СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 27  - 12. 05. 2017.


Акти Града
Упутство о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објeката јавне намене за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове намене
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења (средстава) субвенција из буџета Града Београда за 2017. годину ЈКП „Градска чистоћа”
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Града Београда за 2017. годину ЈКП „Београдске електране”
Решење о давању сагласности ЈП „Градско стамбено”, Београд Данијелова 33, на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Града Београда за 2017. годину
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допуна Плана детаљне регулације стамбеног насеља Алтина у Земуну за део Блока В 57 и Блок В 57a, градска општина Земун

Акти градских општина Стари град
Одлука о изменама и допунама Одуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину (трећи ребаланс)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Староградске фондације”
Решење о именовању директора „Староградске фондације”
Решење о изменама Решења о именовању Управног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Чукарица
Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Чукарица
Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Чукарица” за 2017. годину
Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Културног центра „Чукарица” за 2017. годину
Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73” за 2017. годину

Акти градских општина Младеновац
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о постављању спомен-бисте БожидаркеКике Дамњановић Марковић

Исправкe
Исправка Програма спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда, утврђених за културна добра – II фаза

________________________________________________

 Број 26  - 27. 04. 2017.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2017. годину
Одлука о Управи Градске општине Вождовац
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Вождовац
Одлука о површинама јавне намене на подручју градске општине Вождовац
Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Центра за културу и спорт „Шумице” – у ликвидацији
Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац
Решење о измени Решења о избору Комисије за административна и мандaтна питања
Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Дома културе „Рипањ”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Барајево
Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2017. години
Јавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у 2017. години

Акти јавних предузећа и других организација
Статут Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац (пречишћен текст)

Колективни уговори
Анекс IV Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године, Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. године, Анекса II број 1722 од 24. октобра 2016. године и Анекса III број 2055 од 7. децембра 2016. године

________________________________________________

 Број 25  - 26. 04. 2017.


Акти Града
Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији Града Београда – пешачке зоне

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац са огласом
Решење о утврђивању престанка мандата члановима Комисије за називе улица, тргова и других делова насељених места на подручју градске општине Лазаревац
Решење о образовању Комисије за називе улица, тргова и других насељених места на подручју градске општине Лазаревац
Решење о утврђивању престанка мандата члановима Комисије за доделу јавних признања
Решење о образовању Комисије за доделу јавних признања
Решење о утврђивању престанка мандата члановима Комисије за именовање директора јавних предузуећа чији је оснивач градска општина Лазаревац
Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Лазаревац
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2017. годину

Акти градских општина Младеновац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2017. годину
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Установе Центар за културу и туризам Младеновац
Решење о именовању директора Установе Центар за културу и туризам Младеновац

Исправкe
Исправка Одлуке о усвајању почетног ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” – у ликвидацији

________________________________________________

 Број 24  - 21. 04. 2017.


Акти Града
Програм спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда утврђених за културна добра – II фаза
Решење о додели назива улици на територији градске општине Врачар
Решење о додели назива улици на територији градске општине Врачар
Решење о додели назива улици на територији градске општине Савски венац
Решење о додели назива улици на територији градске општине Стари град
Решење о додели назива улици на територији градске општине Стари град
Решење о додели назива улици на територији градске општине Чукарица
Решење о додели назива улици на територији градске општине Чукарица
Решење о додели назива парку на територији градске општине Савски венац
Решење о додели назива парку на територији градске општине Стари град
Решење о измени Решења о промени назива улица на територији градских општина Вождовац, Нови Београд, Чукарица број 015-195/10-С од 5. маја 2010.године
Решењe о давању сагласности на Статут Установе за физичку културу, Спортско-рекреативногцентра „Пионирски град”
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Стефановић Караџић”
Решење о именовању директора Установе културе „Вук Стефановић Караџић”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
Решење о разрешењу директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Градског центра за социјално предузетништво Београда – 7
Решење о именовању директора Градског центра за социјално предузетништво Београда
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе „Градски центар за физичку културу”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе „Градски центар за физичку културу”
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда
Закључaк о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Београда за 2016. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду Заштитника грађана за 2016. годину са извештајем

Акти градских општина Барајево
Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Градске општине Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења

________________________________________________

 Број 23  - 21. 04. 2017.


Акти Града
Одлука о подизању споменика Јурију Алексејевичу Гагарину
Одлука о подизању споменика Јаношу Хуњадију
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Југословенско драмско позориште
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Београдско драмско позориште
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Позориште „Атеље 212”
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Позориште на Теразијама
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Позориште „Звездара театар”
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Позориште „Бошко Буха”
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Омладинско позориште „Дадов”, Београд
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Позориште „Пуж”
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Позориште лутака „Пинокио”
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Мало позориште „Душко Радовић”
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Битеф театар
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Завод за заштиту споменика културе Града Београда
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Продајна галерија „Београд”
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Центар за ликовно образовање
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Културни центар Београда
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Дечји културни центар Београда
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Установа културно-образовних делатностиДом омладине Београда
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Кућа легата
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Педагошки музеј
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Музеј Николе Тесле
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Музеј града Београда
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Историјски архив Београда
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Библиотека „Димитрије Туцовић”
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Библиотека „Влада Аксентијевић”, Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Библиотека „Милутин Бојић”
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Библиотека града Београда
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Музеј аутомобила – збирка Братислава Петковића
Одлука о измени Одлуке о оснивању Градског центра за социјално предузетништво Београда
Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма – Мартовски фестивал

________________________________________________

 Број 22  - 21. 04. 2017.


Акти Града
План детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, градска општина Чукарица
План детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског блока „В”, на локацији „Орловско насеље”, градска општина Звездара

________________________________________________

 Број 21  - 21. 04. 2017.


Акти Града
План детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла”у Обреновцу до ТО „Нови Београд”, градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд
План детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана, од Улице Џорџа Вашингтона до Улице цетињске, градска општина Стари град

________________________________________________

 Број 20  - 21. 04. 2017.


Акти Града
План генералне регулације за насеље Барајево – фаза 1, градска општина Барајево

________________________________________________

 Број 19  - 21. 04. 2017.


Акти Града
Одлукa о изменама и допуни Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда
Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о димничарским услугама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној расвети
Одлука о изменама Одлуке о комуналној инспекцији
Одлука о изменама и допуни Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територијиграда Београда
Одлукa о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја предузетништва које се финансирају из буџета Града Београда
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Џорџа Вашингтона, Булевара деспота Стефана и Цетињске, градска општина Стари град
Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока уз Улицу Грге Јанкеса у насељу Миријево, градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица Пожешке, Боре Марковића и парка на Бановом брду, градска општина Чукарица
Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе, општина Вождовац
Одлука о изради изменa и допунa Плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km 0+000) до приступног пута за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20”, у делу приступног пута до комплекса ТС „Београд 20”, градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора „Урбанистичког завода Београда” – Јавног урбанистичког предузећа са огласом
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд

________________________________________________

 Број 18  - 13. 04. 2017.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Ценовник ЈКП „Зеленило – Београд” са Ценовником
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица Пожешке, Боре Марковића и парка на Бановом брду, градска општина Чукарица
Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2017. године

Акти градских општина Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана пословања Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за 2017. годину

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42