СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 126  - 30. 12. 2016.


Акти Града
Одлука о Градској управи Града Београда
Одлука о оснивању и раду Канцеларије за младе
Одлука о такси превозу
Одлука о измени и допуни Одлуке о оглашавању на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о праву на Новогодишњу новчану честитку мајци прворођеног дечака и прворођене девојчице рођених 1. јануара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града Београда
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја северно од Овчанског пута, око рекреативног комплекса „Ћуран”, градска општина Палилула
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације старог језгра Земуна на простору Трга Бранка Радичевића, градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, градска општина Земун
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део територије градске општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у удео у капиталу корпорације „ФАП” а.д. Прибој
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва Предузеће за производњу гумарских и хемијских производа „TRAYAL KORPORACIJA” а.д. из Крушевца
Решење о додели назива улице на територији градске општине Савски венац
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Стефановић Караџић”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Стефановић Караџић”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Градског центра за социјално предузетништво Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Градског центра за социјално предузетништво Београда
Решење број 035-1051/16-С од 29. децембра 2016.године
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком

________________________________________________

 Број 125  - 29. 12. 2016.


Акти Града
Одлука о буџету Града Београда за 2017. годину
Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2017. години
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2018. и 2019. години
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Београда
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда

________________________________________________

 Број 124  - 28. 12. 2016.


Акти Града
Одлука о измени Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, Градска општина Земун

________________________________________________

 Број 123  - 26. 12. 2016.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада УФК СРЦ „Ташмајдан” за 2017. годину
Показатељ смањења потрошачких цена у новембру 2016. године

Акти градских општина Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун
Одлука о организацији Управе Градске општине Земун

Акти градских општина Обреновац
Одлука о додели награда и јавних признања Градске општине Обреновац за 2016. годину

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја

Колективни уговори
Анекс III Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године, Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. године и Анекса II број 1722 од 24. октобра 2016. године

________________________________________________

 Број 122  - 21. 12. 2016.


Акти Града
Решење о оснивању Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Београда

Акти градских општина Савски венац
Одлука о другој измени Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2016. годину
Одлука о другој промени оснивачког акта Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду
Акциони план Градске општине Савски венац С тратегије за безбедност саобраћаја Града Београда 2017–2020. године

________________________________________________

 Број 121  - 14. 12. 2016.


Акти Града
Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене породиље и новчаног давања за незапослене породиље за 2017. годину

Акти градских општина Гроцка
Одлука о ребалансу буџета Општине Гроцка за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Гроцка
Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Младеновац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2016. годину
Одлука о пословном простору Градске општине Младеновац
Одлука о оснивању Установе Центар за културу и туризам Младеновац

________________________________________________

 Број 120  - 09. 12. 2016.


Акти Града
Одлука о потврђивању Меморандума о разумевању између Града Београда (Република Србија) и Града Техерана (Исламска Република Иран)

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о допунама Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о Управи Градске општине Лазаревац
Одлука о измени Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Лазаревац
Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Лазаревац и о платама, накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица
Решење о утврђивању назива улице у Месној заједници „Душан Петровић Шане”
Решење о престанку функције председника Изборне комисије Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Савета за борбу против корупције Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Лазаревац
Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац
Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о разрешењу председника Управног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2016. годину

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о шестој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

________________________________________________

 Број 119  - 07. 12. 2016.


Акти Града
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја северно од Овчанског пута, око Рекреативног комплекса „Ћуран”, градска општина Палилула

Акти градских општина Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Решење о разрешењу члана Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу и избору новог члана Комисије
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Пословника Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу о Петој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу о Петој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја

________________________________________________

 Број 118  - 06. 12. 2016.


Акти градских општина Савски венац
Одлука о Управи Градске општине Савски венац
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Савски венац
Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Савски венац
Одлука о престанку рада и брисању Јавног предузећа „Пословни простор Савски венац”
Одлука о престанку рада Фонда „Исидора Секулић”
Решење о утврђивању престанка дужности председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Гроцка
Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о потврђивању мандата одборници у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о Управи Градске општине Гроцка
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Гроцка
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка
Одлука о измени оснивачког акта ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка
Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Гроцка
Решење о избору члана Већа Градске општине Гроцка
Решење о измени Решења о избору чланова Административне комисије ГО Гроцка

Акти градских општина Сурчин
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о финансирању спорта у Градској општини Сурчин
Одлука о измени оснивачког акта Јавног предузећа кабловска дистрибуција Сурчин
Програм развоја спорта на територији градске општине Сурчин за период 2016–2018. година
Решење о престанку функције секретара Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о допуни Решења о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у градској општини Сурчин
Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу Градске општине Сурчин
Решење о допуни Решења о именовању Комисије за представке и предлоге Скупштине ГО Сурчин
Решење о допуни Решења о именовању чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације
Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Сурчин
Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Јаково
Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Бечмен
Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Добановци
Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Петровчић
Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Прогар
Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Нови Сурчин
Решење о престанку функције члана Савета Месне заједнице Бољевци
Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Сурчин
Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Јаково
Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Бечмен
Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Добановци
Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Петровчић
Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Прогар
Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Нови Сурчин
Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Савета Месне заједнице Бољевци

________________________________________________

 Број 117  - 05. 12. 2016.


Акти Града
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти градских општина Обреновац
Четврта измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2016. годину
Одлука о Управи Градске општине Обреновац
Одлука о измени Одлуке о Правобранилаштву Градске општине Обреновац
Одлука о измени Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта – одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца
План постављања покретних привремених објеката на подручју градске општине Обреновац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42