Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 49  - 01. 09. 2015.


Акти Града
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, условима и начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и регионалним клупским такмичењима

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Барајево
Одлука о утврђивању престанка мандата одборни у Скупштини општине Барајево
Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Барајево
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево
Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево
Одлука о додели јавних признања општине Барајево
Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије
Решење о промени назива Улице VI личке дивизије у МЗ Бождаревац
Решење о промени назива Улице београдског батаљона у МЗ Баћевац
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних рганизација у области Програма за стара лица, активности пензионерских организација

Акти градских општина Младеновац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца Градске општине Младеновац
Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца са текстом огласа
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Пословни простор Обреновац са текстом огласа
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Обреновац из Обреновца са текстом огласа
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Водовод и канализација Обреновац са текстом огласа

________________________________________________

 Број 48  - 14. 08. 2015.


Акти Града
Показатељ смањења потрошачких цена у јулу 2015. године

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о стављању ван снаге Правилника о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Младеновац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинском правобранилаштву Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције општинског правобраниоца Градске општине Младеновац

________________________________________________

 Број 47  - 07. 08. 2015.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Измену ценовника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Изменом ценовника

Акти градских општина Сурчин
Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2014. годину
Одлука о промени члана 18. став 1. тачка 17. Статута Градске општине Сурчин
Одлука о финансирању спорта у Градској општини Сурчин
Одлука о оснивању установе културе Културни центар Сурчин
Одлука о утврђивању предлога измена и допуна члана 10. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације број I-01-06-224/2014од 22. децембра 2014. године
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-230/2014 од22. децембра 2014. године
Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса 14 Одлука о сагласности са иницијативом за припајање Јавног предузећа „Туризам” Јавном предузећу „Спорт и рекреација”
Одлука о давању сагласности на Нацрт уговора о припајању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације
Одлука о усвајању Извештаја о раду Управе Градске општине Сурчин за период од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године
Програм развоја спорта на територији Градске општине Сурчин за 2015. годину
Решење о разрешењу чланице Већа Градске општине Сурчин
Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин
Решење о именовању вршиоца дужности директора установе културе Културни центар Сурчин
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора установе културе Културни центар Сурчин – у оснивању
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора установе културе Културни центар Сурчин – у оснивању
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације на Допуну програма пословања за 2015. годину
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса на Измену програма пословања за 2015. годину
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса на Посебан програм за коришћење буџетске помоћи у 2015. години са пројекцијама за 2016. и 2017. годину
Решење о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања
Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

________________________________________________

 Број 46  - 31. 07. 2015.


Акти Града
Одлука о оснивању Слободне зоне Београда
Одлука о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном Београда
Одлука о подизању бисте професора Слободана Јовановића
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Чукарица
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Решење о разрешењу заменика председника ГО Чукарица
Решење о избору заменице председника Градске општине Чукарица
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Гроцка
Одлука о давању сагласности на коначан нацрт Јавног уговора о поверавању обављања комуналних делатности сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада и производњу и дистрибуцију топлотне енергије

Акти градских општина Обреновац
Одлука о додели награда и јавних признања Градске општине Обреновац

________________________________________________

 Број 45  - 24. 07. 2015.


Акти Града
Решење о утврђивању Измена и допуна Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2015. годину са Изменама и допунама Програма
Показатељ раста потрошачких цена у јуну 2015. године

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац
Решење о давању сагласности на I ребаланс Програма пословања ЈПКП „Лазаревац” за 2015. годину

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Седме београдске гимназије, Београд

________________________________________________

 Број 44  - 20. 07. 2015.


Акти градских општина Лазаревац

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики Црљени

Акти градских општина Младеновац

Пословник Привременог органа Градске општине Младеновац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о престанку дужности председника Градске општине Младеновац
Решење о престанку дужности заменика председника Градске општине Младеновац
Решење о престанку дужности чланова Већа Градске општине Младеновац
Решење о именовању секретара Привременог органа Градске општине Младеновац

Акти градских општина Сопот

Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Сопот за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Сопот

________________________________________________

 Број 42  - 16. 07. 2015.


-Одлука о распуштању Скупштине Градске општине Младеновац и образовању Привременог органа Градске општине Младеновац
-Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства Града Београда за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада
-Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности градског превоза путника на територији Града Београда
-Решење о именовању председника и чланова Привременог органа Градске општине Младеновац
-Решење о избору члана Градског већа Града Београда
-План детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5, Градска општина Нови Београд

________________________________________________

 Број 41  - 13. 07. 2015.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за блок између улица: Велике степенице, Косанчићев венац и пешачке стазе ПП4, градска општина Стари град
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана до Улице Џорџа Вашингтона до Улице цетињске, градска општина Стари град
Решење о одређивању категорија јавних зелених површина

________________________________________________

 Број 40  - 10. 07. 2015.


Акти градских општина Звездара
Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Звездара
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и Општинској управи
Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Установе културе „Вук Караџић” – у ликвидацији
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара
Решење о избору члана Већа Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину
Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета Градске општине Савски венац
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о образовању, пословима и начину финансирања месних заједница на територији Градске општине Савски венац бр. 06-17/2000-I-01 од 1. јуна 2000. године

Акти градских општина Гроцка
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о начину финансирања програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Гроцка
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Гроцка
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2015. годину са Допуном ценовника

________________________________________________

 Број 39  - 01. 07. 2015.


Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја са Ценовником
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (за пакет
чишћења „Напредни” и „Сјајно”) Јавном предузећу „Градско стамбено” са Одлуком
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село” – I фаза, Градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица 6
Акти градских општина
ЧУКАРИЦА
Одлука о утврђивању сталних манифестација у области културе, образовања и спорта од значаја за ГО Чукарица
Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац
СУРЧИН
Сагласност на Одлуку ЈП „Сурчин” о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у Радничком насељу у Бечмену са одлуком

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42