„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 8/2024 - 15.04.2024.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ I. Послови у току (Извештај о извршењу буџета за период јануар–март 2024. • Састављање и подношење периодичних извештаја директних буџетских корисника за период јануар–март 2024. године • Завршни рачун ООСО и РФЗО)
▪ II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза корисника јавних средстава у периоду 1-30.4.2024.

ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Промена апропријације и финансијског плана буџетског корисника укљученог у СПИРИ
▪ Извршена измена одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2024. годину

РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Завршни рачун организација за обавезно социјално осигурање за 2023. годину (Обрасци за састављање годишњих финансијских извештаја – завршних рачуна • Предаја завршних рачуна ООСО • Састављање консолидованог годишњег извештаја републичког фонда за здравствено осигурање)
▪ Израда и доношење завршног рачуна буџета локалне власти за 2023. годину (Рокови за подношење завршног рачуна • Обрасци за састављање завршног рачуна • Начин израде и подношења завршног рачуна локалне власти за 2023. годину • Израда Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти • Поступак консолидације података на нивоу буџета јединица локалне самоуправе)
▪ Питања са вебинара „Припрема података за састављање периодичног извештаја код установа укључених у систем СПИРИ”
▪ Књижење рефундације накнаде и исплате боловања преко 30 дана у случају када запослени ради у више школа

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ
▪ Исказивање података у појединачној евиденцији ПДВ у СЕФ-у – други интерни рачуни (Тип документа • Други интерни рачун)
▪ Порески прописи додатно уређени службеним мишљењима Министарства финансија (Порез на добит правних лица • Порез на додату вредност)

СИСТЕМИ КОНТРОЛА
▪ Годишњи извештај о раду Буџетске инспекције за 2023. годину

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Начин обрачуна накнаде за време одсуствовања или додатка за рад на дан празника
▪ Измена начина обрачуна накнаде за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета

ПРИЛОЗИ
▪ Регистар прописа

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Нови статистички подаци (објављени између два броја часописа)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 8/2024 - 15.04.2024. »

Број 7/2024 - 01.04.2024. »

Број 6/2024 - 15.03.2024. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42