Obrazovni informator
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/328-65-42   
факс: 011/328-64-94  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 50  - 23. 06. 2014.


Акти Града
 Одлука о завршном рачуну града Београда за 2013. годину
 Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2014. години
 Одлука о буџету града Београда за 2014. годину
 Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда
 Одлука о локалним административним таксама
 Одлука о боравишној такси
 Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд
 Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2015. и 2016. години
 Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине
 Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
 Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда
 Допуна правилника о начину припреме и достављања материјала градоначелнику града Београда

________________________________________________

 Број 46  - 02. 06. 2014.


Акти Града
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти градских општина Врачар
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица
План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији градске општине Врачар
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
Решење о престанку мандата директора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”
Решење о престанку мандата заменика директора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”– 22
Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортско-рекреативно образовног центра„Врачар”
Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”
Решење о именовању председника Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”
Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Звездара
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Звездара за 2013. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Звездара
Одлука о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета градске општине Звездара
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Звездара опредељених за спорт
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Звездара опредељених за културу
Одлука о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама са подручја градске општине Звездара (у стању социјалне потребе) средствима из буџета градске општине Звездара
Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Звездара
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из средстава буџета градске општине Звездара
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Звездара
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета градске општине Звездара 43 Решење о измени Решења о избору чланова Већа градске општине Звездара
Решење о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2014. годину
Ценовник услуга које Управа градске општине Звездара пружа рећим лицима

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар–март 2014. године

Акти градских општина Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Чукарица

Акти градских општина Барајево
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области: активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности у области сточарства

Акти градских општина Обреновац
Трећа измена и допуна Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар–јун 2014. године

________________________________________________

 Број 42  - 09. 05. 2014.


Акти Града
Решење о распореду радног времена у Градској управи града Београда, Градском већу града Београда, Градском јавном правобранилаштву, Заштитнику грађана, Служби за буџетску инспекцију и Служби за интерну ревизију града Београда
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти градских општина Земун
Решење о изменама Решења о висини коефицијената за утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Земун и Јавном правобранилаштву градске општине Земун

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Обреновац
Одлука о приступању изради Стратегије културног развоја градске општине Обреновац за период 2015–2020. година
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

________________________________________________

 Број 34  - 11. 04. 2014.


Акти Града
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блокове између улица: Коче капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве, градска општина Врачар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама 3 Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о димничарским услугама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда
Решење о проглашењу заштићеног подручја „Шума Кошутњак
Решење о измени Решења о проглашењу заштите природног добра „Кестен на Дорћолу”
Одлука о подизању споменика руском цару Николају II
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Позоришта Бошко Буха из Београда, Трг републике бр. 3
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Завода за заштиту споменика културе града Београда, из Београда
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома здравља „Врачар” – 11
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације центра Сурчина, градска општина Сурчин
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац

________________________________________________

 Број 33  - 10. 04. 2014.


Акти градских општина Врачар
Одлука о привременом финансирању градске општине Врачар за 2014. годину

Акти градских општина Чукарица
Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине град Београд, корисник градска општина Чукарица, а којим управља Јавно предузеће „Пословни простор општине Чукарица” – 2
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Чукарица
Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица
Решење о образовању Комисије за имплементацију и мониторинг Стратешког плана развоја ГО Чукарица
Закључак о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине закупнине за пословни простор којим управља ЈП „Пословни простор општине Чукарица” са Одлуком

Колективни уговори
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа „Ада Циганлија”
Анекс 1. Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” број 1140 од 14. фебруара 2013. године

________________________________________________

 Број 32  - 09. 04. 2014.


План детаљне регулације за део територије МЗ Миљаковац II, општина Раковица
План детаљне регулације подручја Јајинци целина Улице војводе Степе, општина Вождовац
План детаљне регулације саобраћајнице Нова дунавска од Панчевачког моста до пута за Аду Хују

________________________________________________

 Број 31  - 03. 04. 2014.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације пијаце у насељу„Медаковић”, градске општине Вождовац и Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Пилота Михаила Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале, градска општина Раковица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра од Улице старца Вујадина до Улице Станислава Сремчевића, блокови Б 15, Б 22, Ц 18, Ц 22, Ц 23, Ц 24, Ц 25, Ц 26, за Блок Б 15 – између улица Гајеве, Кајмакчаланске, Старца Вујадина и Булевара краља Александра, градска општина Звездара
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, градска општина Сурчин
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 до Булевара Михајла Пупина, градска општина Земун
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део привредне зоне између Северне тангенте, Улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и пута Београд–Панчево, градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево

Акти градских општина Гроцка
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Гроцка за 2014. годину

Акти градских општина Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац (пречишћен текст)
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти јавних предузећа и других организација
Пречишћен текст оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”
Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

________________________________________________

 Број 30  - 02. 04. 2014.


Акти Града
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Извештај о раду заштитника грађана за 2013. годину

Акти градских општина Лазаревац
Пословник Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Младеновац
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар–јун 2014. године

________________________________________________

 Број 29  - 01. 04. 2014.


Акти Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналној инспекцији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели поклона и награда ученицима основних и средњих школа
Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места запослених установе „Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине у развоју” Београд

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац

________________________________________________

 Број 28  - 31. 03. 2014.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о привременом финансирању градске општине Вождовац за период јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Савски венац
Решење о привременом финансирању градске општине Савски венац за период јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Гроцка
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Гроцка за 2014. годину

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о привременом финансирању градске општине Лазаревац за период јануар-јун 2014. године са Планомрасхода и издатака буџета ГО Лазаревац за период јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Младеновац
Решење о разрешењу члана Већа градске општине Младеновац
Решење о разрешењу члана Већа градске општине Младеновац
Решење о избору члана Већа градске општине Младеновац
Решење о избору члана Већа градске општине Младеновац
Решење о одређивању назива улице у КО Рајковац
Решење о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац”

Акти градских општина Обреновац
Решење о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар–јун 2014. године

Акти градских општина Сурчин
Одлука о привременом финансирању градске општине Сурчин за 2014. годину
Финансијски план градске општине Сурчин за период I-VI 2014. године

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42