СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 30  - 02. 04. 2018.


Акти градских општина Звездара
- Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
- Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
- Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
- Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији”
- Одлука о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2017. годину
- Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Звездара
- Решење о избору чланова Већа Градске општине Звездара
- Закључак о потврђивању Решења председника Скупштине Градске општине Звездара XI број 0111-52-1/17 од 29. децембра 2017. године

Акти градских општина Чукарица
- Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица

Акти градских општина Лазаревац
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
- Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Лазаревац
- Локални акциони план запошљавања за 2018. годину
- Решење о престанку дужности члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу
- Решење о именовању чланова Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу
- Решење о престанку мандата члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац
- Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
- Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
- Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
- Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
- Решење о именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
- Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године
- Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода за 2018. годину

________________________________________________

 Број 29  - 28. 03. 2018.


Акти Града
- Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине Града Београда, одржаним 4. марта 2018. године
- Одлука о додели одборничких мандата

________________________________________________

 Број 28  - 26. 03. 2018.


Акти Града
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између улица Хоповске, Дунавске дивизије, Ковиловске и Ранка Миљића, Градска општина Палилула
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, градска општина Чукарица
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Јурија Гагарина, Др Ивана Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице, градска општина Нови Београд
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун, ради надзиђивања склоништа у блоку између улицa Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића

Акти градских општина Палилула
- Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Палилула
- Одлука Скупштине Градске општине Палилула број 060-4/2018/-I-7 од 26. марта 2018. године
- Одлука о измени Одлуке о образовању Општинске комисије за процену штете настале након елементарних и других непогода на територији градске општине Палилула
- Правилник о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Палилула
- План постављања привремених објеката – киоска на подручју градске општине Палилула
- План постављања тезги и других привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју градске општине Палилула
- Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу
- Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула
- Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Центра за културу „Влада Дивљан”

Акти градских општина Раковица
- Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица
- Решење о именовању члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Обреновац
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком

________________________________________________

 Број 27  - 23. 03. 2018.


Акти градских општина Вождовац
- Решење о избору члана Већа Градске општине Вождовац
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома културе „Рипањ”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома културе „Рипањ”
- Решење о именовању чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”
- Решење о именовању чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”
- Решење о именовању чланова Управног одбора установе Спортски центар „Вождовац”
- Решење о измени Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Нови Београд
- Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Младеновац
- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2018. годину
- Одлука о измени Одлуке о субвенцијама цена комуналних услуга на територији градске општине Младеновац
- Одлука Скупштине Градске општине Младеновац број I-00-06-1-17/3/2018 од 23. марта 2018. године
- Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
- Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

________________________________________________

 Број 26  - 19. 03. 2018.


Акти Града
- Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2018. године

Акти градских општина Врачар
- Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Врачар број 96-77/13-VIII/6од 24. децембра 2013. године
- Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Установе Спортско-рекративно образовницентар „Врачар”
- Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе Спортско-рекративно образовни центар„Врачар”

Акти градских општина Савски венац
- Решење о утврђивању престанка функције заменици правобраниоца Градске општине Савски венац

Акти градских општина Барајево
- Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области: дневне услуге у заједници
- Одлуку о расписивању јавног конкурса број 2/18 за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују пензионерска удружења у 2018. години
- Јавни конкурс за доделу средстава из буџета го барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области: дневне услуге у заједници
- Јавни конкурс (број 2/18) за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују пензионерска удружења у 2018. години

Акти градских општина Гроцка
- Решење о промени назива улице на територији Градске општине Гроцка

Акти градских општина Обреновац
- Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2018. годину
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом
- Решење о другој измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- Решење о давању сагласности на Пијачни ред на зеленој и сточној пијаци у Обреновцу Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са Одлуком и Пијачним редом

Акти градских општина Сурчин
- Закључак о давању сагласности на Одлуку ЈП кабловска дистрибуција Сурчин о ценама услуга са Одлуком
- Закључак о давању сагласности на Одлуку ЈП кабловска дистрибуција Сурчин о комерцијалном попусту у односу на важећи ценовник услуга са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација
- Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

 Број 25  - 18. 03. 2018.


Акти Града
- Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању коначних резултата избора за одборнике Скупштине Града Београда

________________________________________________

 Број 24  - 14. 03. 2018.


Акти Града
- Одлука о расписивању поновних избора за одборнике Скупштине Града Београда

________________________________________________

 Број 23  - 07. 03. 2018.


Акти градских општина Нови Београд
- Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд
- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2018. годину
- Врање у трајни улог у капиталу
- Решење о престанку функције секретара Скупштине Градске општине Нови Београд
- Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Нови Београд
- Решење о утврђивању престанка дужности члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд

Колективни уговори
- Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

________________________________________________

 Број 22  - 05. 03. 2018.


Акти Града
- Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупшине Града Београда

________________________________________________

 Број 21  - 02. 03. 2018.


Акти Града
- Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Граду Београду

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42