СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 64  - 02. 07. 2018.


Акти Града
- Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2018. годину
- Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години
- Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника средстава буџета Града Београда у 2019. и 2020. години
- Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији Града Београда

________________________________________________

 Број 63  - 02. 07. 2018.


Акти Града
Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2017. годину

________________________________________________

 Број 62  - 29. 06. 2018.


Акти Града
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја уз Јужни Булевар између улица Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде ПДР 9. месне заједнице на Врачару, за део Блока 156
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђева, Велике степенице и Косанчићев венац, Градска општина Стари град
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица Синђелићеве, Нишке, Средачке, Градска општина Врачар
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 31 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, Градска општина Земун, за део Улице нова 47
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела блока северно од Виноградске улице, Градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, Градска општина Чукарица
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока између улица: Мута- пове, Боре Станковића, Борислава Пекића и Мaкензијеве, Градска општина Врачар

Акти градских општина Нови Београд
- Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2018. годину
- Одлука о употреби имена, грба и заставе Градске општине Нови Београд
- Одлука о изменама Одлуке о службеним путовањима
- Решење о утврђивању престанка дужности заменику члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд
- Решење о разрешењу и именовању в.д. председника месних заједница

________________________________________________

 Број 61  - 29. 06. 2018.


Акти градских општина Лазаревац
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
- Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац
- Решење о престанку мандата члана Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац
- Решење о престанку мандата члана Савета за борбу против корупције Скупштине Градске општине Лазаревац
- Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Центра за културу Лазаревац

________________________________________________

 Број 60  - 29. 06. 2018.


Акти градских општина Лазаревац
- Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину
- Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Лазаревац
- Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу
- Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу
- Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац
- Решење о именовању директора Установе културе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац
- Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
- Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац
- Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац
- Решење о престанку мандата чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац
- Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац

________________________________________________

 Број 59  - 27. 06. 2018.


Акти градских општина Вождовац
- Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2017. годину
- Одлука о ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2018. годину
- Одлука о усвајању годишњег ликвидационог извештаја Центра за културу и спорт „Шумице” – у ликвидацији, за 2017. годину
- Решење о избору члана Већа Градске општине Вождовац
- Решење о утврђивању престанка функције заменика правобраниоца Градске општине Вождовац
- Решење о именовању Управног одбора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”
- Решење о именовању Надзорног одбора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Чукарица
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
- Решење о констатовању престанка мандата члана Већа Градске општине Чукарица Зорана Адамовића
- Решење о избору члана Већа Градске општине Чукарица
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичко-спортске организације Чукарица
- Решење о именовању директора Туристичко-спортске организације Чукарица
- Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичко-спортске организације Градске општине Чукарица
- Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Градске општине Чукарица
- Oдлука о престанку и додели одборничког мандата

Акти градских општина Обреновац
- Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” у Обреновцу – пречишћен текст са Одлуком и Ценовником
- Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

________________________________________________

 Број 58  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Решења о разрешењу и именовању чланова школских одобра у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда
- Закључак о усвајању извештаја о раду Заштитника грађана за 2017. годину

________________________________________________

 Број 57  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Одлука о изменама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП
- Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа
- Програм „Амброзија као здравствени ризик” – мониторинг и сузбијање амброзије са неуређених јавних површина на територији града Београда у 2018. години
- Решење о додели назива пасажа на територији градске општине Стари град: Пасаж Карла Малдена
- Решење о давању сагласности на употребу имена града Београда у називу здравствене установе Специјална очна болница „Београдски офталмолошки центар”
- Решење о давању сагласности на употребу имена града Београда у називу фирме у оснивању „BELGRADE RUNNING TOUR”
- Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
- Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије
- Решење о именовању члана Градске изборне комисије
- Решење о давању сагласности на Статут Градског центра за социјални рад у Београду
- Решење о давању сагласности на Статут Установе „Прихватилиште за одрасла и стара лица”
- Решење о давању сагласности на Статут Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха”
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”
- Решење о разрешњу директора Позоришта „Пуж”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда
- Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”
- Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Градско стамбено”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”
- Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”
- Решење о именовању генералног директора Установе физичке културе Спортско-рекреативногцентра „Ташмајдан”

________________________________________________

 Број 56  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Одлука о изради Плана генералне регулације шинских система у Београду, са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система
- Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића, градска општина Савски венац
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између улица Беле Бартока, Јулије Делере и Ратних војних инвалида, градска општина Палилула
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између улица Хоповске, Дунавске дивизије, Ковиловске и Ранка Миљића, градска општина Палилула
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, градска општина Чукарица
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Јурија Гагарина, Др Ивана Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице, градска општина Нови Београд
- Одлука о изради Плана детаљне регулације дела Сурчинског поља уз Савски насип, градска општина Нови Београд
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс „Плејо”, градска општина Земун
- Одлука о изради Плана детаљне регулације дела привредне зоне источно од ауто-пута Београд –Нови Сад, градска општина Земун
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс „Virginia”, градска општина Сурчин
- Одлука о изради Плана детаљне регулације привредног парка уз ауто-пут Е-70, северно од петљеАеродром, градска општина Сурчин
- Одлука о изради Плана детаљне регулације Фабрике картона „Умка”, Градска општина Чукарица
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног полиетиленског гасовода, од постојеће гасне мерно-регулационе станице(МРС) „Карабурма центар” до топлане „Вишњичка бања”, градска општина Палилула
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Градска општина Вождовац
- Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска општина Нови Београд
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за блок између улица: Чубурске, Патријарха Варнаве, Граничарске и Мачванске, градска општина Врачар
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун ради надзиђивања склоништа у блоку између улица Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића, градска општина Земун
- Одлука о изради Изменa и допунa Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, општина Вождовац, за блок између улица Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке
- Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела привредне зоне између ауто-пута Београд–Загреб, регионалног путаР-267 и железничке пруге Батајница–Ресник Градске општине Сурчин
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Велика Моштаница уз Улицу Добривоја Јовановића, градска општина Чукарица
- Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Косте Нађа, Семјуела Бекета, Мирослава Крлеже и Пупинове у Миријеву, градска општина Звездара
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока између улица Љутице Богдана, Рајка Митића, Генерала Павла Јуришића Штурма, Булевара ослобођења, раскрснице „Аутокоманда” и Улице доктора Милутина Ивковића, Градска општина Савски венац
- Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана генералне регулације за подручје градске општине Палилула ван обухвата Генералног плана Београда 2021.
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и ауто-пута, градска општина Савскивенац
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока између улица: Банатске, Сомборске и саобраћанице Т6, градска општина Земун
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Ада Хује (зона А), општине Стари град и Палилула, за блок између Булевара деспота Стефана и улица Вишњичке и Вука Врчевића
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица Банатске, Сомборске и саобраћајнице Т6, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 55  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац, насеље Падина
- План детаљне регулације гробља у Месној заједници Бистрица, Градска општина Лазаревац
- План детаљне регулације гробља у Месној заједици Село Младеновац, Градска општина Младеновац
- План детаљне регулације за Спортски центар „Језеро” у Реснику, градске општине Раковица и Вождовац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42