СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 99  - 06. 10. 2016.


Акти Града
План детаљне регулације дела Улице Тошин бунар од Ивићеве улице до ауто-пута, градске општине Земун иНови Београд
План детаљне регулације за подручје између улица: Пилота Михаила Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале, градска општина Раковица

________________________________________________

 Број 98  - 05. 10. 2016.


Акти Града
План детаљне регулације просторно културно-историјске целине Топчидер – фаза II, целина 1, градске општине Чукарица и Савски венац
План детаљне регулације за изградњу (реконструкцију) саобраћајнице од пута за ПК „Младост” нa територији градске општине Обреновац до насеља Бољевци на територији Градске општине Сурчин, са мостом преко Саве – друга фаза

________________________________________________

 Број 97  - 04. 10. 2016.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум”, сектор 1, градска општина Сурчин
Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум”, сектор 5, градска општина Сурчин
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац, насеље Падина
План детаљне регулације подручја Јајинци, целина Г, општина Вождовац
Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX

________________________________________________

 Број 96  - 03. 10. 2016.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд
Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду
Одлука о усвајању предлога концесионог акта за финансирање набавке и предаје Граду Београду ради постављања одређених елемената урбане опреме који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, постављање, одржавање и комерцијално коришћење одређених елемената урбане опреме који се могу комерцијално користити
Концесиони акт за финансирање набавке и предаје Граду Београду ради постављања одређених елемената урбане опреме који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, постављање, одржавање и комерцијално коришћење одређених елемената урбане опреме који се могу комерцијално користити

________________________________________________

 Број 95  - 02. 10. 2016.


Акти градских општина Лазаревац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о престанку мандата одборника Скуштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о наградама Градске општине Лазареац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Већа Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције председника Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазареац
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Топлификација” Лазаревац из 2015. године
Решење о давању сагласности на Прве измене Програма пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од 1. јануара 2016. до 31. децембра 2016. године

________________________________________________

 Број 94  - 01. 10. 2016.


Акти Града
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум”, сектор 1, градска општина Сурчин
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум”, сектор 5, градска општина Сурчин
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне заједнице, општина Звездара и Вождовац, насеље Падина

Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама 22 Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Одлука о рефинансирању кредита
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције општинске правобранитељке Градске општине Звездара
Решење о постављењу општинске правобранитељке Градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”
План постављања привремених објеката на подручју градске општине Стари град
Решење о престанку функције заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град
Решење о престанку функције члана Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о трећој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком о допуни Ценовника
Одлука о престанку важења Упутства о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац

Акти градских општина Сурчин
Одлука о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа Градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Сурчин
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин број I-01-06-181/1 од 14. новембра2014. године – пречишћен текст, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин број I-01-06-195 од 1. августа 2016. године
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова информисања број I-01-06-183/2014 од 14. новембра 2014. године –пречишћен текст
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-183/2014од 14. новембра 2014. године – пречишћен текст и Одлуке о допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-250/2015 од27. јула 2015. године
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације број I-01-06-224/2014 од 22. децембра2014. године – пречишћен текст и Одлуке број I-0106-342 од 16. октобра 2015. године

Колективни уговори
Анекс I Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године

________________________________________________

 Број 93  - 30. 09. 2016.


Акти Града
План детаљне регулације насеља Крњача, општина Палилула
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2016. годину
Решење о давању сагласности на цене услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја са Ценовником
Решење о давању сагласности на цене услуга за паркирање возила повлашћених категорија корисника на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја са Ценовником
Статут Адвокатске коморе Београда

________________________________________________

 Број 92  - 16. 09. 2016.


Акти Града
Оглас о Јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
Оглас о Јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” Београд
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, условима и начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским лигама, европским куповима и регионалним такмичењима
Показатељ повећања потрошачких цена у августу 2016.године

Акти градских општина Раковица
Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Стаута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар Раковица”
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица
Решење о именовању председника Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Раковица”
Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Раковица”
Решење о избору сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

________________________________________________

 Број 91  - 12. 09. 2016.


Акти Града
Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти градских општина Врачар
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2015. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о општинском правобранилаштву Градске општине Врачар
Оснивачки акт Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа чији је оснивач Градска општина Врачар
Решење о престанку мандата општинског правобраниоца Градске општине Врачар
Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Врачар
Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд
Решење о именовању в.д. директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд
Решење о престанку мандата директора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд
Решење о именовању директора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд
Решење о разрешењу директора Спортскорекреативно образовног центра „Врачар”
Решење о именовању директора Спортскорекреативно образовног центра „Врачар”
Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора установе Спортско-рекреативно образовногцентра „Врачар”
Решење о именовању члана Надзорног одбора установе Спортско-рекреативно образовног центра„Врачар”
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
Решење о постављењу начелнице Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о Ценовнику осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Сурчин
Одлука о усвајању извештаја о раду Општинског правобранилаштва Градске општине Сурчин 57 Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин број 6047/16 од 29. августа 2016. године
Одлука о одобравању коришћења субвенција из буџета Градске општине Сурчин Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Одлука о прихватању анализе директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин о потреби изградње рециклажног дворишта
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин
Решење о избору чланова Већа Градске општине Сурчин
Решење о допуни Решења број I -01-06-130 од 10.јуна 2016. године о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу
Решење о престанку функције чланова Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељењних места у градској општини Сурчин
Решење о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у градској општини Сурчин
Решење о констатацији престанка функције члановима Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
Решење о именовању чланова Савете за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Градске општине Сурчин
Решење о констатацији престанка функције члана Савета за међуопштинску и међународну сарадњу Градске општине Сурчин
Решење о именовању чланова Савета за међуопштинску и међународну сарадњу Градске општине Сурчин
Решење о констатацији престанка функције члана Комисије за представке и предлоге Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о именовању Комисије за представке и предлоге Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о именовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта у Градској општини Сурчин

________________________________________________

 Број 90  - 10. 09. 2016.


Акти Града
Одлука о подизању бисти професорима Радомиру Лукићу и Михаилу Ђурићу
Одлука о оснивању Привредног друштва за чување и негу деце у породици „Беби сервис Београд” д.о.о. – 1
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију
Одлука о промени оснивачког акта Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар„Пионирски град” у Београду
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Ветерина Београд” и ЈКП „Београдски водовод и канализација”
Решење о додели назива улици на територији градске општине Врачар
Решење о додели назива улици на територији градске општине Врачар
Решење о додели назива улици на територији градских општина Нови Београд и Земун
Решење о додели назива улици на територији градске општине Нови Београд
Решење о додели назива улици на територији градске општине Чукарица
Решење о додели назива Богојављенски плато на територији Градске општине Земун
Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије
Решење о именовању члана Градске изборне комисије
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд
Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда – 8
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа за уређивање, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти градских општина Младеновац
Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац
Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”
Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац”
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о поновном потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац”

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42