СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Саветовања и семинари

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

– ИЗАЗОВИ И РЕШЕЊА – (Акт о безбедности ИКТ ресурса – како и зашто га имплементирати)
Намењено: директору/менаџменту, ИТ сектору и правној служби


02. март 2018. Београд, Хотел Палас
09. март 2018. Ниш, Герантолошки центар, Радних бригада 15,
16. март 2018. Нови Сад, Хотел Путник, Илије Огњановића 24
23. март 2018. Крагујевац, Хотел ЕМА, Јанка Веселиновића 91


Предавачи:
доц. др Игор Франц – Професор ИТ безбедности и нaчeлник oдeљeњa зa висoкoтeхнoлoшки криминaл Meђунaрoднoг институтa у Бeoгрaду, ИТ форензичар
Саша Милашиновић – ИТ и ИСО 27000 Експерт и консултант
Војкан Станковић – Саветник за ИТ Образовног информатора
Александар Антић – Правни саветник Образовног информатора

Семинар подржали: Удружење Е-Развој, Удружење Е-сигурност, SECIT Security


Зaкoн o инфoрмaциoнoj бeзбeднoсти („Сл. глaсник РС", бр. 6/2016) прописује мeрe зaштитe oд бeзбeднoсних р謬¬зикa у инфoрмaциoнo-кoмуникaциoним систeмимa, oдгoвoрнoсти прaвних лицa приликoм упрaвљaњa и кoришћeњa ИКТ система, као и oбaвeзу зa свe Oпeрaтoрe ИКТ систeмa дa дoнeсу Акт o бeзбeднoсти ИКT систeмa. Рoк зa дoнoшeњe Актa о безбедности ИКТ система је истекао 1. мaрта 2017. гoдинe!

Многе институције нису спровеле законску обавезу о доношењу и примени акта о безбедности ИКТ система, а прописане казне су до 2 милиона!

Од најкомпетентнијих предавача из ове области сазнајте одговоре на сва до сада постављена питања из праксе:

1. Које су законски предвиђене обавезе, који су рокови и које се новине у пословању очекују код правних лица?
2. Које су обавезе и одговорности одговорних лица?
3. Како на прави начин успоставити безбедност и како контролисати ИТ инфраструктуру?
4. Акт о безбедности ИКТ – како га на најбољи начин имплементирати у пословање?
5. Која су права решења за проблеме који су се до сада јављали у пракси?*Ради лакше примене прописаног у пракси учесницима Семинара обезбеђујемо ЦД са примерима израђених аката о безбедности ИКТ ресурса и презентацијама која прате предавања!

Семинар је намењен пре свега: локалним самоуправама, јавним предузећима, установама здравствене заштите и органима јавне власти који обрађују податке у складу са Законом о заштити података о личности, обављају послове истраживања и послове у делатности од општег интереса, електропривреди, нафтним компанијама, банкама и другим финансијским институцијама, новинским, радио и ТВ станицама, интернет и ТВ дистри¬бутерима, службеним гласилима Србије, организацијама поштанског, железничког и ваздушног саобраћаја, организацијама за кoришћeњe, упрaвљaњe, зaштиту и унaпрeђивaњe дoбaрa oд oпштeг интeрeсa (вoдe, путeви, минeрaлнe сирoвинe, шумe, плoвнe рeкe, jeзeрa, oбaлe, бaњe, дивљaч, зaштићeнa пoдручja), организацијама за прoизвoдњу, прoмeт и прeвoз нaoружaњa и вojнe oпрeмe, институцијама за упрaвљaњe oтпaдoм.

У НАСТАВКУ ЈЕ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ!                                DOC-пријаваДОДАТНО, НА ВРХУ ОВЕ СТРАНИЦЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРОГРАМ СЕМИНАРА И ПРЕКО ДАТОГ ЛИНКА ИЗВРШИТИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА!

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42