П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 26  - 28.03.2024.


Акти Града

1.Одлука о изменама Одлуке о привременом финансирању Града Београда за период јануар–март 2024. године
2.Oдлукa о усвајању Предлога пројектa јaвно-приватног партнерства у обављању комуналне делатностијавног градског превоза путника на делу радијалних-потезних линија на територији градске општине Палилула(потез 100) и градске општине Земун (потез 700) и делу линија са претежном дужином трасe на наведеним општинама, укључујући и градску општину Нови Београд
3.Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга
4.Решење о давању сагласности на Статут установе Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
5.Решење о давању сагласности на Правилник о другој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова установе Прихватилиште за децу Београда
6.Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у установи Прихватилиште за одрасла и стара лица
7.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације ширег центра Сурчина (подручје између аутопутске обилазнице, канала Галовица и улица Трг Зорана Ђинђића, Браће Пухаловић, Барске и Вртларске), градска општина Сурчин
8.Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Стратегије зелене инфраструктуре Града Београда

________________________________________________

 Број 25  - 23.03.2024.


Акти градских општина Звездара

1.Одлука о изменама Одлуке о привременом финансирању Градске општине Звездара за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Земун

3.Одлука о констатовању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
4.Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
5.Решење о утврђивању престанка функције заменици секретара Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Савски венац

6.Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Савски венац
7.Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Сурчин

8.Закључак Већа Градске општине Сурчин број III-01-060-060-32/2024 од 20. марта 2024. године
9.Закључак Већа Градске општине Сурчин број III-01-060-060-33/2024 од 20. марта 2024. године

Акти јавних предузећа и других организација

10.Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

 Број 24  - 22.03.2024.


Акти Града

1.Одлука о изменама Одлуке о привременом финансирању Града Београда за период јануар–март 2024. године
2.Одлука о изменама Одлуке о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период јануар– март 2024. године
3.Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2024. годину
4.Решење о именовању секретара Привременог органа Града Београда
5.Решење о утврђивању права на плату, накнаде и друга права председника, чланова и секретара Привременог органа Града Београда

________________________________________________

 Број 23  - 18.03.2024.


Акти градских општина Нови Београд

1.Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Нови Београд за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Гроцка

2.Одлука о измени оснивачког акта ЈП за развој градске општине Гроцка
3.Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу
4.Решење о образовању Комисије за подизање и одржавање споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела натериторији градске општине Гроцка
5.Решење о утврђивању престанка мандата в. д. директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
6.Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

________________________________________________

 Број 22  - 18.03.2024.


Акти градских општина Звездара

1.Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара
2.Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Звездара, Град Београд, Република Србија и Општине Лебане, Република Србија
3.Одлука о покретању поступка допуне Програма гасификације на делу територије градске општине Звездара – насеља Велики Мокри Луг, Мали Мокри Луг, Зелено брдо, Миријево и Звездарска шума
4.Одлука о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2023. годину
5.Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у сталном саставу
6.Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у сталном саставу
7.Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара
8.Решење о избору чланова Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Нови Београд

9.Одлука о консолидованом завршном рачуну Градске општине Нови Београд за 2023. годину
10.Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Младеновац

11.Одлука о трећој измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар–март 2024. године

________________________________________________

 Број 21  - 15.03.2024.


Акти Града

1.Пословник Привременог органа Града Београда
2.Решење о разрешењу Скупштине Привредног друштва за чување и негу деце у породици „Беби сервис Београд” д.о.о.
3.Решење о именовању председника и чланова Скупштине Привредног друштва за чување и негу деце у породици „Беби сервис Београд” д.о.о.
4.Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

________________________________________________

 Број 20  - 14.03.2024.


Акти Града

1.Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2024. године

Акти градских општина Врачар

2.Одлука о утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за децу и породицу из буџета Градске општине Врaчар за 2024. годину
3.Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар за 2024. годину
4.Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Врачар
5.Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Управе Градске општине Врачар
6.Решење о измени Решења о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Земун

7.Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Земун за период јануар –март 2024. године

Акти градских општина Барајево

8.Решење о утврђивању престанка рада на положају заменика начелника Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Лазаревац

9.Решење о утврђивању престанка мандата Комисије за планове
10.Решење о образовању Комисије за планове
11.Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
12.Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Центра за културу Лазаревац
13.Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
14.Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
15.Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2024. годину

________________________________________________

 Број 19  - 11.03.2024.


Акти Града

1.Одлука о изради Просторног плана градске општине Барајево
2.Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу топловода и електроенергетског кабла између препумпне станице „Остружница” и топлотног извора „Сурчинско поље”, градска општина Сурчин
3.Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје између улица Таковске, Архиепископа Данила, Булевара краља Александра и Ташмајданског парка, градска општина Палилула
4.Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивне гасне мреже у градској општини Гроцка – северна зона
5.План детаљне регулације за део блока између улица Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија Крањчевића и Светомира Николајевића, градска општина Звездара
6.Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља „Плави хоризонти”, општина Земун

Исправкe

7.Исправка Одлуке о привременом финансирању Града Београда за период јануар – март 2024. године
8.Исправка Одлуци о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период јануар – март 2024. године

________________________________________________

 Број 18  - 08.03.2024.


Акти Града

1.Извештај о раду омбудсмана Града Београда за 2023. годину
2.Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу топловода и електроенергетског кабла између препумпне станице „Остружница” и топлотног извора „Сурчинско поље”, градска општина Сурчин

Акти градских општина Стари град

3.Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању Градске општине Стари град за период јануар–март 2024. године

________________________________________________

 Број 17  - 07.03.2024.


Акти Града

1.Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана градске општине Барајево
2.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивне гасне мреже у градској општини Гроцка – северна зона
3.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица Таковске, Архиепископа Данила, Булевара краља Александра и Ташмајданског парка, Градска општина Палилула

Акти градских општина Младеновац

4.Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар–март 2024. године

Акти јавних предузећа и других организација

5.Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда
6.Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42