СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 21/2018 - 02. 11. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ
ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ

▪ Ненаменски јавни приходи јединица локалне самоуправе (Накнаде на основу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама - Накнаде на основу Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду)
▪ Поново су донете измене у уговарању са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
▪ Питања и одговори: Програмски буџет - Начин коришћења извора финансирања


БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

▪ Главна књига трезора и њена функција у буџетском рачуноводству (Садржај главне књиге трезора (ГКТ) - Однос пословних књига директних и индиректних корисника буџетских средстав према ГКТ - Како се у ГКТ воде евиденције за индиректне кориснике буџетске средстава којима су погашени сви подрачуни - Евиденције о буџетским фондовима у ГКТ - Како се у ГКТ воде евиденције о наменским подрачунима - Обавеза усклађивања пословних књига са ГКТ - Однос ГКТ и финансијских извештаја)
▪ Питања и одговори: Уплата пазара буџетских корисника - Начин коришћења економских класификација
ПОРЕЗИ

▪ Опорезивање имовине у 2019. години (Подзаконски акти које су јединице локалне самоуправе дужне да донесу - Одлука о стопама пореза на имовину - Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне - Одлука о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама - Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони - Одлука о коефицијентима за непокретности у зонама - Одлука о утврђивању стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности обвезника који не води пословне књиге која чини основицу пореза на имовину)
▪ Питања и одговори: (Порески третман примљене донације у новцу - Продаја расходованих основних средстава - Одређивање времена промета добара са уградњом)

СИСТЕМИ КОНТРОЛА
▪ Извештај о стању интерне финансијске контроле у 2017. години у јавном сектору (Правни основ - Консолидовани годишњи извештај за 2017. годину - Резултати финансијског управљања и контроле - Резултати интерне ревизије - Постигнути напредак у области ИФКЈ - Препоруке за даљи развој и унапређење ИФКЈ)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Накнада трошкова за службено путовање у земљи (Нормативно регулисање службеног пута општим актом послодавца - Трошкови смештаја на службеном путовању у земљи - Трошкови превоза на службеном путовању у земљи - Употреба сопственог аутомобила у службене сврхе - Порески третман накнаде трошкова превоза на службеном путовању - Трошкови исхране (дневница) на службеном путовању у земљи - Накнада трошкова службеног путовања у земљи за државне службенике и намештенике - Накнада трошкова службеног путовања у земљи за изабрана и постављена лица и запослене у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе - Накнада трошкова службеног путовања у земљи у јавним службама и организацијама ОСО - Порески третман дневнице - Евидентирање радног времена запосленог за време трајања службеног путовања)
▪ Питања и одговори: (Утврђивање просечне зараде за обрачун накнаде зараде због привремене спречености за рад преко 30 дана)

СТАВОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ
▪ ХХ Сусрети установа (Закључци -„Прилози реформи јавног сектора” )

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА
од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42