреновац

________________________________________________

 Број 45  - 24. 07. 2015.


Акти Града
Решење о утврђивању Измена и допуна Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2015. годину са Изменама и допунама Програма
Показатељ раста потрошачких цена у јуну 2015. године

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац
Решење о давању сагласности на I ребаланс Програма пословања ЈПКП „Лазаревац” за 2015. годину

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Седме београдске гимназије, Београд

________________________________________________

 Број 44  - 20. 07. 2015.


Акти градских општина Лазаревац

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики Црљени

Акти градских општина Младеновац

Пословник Привременог органа Градске општине Младеновац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку дужности председника Градске општине Младеновац
Решење о престанку дужности заменика председника Градске општине Младеновац
Решење о престанку дужности чланова Већа Градске општине Младеновац
Решење о именовању секретара Привременог органа Градске општине Младеновац

Акти градских општина Сопот

Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Сопот за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Сопот

________________________________________________

 Број 42  - 16. 07. 2015.


-Одлука о распуштању Скупштине Градске општине Младеновац и образовању Привременог органа Градске општине Младеновац
-Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства Града Београда за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада
-Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности градског превоза путника на територији Града Београда
-Решење о именовању председника и чланова Привременог органа Градске општине Младеновац
-Решење о избору члана Градског већа Града Београда
-План детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5, Градска општина Нови Београд

________________________________________________

 Број 41  - 13. 07. 2015.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за блок између улица: Велике степенице, Косанчићев венац и пешачке стазе ПП4, градска општина Стари град
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана до Улице Џорџа Вашингтона до Улице цетињске, градска општина Стари град
Решење о одређивању категорија јавних зелених површина

________________________________________________

 Број 40  - 10. 07. 2015.


Акти градских општина Звездара
Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Звездара
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и Општинској управи
Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Установе културе „Вук Караџић” – у ликвидацији
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара
Решење о избору члана Већа Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину
Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета Градске општине Савски венац
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о образовању, пословима и начину финансирања месних заједница на територији Градске општине Савски венац бр. 06-17/2000-I-01 од 1. јуна 2000. године

Акти градских општина Гроцка
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о начину финансирања програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Гроцка
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Гроцка
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2015. годину са Допуном ценовника

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42