СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Смернице за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину

10. 11. 2017.

Министарства финансија је на свом интернет сајту, објавило Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину.

Упутством се посебно наглашава да одлука о буџету јединице локалне самоуправе треба да буде креирана уз поштовање све четири класификације (организациона, програмска, фунционална и економска), према изворима финансирања, са напоменом да ће организациона класификација још увек имати доминантну улогу, уз неопходност поштовања одредаба члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему којима су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.

» детаљније «

________________________________________________

Смернице за припрему буџета Републике Србије

09. 11. 2017.

На сајту Министарства финансија је објављено Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, које је прослеђено и свим директним корисницима средстава буџета Републике Србије.
» детаљније «

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

06. 11. 2017.

Службени гласник РС бр. 98 од 3.11.2017.
- Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017–2020. године
- Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања (ступа на снагу 11. новембра 2017)
- Измена и допуна јавнобележничке тарифе (ступа на снагу 11. новембра 2017)
- Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (ступа на снагу 11. новембра 2017)

________________________________________________

Пореска управа је објавила XSD форму за образац ПOПДВ

03. 11. 2017.

Пoрeскa упрaвa je нa свoм сajту нa линку http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/Uputstva.html ePorezi - Uputstva i obrasci oбjaвилa XSD фoрму зa Oбрaзaц ПOПДВ кoja сe мoжe кoристити зa фoрмирaњe и слaњe пoдaтaкa из рaчунoвoдствeнoг прoгрaмa oбвeзникa.
Oвa фoрмa oбрaчунa бићe у примeни oд 01. jaнуaрa 2018. гoдинe, у склaду сa „Прaвилникoм o oблику, сaдржини и нaчину вoђeњa eвидeнциje o ПДВ и o oблику и сaдржини прeглeдa oбрaчунa ПДВ“ („Сл. глaсник РС“, брoj 90/17).
Прeмa oбaвeштeњу Пoрeскe упрaвe, ускoрo ћe бити oбjaвљeни i XML примeри зa Oбрaзaц ПOПДВ.

________________________________________________

Месечне основице за обрачун доприноса од 1. новембра

02. 11. 2017.

Номинални износ месечне основице на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица из члана 15. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гл. РС” бр. 34/03… 142/14), која су се укључила у обавезно осигурање, утврђен је у износу од динара: 1) 23.074; 2) 26.371; 3) 35.601; 4) 42.853; 5) 52.742; 6) 57.356; 7) 75.816; 8) 83.727; 9) 102.187; 10) 131.854; 11) 197.781; 12) 263.708; 13) 329.635
и примењује се од 1. новембра 2017. године
Податке објављујемо у рубрици „Статистика“.

________________________________________________

Измењен начин и поступци обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна Трезора

02. 11. 2017.

Новодонети Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора који је ступио на снагу 4. новембра 2017. године шире је уредио начин обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора и не ограничава се само на кориснике јавних средстава па тако у наставку: плаћања преко Управе за трезор могу да врше и физичка и правна лица која нису корисници јавних средстава; уплате готовог новца као и безготовинске уплате осим средстава из буџета не могу се вршити на подрачуне које су у Управи за трезор отворили остали – посебни корисници јавних средстава; постоји могућност уплате готовине на рачуне корисника јавних средстава које се воде у пословним банкама; неизвршени платни налог до краја радног дана се у складу са одредбама овог правилника не преноси аутоматски на извршење следећег радног дана, већ је подносилац налога обавезан да га поново поднесе.
Правиником се такође уређује поступак исправке грешака и рекламације, као и да се принудна наплата врши сагласно прописима којима се уређује буџетски систем.
Детаљније у часопису Буџетско рачуноводству бр. 22/17.

________________________________________________

Нови електронски сервис платног промета Управе за трезор

02. 11. 2017.

Сви корисници јавних средстава који обављају платни промет преко Управе за трезор моћи ће од 4.11.2017. године да користе уместо досадашњег интегрисаног система платног промета (ИСПП) нов начин комуникације, односно електронски сервис платног промета.
За прикључење у електронски сервис платног промета уведена је тарифа која износи 7.056,00 динара. Овај износ се састоји из набавне цене уређаја (са ПДВ-ом) за аутентификацију потписника платне трансакције и увећања од 20% на име материјалних трошкова приликом пружања услуге.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 22/17.

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

02. 11. 2017.

Службени гласник РС бр. 97 од 1.11.2017.
- Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (примењује се од 1.11.2017)
Службени лист АП Војводине бр. 48 од 25.10.2017.
- Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне намене (ступа на снагу 24. октобра 2017)

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

30. 10. 2017.

Службени гласник РС бр. 96 од 27.10.2017.
- Уредба о изменама Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор (ступа на снагу 4. новембра 2017)
- Закључак Владе 05 број 11-10175/2017-1 (о препоруци коришћења могућности учешћа миритеља у колективном преговарању)
- Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина (примењује се од 1. новембра 2017)
- Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора (ступа на снагу 4. новембра 2017)
- Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање (примењује се од 1. новембра 2017)
- Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у септембру 2017. године
- Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2017. године

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА – од значаја за делатности у јавном сектору

26. 10. 2017.

Службени гласник РС бр. 95 од 25.10.2017.
- Уредба о остваривању посебних права правосудних функционера и запослених у правосудним органима и Управи за извршење кривичних санкција са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија (ступа на снагу 26. октобра 2017)
- Правилник о утврђивању листе програма општег стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (ступа на снагу 2. новембра 2017)
- Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (ступа на снагу 2. новембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)

________________________________________________

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА Е-ПОСЛОВАЊА


Београд, Хотел „Палас” (Топличин венац 23)
11. децембар 2017. године (понедељак)
(са почетком у 10 .00 часова)

Програм »         Пријава »
ПОСЛОВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ


Београд, Хотел Славија, Светог Саве 1-9,
24. новембар 2017. године

Програм            Пријава
"НОВИНЕ У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА И УСТАНОВА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА ПРЕМА НОВИМ ЗАКОНИМА"


Београд, Хотел Славија, Светог Саве 1-9, петак, 17. новембар 2017. године

Програм            Пријава
***

ПОПУЊЕН ТЕРМИН за 15.11.2017.


***

НОВ НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПДВ
И ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ

Београд, Хотел „Палас” (Топличин венац 23)
15. новембар 2017. године


Програм            Пријава

***

Због великог интересовања отворен нови термин 30.11.2017. Београд, хотел „Палас”


ПРИЈАВЕ СУ У ТОКУ!!!

ПРАВНИ САВЕТНИК
број 22/2017.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 22/2017.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 22/2017.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42