СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Измeнe Зaкoнa o висoкoм oбрaзoвaњу

30. 09. 2016.

Влaдa Србиje усвojилa je Прeдлoг зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o висoкoм oбрaзoвaњу, кoje сe oднoсe нa прoдужeњe рoкa нa рeaлизaциjу прaвa студeнaтa нa зaвршeтaк студиja зaпoчeтих пo нaстaвнoм плaну и прoгрaму, услoвимa и прaвилимa студиja у склaду сa прoписимa кojи су вaжили дo ступaњa нa снaгу Зaкoнa o висoкoм oбрaзoвaњу. Кaкo je сaoпштeнo из Влaдe Србиje, измeнe и дoпунe oднoсe сe и нa прaвo студeнaтa уписaних и у шкoлскoj 2013/2014. гoдини дa зaдржe мoгућнoст дa сe финaнсирajу из буџeтa нajдужe гoдину дaнa пo истeку рeдoвнoг трajaњa студиja.

________________________________________________

Побољшање квалитета буџетирања на локалном нивоу

29. 09. 2016.

Министарство финансија саопштило је медијима да ће изменама Закона о финансирању локалних самоуправа бити побољшан квалитет буџетирања на локалном нивоу, уз фаворизовање општина које добро раде, али и кажњавање неодговорних. Објашњено је да ће усвајањем поменутих законских измена бити учињен нови помак у квалитету буџетирања. Програмско буџетирање користиће се и за планирање и евалуацију, али и за награђивање успешних локалних самоуправа. У том контексту указано је на то да је веома важно да више не буде жртава линеарног смањивања трошкова и броја људи, уз напомену да програмско буџетирање подразумева већу транспарентност. Такође, најављено је да ће до краја године бити донете нове одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору, што ће бити полазна основа за 2017. годину. Према том броју запослених у јавном сектору биће одређивана и маса средстава за зараде у јавном сектору. До краја 2016. биће донет и посебан Закон о платама на локалном нивоу, а већ је формирана радна група која припрема тај законски акт.

________________________________________________

Просечне зараде по запосленом у августу 2016. године

26. 09. 2016.

Просечна зарада исплаћена у августу ове године износи 62.474 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса 45.286 динара. Овај податак се користи за утврђивање висине разних примања у складу са појединим прописима.

________________________________________________

Развој услуга социјалне заштите на локалном нивоу

26. 09. 2016.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је политика ресорног министарства усмерена на то да се квалитет услуга социјалне заштите повећава, а да ниједно социјално право не буде умањено. Указано је да 125 локалних самоуправа у Србији добија трансферна средства за услуге у заједници из републичког буџета, како би се обезбедило да се услуге у заједници развијају. Указано је на то да су издвајања за социјалну заштиту у локалним самоуправама у Србији веома различита, и прецизирано да се она крећу од 0,02 одсто па до 9 одсто, при чему је просек приближно 2,5 одсто од буџета локалне самоуправе. Наменски трансфери у укупном износу од 400 милиона динара за ову годину обезбеђени су из буџета и намењени су развоју постојећих и успостављању нових услуга социјалне заштите у свим локалним самоуправама које су испод републичког просека развијености.

________________________________________________

ЕИБ заинтересована да финансира нове пројекте у Србији

21. 09. 2016.

Регионална канцеларија Европске инвестиционе банке (ЕИБ) за Западни Балкан на састанку са представницима Министарства финансија изразила је интересовање ове институције за развој јавно-приватног партнерства у Србији као и за даљи развој регионалних пројеката и путева у оквиру европске транспортне мреже. ЕИБ планира да финансира и нове пројекте у области здравства и образовања, сектора енергетике и заштите животне средине, као и нове инфраструктурне пројекте – путеве и железницу.

________________________________________________

Почеле припреме за ПИСА тестирање

21. 09. 2016.

Наредне године више од 5.000 ученика првих разреда средњих школа из Србије, као и њихови вршњаци из 80 земаља, учествоваће у највећем међународном тестирању из области образовања, познатом као ПИСА тест. Србија у ПИСА студији учествује од 2003, али смо због неажурности раније просветне администрације испали из истраживања спроведеног 2015. године. У свим ранијим истраживачким циклусима наши ђаци су били – испод просека европских земаља.
За велику проверу колико и како ђаци разумеју прочитано и научено и да ли су и у којој мери способни да стечено знање и примене у конкретним ситуацијама – припреме су већ почеле. Овога пута, поред провере постигнућа из читалачке, математичке и научне писмености – први пут и тест из финансијске писмености.

________________________________________________

Влада Србије формира четири тима за приоритетне циљеве

16. 09. 2016.

Влада Србије одлучила је да формира четири тима и то: тим задужен за повезивање Србије са Европом и светом; за стварање економских прилика; за пружање бољих услуга и заштиту људских права и безбедност. На седници Владе је одлучено да ће се тимови фокусирати на остваривање приоритетних циљева Владе, а ускоро ће бити одређена и кадровска решења за сваки тим, као и план и оквир резултата.

________________________________________________

Извештај о стању објављених листа ангажовања запослених и технолошких вишкова у основним и средњим школама за школску 2016/17. годину

16. 09. 2016.

Кроз јединствени информациони систем прикупљени су подаци из школа о систематизацији радних места и потребама школа за кадровима у школској 2016/2017. години и утврђено је да постоји потреба за 99.972 систематизованих радних места прерачунатих на пуну норму, за наставнике и ваннаставно особље.

Укупан број ангажованих запослених радника на неодређено време, а везано за норму, је 81.546. Слободних норми које нису везане ангажовањем на неодређено време је 18.426. Подаци показују да је у систему 14.813 запослених са непотпуном нормом, а да би они употпунили норму потребно је 4041 радних места. Запослених у статусу технолошког вишка има 4.876, а број технолошких вишкова прерачунатих на број радних места је 1.459. Дакле, потребно је око 5.500 радних места за збрињавање технолошких вишкова и употпуњавање норме запослених са непуном нормом, што је много мање од 18.500 расположивих радних места. Преосталих 13.000 радних места на располагању је за запошљавање на одређено време.
» детаљније «

________________________________________________

Закон о локалној самоуправи убрзо у јавној расправи

16. 09. 2016.

Закон о локалној самоуправи ускоро ће ући у јавну расправу, саопштило је медијима Министарство државне управе и локалне самоуправе. Учествујући на округлом столу „Јавно-приватни дијалог за бољи пословни амбијент”, представници Министарства навели су да ће доношење стратегије децентрализације омогућити системску реформу, која ће обезбедити одрживост градова и општина и оспособити их за пружање квалитетних услуга грађанима и привреди.

________________________________________________

Дуално образовање шанса за брже запослење

16. 09. 2016.

Најављујући недељу која је посвећена дуалном образовању Привредна комора Србије саопштила је да је неопходно квалитетно повезивање образовног и привредног система. Основ за квалитетан развој привреде су стручни кадрови који су привреди потребни, а модел дуалног образовања доприноси да се такви кадрови пронађу. У пилот пројекту дуалног образовања учествује око 50 компанија, а ове године 511 ученика уписало је разреде који су обухваћени тим пројектом. Циљ пројекта је да се развије систематски однос државе и привреде, као и комуникација између онога што је привреди потребно и образовног система.

________________________________________________

16-19.10.2016, Златибор, Хотел „Палисад"


УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА БУЏЕТСКИХ УСТАНОВА

(Други позив – са детаљно разрађеним Програмом рада и временом трајања тематских целина)


Програм

Пријава
ПРАВНИ САВЕТНИК број 18/2016.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 18/2016


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 18/2016.

» Садржај «

* * *

<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем сагласности испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno