Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 46  - 31. 07. 2015.


Акти Града
Одлука о оснивању Слободне зоне Београда
Одлука о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном Београда
Одлука о подизању бисте професора Слободана Јовановића
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Чукарица
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Решење о разрешењу заменика председника ГО Чукарица
Решење о избору заменице председника Градске општине Чукарица
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Гроцка
Одлука о давању сагласности на коначан нацрт Јавног уговора о поверавању обављања комуналних делатности сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада и производњу и дистрибуцију топлотне енергије

Акти градских општина Обреновац
Одлука о додели награда и јавних признања Градске општине Обреновац

________________________________________________

 Број 45  - 24. 07. 2015.


Акти Града
Решење о утврђивању Измена и допуна Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2015. годину са Изменама и допунама Програма
Показатељ раста потрошачких цена у јуну 2015. године

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац
Решење о давању сагласности на I ребаланс Програма пословања ЈПКП „Лазаревац” за 2015. годину

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Седме београдске гимназије, Београд

________________________________________________

 Број 44  - 20. 07. 2015.


Акти градских општина Лазаревац

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики Црљени

Акти градских општина Младеновац

Пословник Привременог органа Градске општине Младеновац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку дужности председника Градске општине Младеновац
Решење о престанку дужности заменика председника Градске општине Младеновац
Решење о престанку дужности чланова Већа Градске општине Младеновац
Решење о именовању секретара Привременог органа Градске општине Младеновац

Акти градских општина Сопот

Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Сопот за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Сопот

________________________________________________

 Број 42  - 16. 07. 2015.


-Одлука о распуштању Скупштине Градске општине Младеновац и образовању Привременог органа Градске општине Младеновац
-Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства Града Београда за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада
-Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности градског превоза путника на територији Града Београда
-Решење о именовању председника и чланова Привременог органа Градске општине Младеновац
-Решење о избору члана Градског већа Града Београда
-План детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5, Градска општина Нови Београд

________________________________________________

 Број 41  - 13. 07. 2015.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за блок између улица: Велике степенице, Косанчићев венац и пешачке стазе ПП4, градска општина Стари град
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана до Улице Џорџа Вашингтона до Улице цетињске, градска општина Стари град
Решење о одређивању категорија јавних зелених површина

________________________________________________

 Број 40  - 10. 07. 2015.


Акти градских општина Звездара
Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Звездара
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и Општинској управи
Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Установе културе „Вук Караџић” – у ликвидацији
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара
Решење о избору члана Већа Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину
Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета Градске општине Савски венац
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о образовању, пословима и начину финансирања месних заједница на територији Градске општине Савски венац бр. 06-17/2000-I-01 од 1. јуна 2000. године

Акти градских општина Гроцка
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о начину финансирања програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Гроцка
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Гроцка
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2015. годину са Допуном ценовника

________________________________________________

 Број 39  - 01. 07. 2015.


Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја са Ценовником
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (за пакет
чишћења „Напредни” и „Сјајно”) Јавном предузећу „Градско стамбено” са Одлуком
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село” – I фаза, Градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица 6
Акти градских општина
ЧУКАРИЦА
Одлука о утврђивању сталних манифестација у области културе, образовања и спорта од значаја за ГО Чукарица
Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац
СУРЧИН
Сагласност на Одлуку ЈП „Сурчин” о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у Радничком насељу у Бечмену са одлуком

________________________________________________

 Број 35  - 23. 06. 2015.


Акти Града

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2015. години
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина – 125
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији Града Београда – пешачке зоне

________________________________________________

 Број 37  - 23. 06. 2015.


Одлука о оснивању „Фондације за младе таленте Града Београда”
Одлука о подизању скулптуре „Београдски читач”
Одлука о подизању скулптуре „Богојављенски пливач”
Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника о спроведеним радњама у
поступку редовне ликвидације Белеф центра – установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника о спроведеним радњама у
поступку редовне ликвидације „Југоконцерт” – установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији
Правила Октобарског салона
Правила Међународног такмичења музичке омладине
Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о проглашењу споменика природе „Топчидерски парк”
Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа Града Београда
Решење о одређивању назива улице на територији Градске општине Врачар
Решење о одређивању назива улица на територији градских општина Чукарица, Вождовац и Савски венац
Решење о давању сагласности на уношење имена „Belgrade” у пословно име привредног друштва Ball SSC Belgrade D.O.O Beograd – Novi Beograd
Решење о измени Решења број 3-811/14-С од 27. јула 2014. године и 3-1039/14-С од 18. Септембра 2014. године о одређивању представника Града Београда у Скупштини Регионалне агенције за развој и европске интеграције Београд ДОО
Решење о именовању директора Фондације за младе таленте Града Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

________________________________________________

 Број 36  - 22. 06. 2015.


Одлука о изради плана детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село” – I фаза, Градска општина Палилула
План детаљне регулације за интермодални терминал и логистички центар „Батајница”, Градска општина Земун
План детаљне регулације дела Вишњице између улица: Деспотовачке, Деспотовачке 1. део, Деспотовачке 2. Део и комплекса планиране трафостанице, Градска општина Палилула
План детаљне регулације за нови кумодрашки колектор, Градска општина Вождовац (I и II фаза Плана)
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици јужни булевар, Градска општина Врачар
Решење о давању сагласности на Ценовник урбанистичких услуга ЈП „Урбанистички завод Београда” са Одлуком о усвајању Ценовника и Ценовником

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42