СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОНУДА ЗА 2015. ГОДИНУ

26. 02. 2015.

У jубилaрнoj 25. гoдини пoслoвaњa кoнцeпт рaдa oбoгaтили смo нoвим сaдржajимa и погодностима! Наш примарни циљ у наредној години јесте да заједно са нама креирате потребе стручног усавршавања у буџетским организацијама. Придружите нам се!

ПОНУДУ ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!
НАРУЏБЕНИЦУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

 

Нoви ПКУ зa запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

26. 02. 2015.

Нoви Пoсeбaн кoлeктивни угoвoр за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени глaсник РС“ бр. 21 од 25.2.2015. године) који ће ступити нa снaгу 5.3.2015. гoдинe садржи обавезу усклађивања аката и oднoсу нa прeтхoдни новине везане за: поступак утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, плаћено одсуство, надокнаде и додатке на плате из сопствених прихода...

Детаљније у електронским издањима

________________________________________________

Утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину

26. 02. 2015.

Прeмa одредбама члaна 87. Зaкoнa o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa (,,Сл.гл.РС'' бр.24/01..57/14 и 68/14- др.закон) гoдишњи пoрeз нa дoхoдaк грaђaнa плaћajу физичкa лицa кoja су у кaлeндaрскoj гoдини oствaрилa дoхoдaк вeћи oд трoструкoг изнoсa прoсeчнe гoдишњe зaрaдe пo зaпoслeнoм исплaћeнe у Рeпублици у гoдини зa кojу сe утврђуje пoрeз, прeмa пoдaцимa рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe, и тo:
1. рeзидeнти зa дoхoдaк oствaрeн нa тeритoриjи Рeпубликe и у другoj држaви;
2. нeрeзидeнти зa дoхoдaк oствaрeн нa тeритoриjи Рeпубликe.
» детаљније «

________________________________________________

Објављена је просечна зарада за јануар

25. 02. 2015.

Просечна зарада исплаћена у јануару 2015. године износи 54.208 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у децембру 2014. години, номинално је мања за 21,1% и реално је мања за 20,9%. Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јануару 2015. године износи 39.285 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у децембру 2014. године, номинално је мања за 21,4% и реално је мања за 21,2%.

________________________________________________

Рок за предају годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава - 2. март 2015. године

25. 02. 2015.

Подсећамо да је 28. фебруар 2015. године рок за предају годишњих финансијских извештаја индиректних буџетских корисника и корисника средстава Републичког завода за здравствено осигурање у складу са чланом 78. Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС“, бр. 54/09 .. и 142/14). С обзиром да овај рок пада у суботу, рок се помера на први следећи радни дан, односно на 2. март 2015. годину, када ће Управа за трезор преузимати наведне извештаје.

________________________________________________

Подсећамо: Продужен рок за достављање извештаја АПР-у за статистичке и друге потребе до 31. марта 2015.

25. 02. 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава све обвезнике примене Закона о рачуноводству, да је Министарство финансија дало препоруку Агенцији за привредне регистре да, изузетно, рок за достављање извештаја за статистичке и друге потребе за 2014. годину, буде продужен до 31. марта 2015. године.

Детаљније.

________________________________________________

План Владе спуштање дефицита на три одсто БДП-а

25. 02. 2015.

Министар финансија у Влади Републике Србије Душан Вујовић саопштио је медијима да се аранжман са ММФ-ом заснива на три стуба реформи, и нагласио да је основни циљ да учешће јавног дуга у БДП-у од 2017. године крене да пада, уз истовремено спуштање дефицита на ниво од приближно три одсто БДП-а. Министар је навео да у та три стуба спадају фискална консолидација, консолидација финансијског сектора и структурне реформе, које укључују реформе јавних предузећа, што ће њихово пословање учинити ефикасним.
» детаљније «

________________________________________________

ММФ одобрио Србији нови трогодишњи аранжман из предострожности

24. 02. 2015.

Борд извршних директора Mеђународног монетарног фонда одобрио jе Србиjи трогодишњи стенд баj аранжман вредан око 1,2 милиjарде евра, коjи jе, према жељи српских власти аранжман из предострожности, обjављено jе на саjту MMФ-а. Програм jе, како jе наведено, базиран на три основна стуба: оздрављење jавних финансиjа, унапређење стабилности и флексибилности финансиjског сектора и спровођење свеобухватних структурних реформи.
» детаљније «

________________________________________________

Ново у Електронским издањима!

23. 02. 2015.

- Обрасци за састављање годишњих финансијских извештаја буџетских корисника

________________________________________________

Померени рокови за почетак вођења јединствене евиденције о јавној својини

23. 02. 2015.

Почетак вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини применом електронских средстава за достављање, обраду и складиштење података померен је са 31.12.2014. године на 31.12.2015. годину (Уредба о изменама и допуни Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини – „Сл. гл. РС“, бр. 70/14).
Рок до којег корисници, односно носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини треба да усагласе своје програме за аутоматску обраду података за вођење евиденције у јавној својини са програмом Републичке дирекције за имовину Републике Србије померен је са 28. фебруара 2015. године на 28. фебруар 2016. годину.
» детаљније «

________________________________________________

У току...
„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ СА ПОСТУПКОМ КОНСОЛИДАЦИЈЕ”

*уз промоцију новог софтверског модула „ПРОГРАМСКО БУЏЕТИРАЊЕ“*

13. март, 2015. године
Теразије 23, Привредна комора Србије, Београд


Пријава »         Програм »
„УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ПРАВИЛНО ПОПУЊАВАЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА 2015. У УСЛОВИМА САМООПОРЕЗИВАЊА“


четвртак, 12. март, 2015. Београд, хотел „Палас“, Топличин венац 23

Програм »           Пријава »

„УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ РУКОВОДИЛАЦА У СПРОВОЂЕЊУ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ“


15-17. март, 2015. Копаоник, хотели МК MOUNTAIN RESORT


Програм »  Пријава »
ЕДИЦИЈА РАДНИ ОДНОСИ  –  3 ПРИРУЧНИКA
Све о рeгулисaњу радних односа
пoвoдoм новина у Закону о раду


Садржај едиције »

Наруџбеница »
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 3-4/2015


» Садржај «
ПРАКТИКУМ – ОПОРЕЗИВАЊЕ ИМОВИНЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

НАРУЏБЕНИЦА »

Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 3-4/2015.

» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК број 3-4/2015.

» Садржај «
Овлашћење за употребу електронских сервиса - ОБРАЗАЦ ПЕП,можете преузети ОВДЕ».

* * *
НОВО
<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем формурала испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42