„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 8/2024 - 15.04.2024.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у скупштинској процедури
▪ III. Прописи у припреми

ОБЛАСТИ

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
▪ Пословне обавезе установа јавног сектора за април 2024. године

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Одлуке Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за предшколскe установе
▪ Поступак оцене потпуног губитка радне способности – инвалидности (Појам инвалидности • Четири узрока инвалидности • Покретање поступка утврђивања инвалидности • Обим и садржај медицинске документације • Докази које је потребно доставити надлежној филијали уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију • Припрема за вештачење и одлучивање • Вештачење у другом степену)

JAВНЕ НАБАВКЕ
▪ Техничке спецификације у документацији о набавци (Општа правила о техничким спецификацијама • Одређивање техничких спецификација • Коришћење техничких спецификација • Коришћење ознака • Извештај о тестирању, сертификат и друга доказна средства • Стављање на располагање техничких спецификација секторског наручиоца)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Поклони учињени јавним функционерима који се евидентирају као јавна својина

СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Посебни парнични поступци – Поступак у парницама из радних односа – Упозорење о постојању разлога за отказ уговора о раду (Сврха упозорења • Форма упозорења • Рок за изјашњење на упозорење)

СИСТЕМИ КОНТРОЛА
▪ Из годишњег извештаја о раду буџетске инспекције за 2023. годину

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа

ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Упис у први разред основне школе

ЗДРАВСТВО
▪ Казнене одредбе Закона о здравственој заштити

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Организација система социјалне заштите (IV део) – Управљање и организовање процеса рада у центрима за социјални рад

ПРАВОСУЂЕ
▪ Регистар новодонетих прописа

СПОРТ И МЛАДИ
▪ Регистар новодонетих прописа

КУЛТУРА
▪ Правилник о регистру субјеката Националног иновационог система (иновациони центар, центар за трансфер технологија, физичко лице, организација подршке стартапима)

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Регистар новодонетих прописа

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 8/2024 - 15.04.2024. »

Број 7/2024 - 01.04.2024. »

Број 6/2024 - 15.03.2024. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42