СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 1  - 15. 01. 2016.


Акти Града
Решење о давању сагласности Скупштини Градске општине Вождовац да поред насељеног места Рипањ својим прописом утврди и друга посебно насељена места на свом подручју на којима ће уредити односе и питања везана за комуналну делатност одржавања чисттоће

Акти градских општина Барајево
Правилник о допуни Правилника о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Барајево

Акти градских општина Младеновац
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Младеновац за 2014. годину
Одлука о подршци новорођеној деци са територије Градске општине Младеновац доделом дечјих аутоседишта категорије 0+
Одлука о додели поклона и награда ученицима основних и средњих школа

________________________________________________

 Број 93  - 31. 12. 2015.


Акти Града
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2016. годину

Акти градских општина Врачар
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2015. годину
Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар
Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Изборне комисије Градске општине Врачар
Одлука о давању сагласности на закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу
Решење о разрешењу чланова сталног радног тела Скупштине Градске општине Врачар
Решење о избору члана и чланице сталног радног тела Скупштине Градске општине Врачар
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд
Решење о именовању директора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Стари град
Одлука о посебним условима умањења закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник Градска општина Стари град

Акти градских општина Младеновац
Одлука о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар–март 2016. године

________________________________________________

 Број 81  - 28. 12. 2015.


Акти Града
Одлука о буџету Града Београда за 2016. годину
Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2017. и 2018. години
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о одређивању зона на територији Града Београда
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београда има посебна својинска овлашћења
Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда
Одлука о одређивању спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења

________________________________________________

 Број 78  - 21. 12. 2015.


Акти Града
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2015. годину
Одлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017. години

________________________________________________

 Број 75  - 10. 12. 2015.


Акти Града
Решење о оснивању Буџетског фонда за програме и мере активне политике запошљавања Града Београда

Акти градских општина Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Одлука о начину и поступку давања у закуп пословних просторија чији је корисник Градска општина Палилула
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Палилула
Одлука о измени Одлуке о пружању финансијске помоћи породиљама Градске општине Палилула у 2015. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Решење о утврђивању престанка дужности директора Установе културе „Палилула”
Решење о именовању директора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Чукарица
Одлука о додели награде Градске општине Чукарица „Матија Бан” за 2015. годину
Решење о разрешењу председнице и чланова/ чланица Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о именовању председника, чланова/ чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузеће „Топловод” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком

________________________________________________

 Број 74  - 07. 12. 2015.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан”
Решење о давању сагласности на Споразум о критеријумима и висини отпремнине за смањење броја запослених у ЈКП ГСП „Београд” услед технолошких, економских и организационих промена и на Споразум о изменама и допунама Споразума о критеријумима и висини отпремнине за смањење броја запослених у ЈКП ГСП „Београд” услед технолошких, економских и организационих промена са споразумима

Акти градских општина Савски венац
Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине Савски венац
Решење о давању сагласности на Статут Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Чукарица
Одлука о изменама и допунама Пословника Општинске изборне комисије

________________________________________________

 Број 73  - 03. 12. 2015.


Акти Града
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи Града Београда
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Служби за буџетску инспекцију
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Служби за интерну ревизију Града Београда

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд
Одлука о систему видео-надзора на територијиГрадске општине Нови Београд
Одлука о оснивању Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”
Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама „Нови Београд”
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Установе за спорт „Нови Београд”
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд
Решење о стављању ван снаге Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе за спорт „Нови Београд”
Решење о стављању ван снаге Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за спорт „Нови Београд”
Решење о именовању в.д. директора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”
Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”
Решење о разрешењу директора „Хуманитарне фондације Нови Београд”
Закључак о давању сагласности на Статут Центра за бригу о старима, деци и собама са инвалидитетом „Нови Београд”
Закључак о давању сагласности на Статут Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Чукарица
Пословник Општинске изборне комисије

Акти градских општина Гроцка
Одлука о некатегорисаним путевима на територији градске општине Гроцка
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу
Решење о измени Решења о избору члана Административне комисије ГО Гроцка
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Обреновац
Пета измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Одлука о расписивању референдума на делу територије градске општине Обреновац, подручју насељеног места, односно подручју Месне заједнице Бело Поље
Решење о оглашавању ништавним Решења о промени назива дела Фрушкогорске улице у Месној заједници Рвати, градска општина Обреновац
Решење о трећој измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу
Решење о образовању Савета за безбедност Градске општине Обреновац
Решење о трећој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку о другој измени и допуни Статута Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о давању сагласности на Одлуку о другој измени и допуни Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку о другој измени и допуни Статута Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

________________________________________________

 Број 72  - 02. 12. 2015.


Акти Града
Програм заштите животне средине Града Београда

________________________________________________

 Број 71  - 01. 12. 2015.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда
Одлука о изради плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја Аде Хује, Градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Брајковац, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Пркосава, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Дудовица, Градска општина Лазаревац
Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина Земун
Одлука о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”– 11
План детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз ауто-пут Београд–Панчево, Градскаопштине Палилула
Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије
Решење о именовању в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

________________________________________________

 Број 70  - 30. 11. 2015.


Акти Града
Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја Аде Хује, Градска општина Палилула

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42