СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 14-15/2020 - 20.07.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава

ОБЛАСТИ

БУЏЕТСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Увод: Припреме буџетских корисника за израду предлога финансијског плана за 2021. годину
▪ Нормативни оквир за финансијско планирање у буџетском систему – општи прописи
▪ Доношење Годишњег плана (програма) рада и планирање материјалних ресурса за 2021. годину
▪ Планирање расхода за запослене у јавном сектору за 2021. годину
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Oбавеза доношења плана превентивних мера до 10. августа 2020. године.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Подзаконски акти донети у складу са Законом о јавним набавкама
ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Издавање извода из листа непокретности и листа вода од стране јавних бележника и геодетских организација
НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Јавне набавке: Модел новог Правилника о јавним набавкама
▪ Безбедност и здравље на раду: Модел Плана примене превентивних мера за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2


ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: коначним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 21. јуна и 1. јула 2020. године
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: проглашењу елементарне непогоде; утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године (…)
ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа о: допуни Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика; измени Правилника о упису ученика у средњу школу; допуни Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе; Посебнoм колективном уговору за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (…)
▪ Новине у ПКУ за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, АП И ЈЛС (Годишњи одмор • Одсуство уз накнаду зараде (плаћено одсуство) Неплаћено одсуство • Заштита запослених • Додаци на плату • Накнада плате • Накнада трошкова • Отпремнина при одласку у пензију • Јубиларна награда • Солидарна помоћ • Синдикат)
▪ Допуна ПКУ за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, АП И ЈЛС
ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: изменама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (…)
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Регистар новодонетих прописа о: изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља
▪ Правилник о сос телефону за жртве насиља


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42