СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 13  - 16. 03. 2017.


Акти Града
Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда
Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2017. године

Акти градских општина Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби имена, грба и заставе Градске општине Стари град
Одлука о оснивању „Староградске фондације”
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град
Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуције Градске општине Стари град
Решење о именовању Управног одбора „Староградске фондације”

________________________________________________

 Број 12  - 13. 03. 2017.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Џорџа Вашингтона, Булевар деспота Стефана и Цетињске, ГО Стари град
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације насеља Кусадак, МЗ Шопић, градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела блока уз Улицу Грге Јанкеса у насељу Миријево, Градска општина Звездара

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Стари град
Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за 2017. годину

Акти градских општина Младеновац
Одлука о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац (пречишћен текст)
Одлука о подршци новорођеној деци са територије Градске општине Младеновац доделом дечијих ауто-седишта категорије 0/0+/1/2 (категорија аутоседишта намењена деци тежине 0–25 kg)

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком

________________________________________________

 Број 11  - 09. 03. 2017.


Акти Града
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, условима иначину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским лигама, европским куповима и регионалним такмичењима

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2017. годину
Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Нови Београд
Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд
Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд
Одлука о преузимању потраживања ЈП „Пословни простор” Општина Нови Београд у ликвидацији
Закључак којим се даје сагласност на Одлуку о измени Статута ЈП Спортски центар „Нови Београд” са одлуком
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП Спортски центар „Нови Београд”
Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”
Решење о утврђивању престанка дужности председника Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”
Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”
Решење о измени Решења о оснивању Савета за безбедност Градске општине Нови Београд
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Чукарица
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката у области културе (ликовна и примењена уметност, књижевност, позориште и музика) средствима буџета Градске општине Чукарица
Решење о разрешењу члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о именовању члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Одлука о додели одборничких мандата

Акти градских општина Барајево
Јавни конкурс за финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2017. години

Акти градских општина Гроцка
Решење о промени назива улице на територији градске општине Гроцка
Решење о промени назива улице на територији градске општине Гроцка

________________________________________________

 Број 10  - 06. 03. 2017.


Акти Града
План детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чукарица
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2017. годину
Показатељ повећања потрошачких цена у јануару 2017. године

Акти градских општина Чукарица
Решење о образовању Комисије за давање стручног мишљења о употреби имена, грба и заставе општине

Акти градских општина Барајево
Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у градској општини Барајево у области спорта

________________________________________________

 Број 9  - 27. 02. 2017.


Акти градских општина Палилула
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину
Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула 28 Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Палилула
Одлука о изменама и допуни Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула
Решење о именовању општинског правобраниоца Градске општине Палилула
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу „Влада Дивљан”
Решење о именовању Надзорног одбора Фонда „Зоран Божиновић”
Решење о именовању Управног одбора Фонда „Зоран Божиновић”

Акти градских општина Гроцка
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценовнику услуга превоза скелом преко Дунава са одлуком 34

Акти градских општина Обреновац
Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2017. годину
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом
Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу чијије оснивач Градска општина Обреновац са огласом
Решење о измени Решења о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац
Решење о образовању савета за безбедност градске општине Обреновац

________________________________________________

 Број 8  - 23. 02. 2017.


Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборници Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2017. годину
Одлука о заштитнику грађана у Градској општини Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних врата за потребе КБЦ „Звездара”
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку холтер ЕКГ апарата за потребе Дома здравља „Звездара”
Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” – у ликвидацији
Решење о допуни Решења о избору чланова Већа Градске општине Звездара
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Младеновац
Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Младеновац (пречишћен текст)

Исправкe
Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

________________________________________________

 Број 7  - 17. 02. 2017.


Акти градских општина Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Стари град
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу
Решење о именовању секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Стари град
Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град
Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар„Милан Гале Мушкатировић”
Страна Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Барајево
Правилник о категоризацији спортских организација
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у градској општини Барајево у области спорта

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на ценовник за редовно и инвестиционо одржавање објеката јавног осветљења на територији градске општине Лазаревац за 2017. годину
Решење о давању сагласности на ценовник за редовно и појачано одржавање некатегорисаних путева на територији ГО Лазаревац у 2017. години

________________________________________________

 Број 6  - 13. 02. 2017.


Акти Града
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2017. годину

Акти градских општина Вождовац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2017. годину
Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Вождовац
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће у посебним насељеним местима градске општине Вождовац
Одлука о изменама Одлуке о оснивању „Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац”
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Пословни центар – Вождовац”
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац
Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора ЈП „Пословни центар – Вождовац”
Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”
Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”
Решење о допуни Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Земун
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун
Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за градску општину Земун
План постављања башта у пешачкој зони и на јавним површинама просторне културно-историјске целине „Старо језгро Земуна”
Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије и избору новог члана Савета
Решење о разрешењу члана Комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Савски венац
Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Савски венац, Република Србија и 13. кварта града Будимпеште, Мађарска

Акти градских општина Барајево
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација средствима из буџета Градске општине Барајево за 2017. годину из области: активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности

________________________________________________

 Број 5  - 03. 02. 2017.


Акти Града
План места за постављање станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Београду

Акти градских општина Палилула
Уговор о оснивању Фонда „Зоран Божиновић”

Акти градских општина Барајево
Први јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних органинизација средствима из буџета Градске општине Барајево за 2017. годину из области активности пензионерских организација

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о допуни Одлуке о управи Градске општине Лазаревац
Одлука о успостављању сарадње Градске општине Лазаревац са градовима и општинама у сливу Колубаре
Одлука о измени Одлуке о начину обрачуна и наплате основних комуналних услуга – испорука воде за пиће и одвођење искоришћених вода (канализација) на територији градске општине Лазаревац
Локални акциони план запошљавања за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године

Акти градских општина Младеновац
Одлука о сталним манифестацијама из области културе од значаја за Градску општину Младеновац
Одлука о измени Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац
Одлука о значајним датумима које прославља – обележава Градска општина Младеновац
Одлука о измени Одлуке о субвенцијама цена комуналних услуга на територији градске општине Младеновац

Акти јавних предузећа и других организација
Пречишћен текст Одлуке о промени оснивачког акта привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 4  - 26. 01. 2017.


Акти Града
Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији града Београда
Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд
Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Одлука о усвајању Извештаја ликвидационог управника о спроведеном поступку ликвидације „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању завршног ликвидационог биланса „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању Одлуке ликвидационог управника о расподели ликвидационог остатка установе „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању изјаве ликвидациног управника да су све обавезе друштва намирене и да се против друштва не воде други поступци у поступку ликвидације „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању Одлуке ликвидациног управника о окончању поступка ликвидације над „Белеф центром” – установа културе у ликвидацији
Одлука о чувању књига и докумената „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Jaвног комуналног предузећа „Инфостан технологије” чији је оснивач Град Београд са огласом
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Сава центар”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42